SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Nie tylko dla biznesu: DARR S.A.

 

Nie tylko dla biznesu: DARR S.A.

 

Klimat dla innowacji na Dolnym Śląsku

 

 

 

Każde przedsięwzięcie gospodarcze zaczyna się od pomysłu, od jednej myśli, która inspiruje przedsiębiorcę do zaplanowania ciągu zdarzeń zmierzających do stworzenia czegoś nowego i trwałego, do sukcesu. Stały przepływ pomysłów i idei nieustannie ożywia biznes. Jednak aby rozwój biznesu mógł wpłynąć na wzmocnienie konkurencyjności regionu, konieczne jest stworzenie przedsiębiorcom sprzyjających warunków działania. Chodzi o to, aby innowacyjne pomysły mogły swobodnie wzrastać i zamieniać się w nowoczesne technologie. Taki ekosystem inspiracji, pomysłów i przedsiębiorczości skoncentrowany jest w Dolnośląskim Parku Technologicznym T-Park, utworzonym i zarządzanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego SA.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju już ćwierć wieku wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do kreowania innowacji oraz pomaga im w dążeniach do umiędzynaradawiania działalności, świadcząc usługi informacyjne, doradcze, szkoleniowe oraz finansowe.

Początkowo, w latach dziewięćdziesiątych, wspierała przede wszystkim procesy adaptacyjne i restrukturyzacyjne w przedsiębiorstwach, które stanęły wówczas w obliczu nowej, trudnej rzeczywistości, aby od 2008 roku, już zarządzając Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park, skupić aktywność na budowaniu w regionie gospodarki silnej, opartej o nowoczesne rozwiązania powstające w rodzimych przedsiębiorstwach.

Stymulowanie współpracy nauki biznesu jest jednym z filarów procesu budowy gospodarki opartej na wiedzy. Wraz z powołaniem do życia Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park postawiliśmy sobie za cel aktywny udział w tym procesie poprzez animowanie działań mających za zadanie zbliżenie świata nauki z biznesem. Podstawowym celem T-Parku jest bowiem stworzenie warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną będzie komercjalizacja osiągnięć naukowych, wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital, firm zdolnych konkurować na europejskich i światowych rynkach. Z raportów podsumowujących wdrażanie w Polsce instrumentów wsparcia dla firm w latach 2007-2013 wynika, że pomimo ogromu środków, które zostały już na ten cel wydatkowane, przedsiębiorcy nadal potrzebują dostępu do proinnowacyjnych usług, wspierających rozwój działalności B+R lub nawiązywania współpracy w tym obszarze z partnerami z kraju i zagranicy. Nowa sytuacja na rynku szkoleniowym, z jaką mamy do czynienia w obecnej perspektywie budżetowej, jest dla nich dużą szansą. Polski rynek szkoleń na przestrzeni ostatnich 20 lat rozwijał się niezwykle dynamicznie. Największy rozwój rynku miał miejsce w 2008 roku. Szkolenia były wówczas jedną z najpopularniejszych form wsparcia wykorzystywanych w ramach POKL. Jednak dominacja strony podażowej nad popytową ograniczała w dużym stopniu wpływ przedsiębiorców na definiowanie oferty szkoleniowej. Nowe podejście do finansowania rozwoju przedsiębiorstw i pracowników polega na zmianie perspektywy udzielanego wsparcia – centralnym podmiotem podejmowanych działań edukacyjnych jest przedsiębiorca i jego potrzeby. Najważniejszym elementem systemu jest Baza Usług Rozwojowych. Mikro, mały lub średni przedsiębiorca będzie mógł pozyskać dofinansowanie na usługi zamieszczone w bazie w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Co istotne, nie każda firma szkoleniowa będzie mogła świadczyć usługi w ramach dofinansowania. MŚP będzie mogło skorzystać z dofinansowania wyłącznie na usługi świadczone przez instytucję akredytowaną przez PARP, której oferta znajduje się w bazie. Uzyskanie wpisu do bazy przez podmioty świadczące usługi, i tym samym możliwość przedstawiania w niej swojej oferty, warunkowane jest spełnieniem określonych kryteriów potwierdzających potencjał podmiotu do świadczenia usług wysokiej jakości.

Nie tylko usługi szkoleniowe, ale i doradcze świadczone są obecnie w oparciu o wyżej wskazany mechanizm – w ramach poddziałania 2.3.1 POIR przedsiębiorcy mogą w podobny sposób uzyskać środki na dofinansowanie proinnowacyjnych usług doradczych. Należy w tym miejscu podkreślić, że w tym przypadku wymogiem dla instytucji zainteresowanych świadczeniem usług proinnowacyjnych jest uzyskanie specjalnej akredytacji Ministerstwa Rozwoju. Dla naszych klientów niezwykle istotne jest to, że udało nam się uzyskać akredytację zarówno w zakresie usług szkoleniowych jak i doradczych, co oznacza, że nie będą musieli poszukiwać usługodawców pośród nie znanych sobie podmiotów.

