SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Polskie regiony nie tylko w UE: Euroregion Bug

 

Polskie regiony nie tylko w UE: Euroregion Bug

 

Euroregionalna współpraca rozszerza się
o kolejne partnerstwa

 

 

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug przed kilku laty zajęło się problematyką poprawy usług komunalnych, ze względu na aktualność tematu i jego niezaprzeczalny wpływ transgraniczny na wzrost jakości życia mieszkańców obszarów pogranicza. Pierwszy projekt zrealizowaliśmy na zaproszenie Mołdowy. Następnie przenieśliśmy doświadczenia na obszar Związku Transgranicznego Euroregion BUG.

Projekt „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko – ukraińskiego”, realizowany był w okresie 1.11.2014 – 31.10.2015 roku, przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Miastem Chełm i Miastem Łuck. Na realizację projektu dofinansowanie w wysokości ponad 273.000 EUR pozyskano z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. Miasto Chełm i Miasto Łuck utworzyły Punkty Obsługi Mieszkańca, opracowały koncepcje odprowadzania wód opadowych, dodatkowo Miasto Łuck sfinansowało dokumentacje techniczne instalacji odwadniającej dla trzech najbardziej zalewanych okresowo ulic. Takie kompleksowe koncepcje odprowadzania wód opadowych i roztopowych posiada niewiele miast w Polsce. Ta opracowana dla Chełma przez Główny Instytut Górnictwa z Katowic, na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji i odwiertów geologicznych, pozwoli na wybranie odpowiedniego wariantu technologicznego oraz łatwiejszą realizację inwestycji w tym problemowym obszarze.

W projekcie realizowano szereg działań o charakterze „miękkim”. W celach przenikały się realne problemy komunalne, bez których nie funkcjonowałoby żadne miasto z dążeniem wypracowania takich technik, by rozwiązania jak najmniej szkodziły środowisku naturalnemu.

Wizyta studyjna w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Chełmie

Pierwszym działaniem była konferencja otwierająca, podczas której spotkało się 60 uczestników z Polski i Ukrainy i zaprezentowano stan gospodarki komunalnej na przykładzie obu miast, a ekspert zewnętrzny przedstawił kierunki zmian dyktowane, bądź prognozowane przez Unię Europejską.

Kolejnymi działaniami były panele ekspertów, mające na celu zdiagnozowanie sytuacji oraz problemów transgranicznych w 5 dziedzinach gospodarki komunalnej:

Gospodarki odpadami komunalnymi, w tym: implementacja praw i norm UE, segregacja, odbiór, sortowanie, przetwarzanie, składowanie i utylizowanie odpadów komunalnych,

Gospodarki wodno – ściekowej, w tym: wydobycie, uzdatnianie, stały monitoring, dystrybucja, procesy rozliczania i zarządzanie siecią wodociągową oraz system odbioru, zarządzanie i modernizacja sieci kanalizacyjnej, przetwarzanie ścieków komunalnych, procesy utylizacji osadu, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

Komunikacji miejskiej, w ujęciu transportu środkami transportu publicznego, w powiązaniu z systemami informatycznymi, przystankami, formami płatności, poprzez inne formy ruchu miejskiego jak ścieżki rowerowe, rowery miejskie.

Gospodarki mieszkaniowej, najbardziej problematycznej dziedzinnie usług komunalnych, obejmującej zarządzanie i inwestycje w budownictwo socjalne, komunalne, schroniska dla bezdomnych, TBS i inne formy mieszkaniowe.

Energetyki ciepłowniczej, zbieżnej na poziomie przesyłu, dystrybucji, systemów zarządzania procesami dostarczania ciepła i zróżnicowanej na poziomie źródeł ciepła: w Polsce oparta na węglu kamiennym, na Ukrainie – na gazie ziemnym.

Wynikiem i kontynuacją paneli ekspertów były seminaria dla pracowników służb komunalnych z Polski i Ukrainy. Organizowane były na bazie wspólnych opracowań ekspertów polskich i ukraińskich. Miały na celu wymianę doświadczeń, analizy, dyskusje nad możliwymi rozwiązaniami problemów oraz planowanie kolejnych projektów szczegółowych dla poszczególnych dziedzin.