Usługi okołobiznesowe jak szkolenia, doradztwo czy coaching nie wyczerpują szerokiego zakresu potrzeb naszych klientów w zakresie wdrażania innowacji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, DARR SA od lat stymuluje środowisko start-upowe poprzez pośrednie i bezpośrednie wsparcie młodych przedsiębiorców w pozyskiwaniu kapitału na wdrażanie innowacji. Dzięki staraniom zespołu i pozyskaniu środków z działania 3.1. POIG, utworzono w strukturze T-Parku fundusz kapitałowy wspierający tworzenie przedsiębiorstw, których głównym celem jest komercjalizacja osiągnięć naukowych i wdrażanie na rynku przełomowych rozwiązań technologicznych. Obecnie odnotowujemy pierwsze znaczące osiągnięcia utworzonych z naszym udziałem spółek. Dobrym przykładem jest niebagatelny sukces spółki, którą powołaliśmy do istnienia w 2013 wraz z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Ipanterm sp. z o.o., jako jedna z pierwszych dolnośląskich firm otrzymała wsparcie bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach SME Instrument – jednej z flagowych inicjatyw unijnego Programu Horyzont 2020 finansującego innowacje w MSP. Spółka opracowała i opatentowała nowatorską metodę pozyskiwania ekologicznego materiału budowlanego charakteryzującego się wyjątkowymi cechami fizycznymi i chemicznymi. Warto podkreślić, że ww. technologia została przez KE doceniona w kategorii rozwiązań ekologicznych, stymulujących zrównoważony rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów. Nie jest tajemnicą, że DARR SA od lat stara się swoje cele i misję realizować z poszanowaniem środowiska naturalnego i podejmuje szereg inicjatyw na tym polu. Implikuje to szeroki zakres dodatkowych form wsparcia oferowanych przez T-Park właśnie tym przedsiębiorcom, którzy swoje zmagania na rynku innowacji dedykują rozwiązaniom „eko”. To w imię rozwijania nowoczesnej gospodarki opartej o rozwiązania przyjazne dla Ziemi, DARR SA przystąpiła do Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w dziedzinie ochrony klimatu i od 2014 realizuje zadania związane z rozwijaniem środowiska proekologicznych start-upów. W ramach Wspólnoty Climate-KIC w T-Parku organizowany jest rok rocznie konkurs dla wczesnych pomysłów biznesowych, którego laureaci mają szansę powalczyć o nagrody w towarzystwie międzynarodowym. Konkurs organizowany jest obecnie w ponad 30 krajach, a w finale w szranki staje ponad 90 pomysłodawców. Warto zaznaczyć, że w tegorocznym finale, który odbył się w kilkanaście dni temu Estonii, MagPlanTex – jeden z przygotowanych przez DARR pomysłodawców reprezentujących Polskę został doceniony i zdobył I. miejsce w sekcji tematycznej zrównoważone wykorzystanie ziemi. Jest to pierwszy tak spektakularny sukces polskiego start-upu w tym konkursie. Kolejnym etapem na drodze do wdrażania rozwiązań eko może być udział w drugiej flagowej inicjatywie KIC, jaką jest program akceleracyjny. Przedsiębiorcy mają raz do roku możliwość ubiegania się o wsparcie w formie grantu na badania i rozwój proklimatycznego przedsięwzięcia biznesowego. W tym roku grant wynosi do 30 000 euro. Wprawdzie tegoroczna edycja dobiega końca, ale zainteresowanych serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie niebawem pojawią się informacje o naborze na rok 2017.

Obok wspierania firm w tworzeniu i wprowadzaniu na rynek innowacji, DARR SA stawia na kreowanie w przedsiębiorstwach postawy ambitnego dążenia do wychodzenia z ofertą także na rynki zagraniczne, a także do poszukiwania nowych rozwiązań poza obszarem ich dotychczasowej aktywności. Doskonałym narzędziem w tych dążeniach jest funkcjonujące w strukturze T-Parku biuro terenowe jednej z największych na świecie sieci wspierających MSP, tj. Enterprise Europe Network. Obecnie sieć zrzesza ponad 600 organizacji w 60 krajach, zatrudniających ponad 3000 konsultantów. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje UE oraz Stany Zjednoczone, Chiny, Chile, Brazylię, Kanadę, Szwajcarię, Izrael i wiele innych.

Głównym celem sieci w Polsce jest wspieranie sektora MSP w internacjonalizacji, czyli zdolności firm do wychodzenia ze swoimi produktami oraz usługami poza granice Polski lub wprowadzania zagranicznych produktów lub usług na teren naszego kraju. Konsultanci T-Parku, działający w ramach sieci EEN, pomagają dolnośląskim firmom w znalezieniu międzynarodowych partnerów gospodarczych, technologicznych oraz badawczych. Usługi, które mogą być świadczone firmie w ramach sieci Enterprise Europe Network można podzielić na 5 rodzajów:

 

PRZYGOTOWANIE „PROFILU” FIRMY.

Profil może mieć charakter oferty bądź zapytania w obszarze handlowym, technologicznym lub badawczym i jest przygotowywany przez konsultanta w języku angielskim. Opracowany dokument jest przesyłany do firmy celem jego weryfikacji i akceptacji. Następnie profil jest sprawdzany i weryfikowany przez specjalnie do tego wybranych przez Komisję Europejską konsultantów sieci EEN z innych krajów (tzw. zewnętrznych walidatorów) i wprowadzany do największej międzynarodowej bazy ofert i zapytań.

Profil wprowadzany do bazy nie zawiera danych kontaktowych firmy, a wskazuje jedynie region, z którego firma pochodzi. Pozwala to uniknąć wysyłania do firmy niechcianych wiadomości typu „spam”. Wszystkie zapytania do profilu firmy wprowadzonego do bazy otrzymuje najpierw konsultant, dokonuje ich pierwszej weryfikacji, pod kątem dopasowania do potrzeb firmy, a następnie przekazuje firmie odpowiednie zapytania.

 

PROMOWANIE PROFILU NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

W ramach bazy ofert i zapytań profil jest aktywnie promowany we wszystkich lub wybranych krajach EEN (firma może wybrać kraje, do których trafia profil). Dodatkowo konsultant może promować profil innymi kanałami, np. wysyłając go bezpośrednio do wybranych konsultantów zajmujących się firmami z danej branży w danym kraju lub promować go na spotkaniach w ramach tzw. grup sektorowych (in. grup branżowych specjalizujących się w wybranych tematach i branżach).

 

POSZUKIWANIE DLA FIRMY OFERT HANDLOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH
LUB BADAWCZYCH

Nie zawsze niezbędne jest przygotowanie profilu dla klienta EEN i wprowadzenie go do bazy. Innym działaniem podejmowanym w ramach EEN jest poszukiwanie odpowiednich profili, już istniejących w bazie, a spełniających określone oczekiwania i założenia. W ten sposób firma polska może nawiązać współpracę z konkretnymi, wskazanymi jej przez konsultanta firmami zagranicznymi, które spełniają postawione na wstępie wymagania.

 

PRZEPROWADZENIE W FIRMIE AUDYTU POD KĄTEM JEJ POTRZEB

Kolejną usługą może być przeprowadzenie w firmie audytu pod kątem jej określonych potrzeb. Może to być np:

 • – „„audyt technologiczny
 • – audyt wzorniczy
 • – audyt badawczo-rozwojowy.
 • Przeprowadzenie audytu i przygotowanie rekomendacji dla firmy w danym obszarze ma na celu jej lepsze przygotowanie do współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie konkurencyjności na zagranicznych rynkach.

   

  INNE USŁUGI DORADCZE

  W zależności od zdefiniowanych potrzeb firmy, w ramach sieci EEN, można skorzystać także z szeregu innych usług doradczych, np.:

 • – „„wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności,
 • – analiza wybranego rynku zagranicznego,
 • – „wsparcie w aplikowaniu o projekty europejskie i krajowe na działalność innowacyjną i proeksportową,
 • – „„doradztwo rzecznika patentowego nt. kwestii związanych z własnością intelektualną,
 • – „„specjalistyczne doradztwo w ramach działalności międzynarodowej (doradztwo prawne, doradztwo dot. norm i standardów funkcjonowania na wybranych rynkach, doradztwo dot. oznakowania CE itp.),
 • – „„przygotowanie firmy do wyjazdów na misje gospodarcze, targi branżowe i spotkania brokerskie i/lub wsparcie doradcze podczas tego typu wydarzeń,
 • – „„inne usługi okołobiznesowe wspierające współpracę międzynarodową firm w wymiarze handlowym, technologicznym i badawczym.
 • Ważne! Wszystkie usługi świadczone przez konsultantów DARR SA w ramach EEN są dla dolnośląskich firm bezpłatne, w ramach środków przyznanych na realizację usług EEN przez Komisję Europejską (60%) i Ministerstwo Rozwoju (40%).

   

  Agata Rynkiewicz

   

   

  Skontaktuj się z nami:

  Napisz do nas:

  Europrojekty.pl Sp. z o.o.

  Al. Korfantego 32/44
  40-004 Katowice

  NIP: 634-281-53-00

  +48 509 179 016

  Adres:

  E-mail:

  Telefon:

  Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
  e-mail:

  redakcja@europrojekty-pl.pl

  redakcja@europrojekty-pl.pl

  Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

  Wysyłanie...  |

  Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

  Wiadomość wysłana  |