Najbardziej efektywną formą wymiany doświadczeń były wizyty studyjne. Z zaplanowanych 2 faktycznie zrealizowano 5 wizyt, z czego 4 w Polsce i 1 na Ukrainie. W Polsce uczestnicy z Ukrainy mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, sposobem spalania paliw alternatywnych w chełmskiej Cementowni, funkcjonowaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej czy nowoczesnej Oczyszczalni Ścieków MPGK. Wszystkie te obiekty i stosowane w nich rozwiązania zrobiły na gościach ogromne wrażenie i rozbudziły chęć wykorzystania dobrych praktyk z przyjętego przez nas modelu zagospodarowywania odpadów. Na Ukrainie wizytowane były kotłownie cieplne oparte na spalaniu gazu ziemnego, z czego jedna bardzo nowoczesna, wywołała wiele refleksji wśród polskich ekspertów. Padły pytania czy nie czeka nas również przenoszenie tych rozwiązań wymuszone limitami i redukcją emisji dwutlenku węgla?

Planowano jeszcze jedną wizytę studyjną w Zakładach produkcji autobusów Bogdan Motors w Łucku. Zakładu nie udało się zwiedzić, za to inżynierowie zakładu zaprezentowali własny prototyp autobusu elektrycznego, którym uczestnicy projektu zwiedzili miasto.

Ważnym działaniem w projekcie była promocja i tworzenie postaw proekologicznych mieszkańców i rozbudzanie odpowiedzialności indywidualnej za stan środowiska naturalnego, co wpływa na jakość życia. W Chełmie na najruchliwszych drogach wyjazdowych przez trzy miesiące eksponowane były 2 bilboardy o tematyce proekologicznej. W mieście Łucku, gdzie szczególnie podkreślano potrzebę edukowania społeczeństwa, zdecydowano się na jedną lokalizację, za to ze zmienianym co miesiąc przekazem, przez 6 miesięcy.

Jeden z bilboardów w Chełmie

Projekt zrealizowano w ciągu 12 miesięcy a dużą ilość działań: 1 konferencję, 5 paneli ekspertów, 6 seminariów, 2 koncepcje odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 3 dokumentacje techniczne dla trzech ulic Łucka, 5 wizyt studyjnych, utworzenie dwóch Punktów Obsługi Mieszkańca, kampanie promocyjne,a jego cele udało się z powodzeniem osiągnąć przy pomocy zaangażowanego personelu Stowarzyszenia, Miasta Łuck i Miasta Chełm.

Zakładamy, że prowadzone w projekcie działania przyczynią się do podniesienia jakości usług komunalnych na rzecz efektywniejszej ochrony środowiska naturalnego. Praca środowisk odpowiedzialnych za zapewnienie mieszkańcom miast jak najlepszego poziomu życia obarczona jest dużą odpowiedzialnością, poczuciem misji, i determinacją działania w sytuacjach awaryjnych. Podczas realizacji projektu przekonaliśmy się, że ludzie służb komunalnych to pasjonaci swojej pracy, stale doskonalący siebie, otwarci, dążący do wyrównania różnic cywilizacyjnych i zapewnienia mieszkańcom usług według najwyższych standardów. Warto, by zawiązane podczas projektu partnerstwa oraz nabyte doświadczenia, zaowocowały szczegółowymi projektami transgranicznymi. W ogłoszonym w październiku br. naborze wniosków do nowego programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020 obserwujemy rozszerzanie się zainteresowania współpracą z zakresu gospodarki komunalnej projektami trójstronnymi, obejmującymi także Białoruś, m.in. Miasto Brześć. Planuje się złożenie projektów na rozwiązywanie najważniejszych problemów, mających wpływ na wspólne, przygraniczne środowisko.

Zajęliśmy się tą dziedziną, ponieważ zanieczyszczenia powietrza, wód czy gleby nie znają granic państwowych, dlatego w obszarach przygranicznych powinniśmy wszyscy być zainteresowani poprawą zarówno świadomości społecznej, jak i infrastruktury technicznej oraz wdrażanych procedur postępowania z odpadami, zwłaszcza niebezpiecznymi, tak po polskiej, jaki i ukraińskiej stronie granicy.

 

Joanna Chomik-Suszek
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug
Pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel./ fax (082) 562 75 77, 562
75 67 e-mail: sekretariat@euroregionbug.pl

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |