SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Z perspektywy UE – Komitet Regionów

 

Koniec z dotacjami z UE?

 

Z Markku Markkulą – Przewodniczącym Komitetu Regionów – rozmawia Antoni Szczęsny

 

– Unia Europejska, jako organizacja, przeżywa obecnie bardzo trudne chwile. Zewsząd wylewa się fala krytyki. Czy Unia ma szanse przetrwać?

 

– Jedno jest pewne: Polityka spójności powinna być prostsza, odbiurokratyzowana i bardziej nakierowana na wyniki. Te postulat oczywiście wiąże się z potrzebą dokonania poważnych zmian organizacyjnych w samej strukturze UE, ale najważniejsze jest skoncentrowanie się na podwyższeniu skuteczności tak wewnątrz unijnej, jak i w poszczególnych państwach. Myślę, że wiele krajów korzystających z funduszy unijnych potrzebuje dziś gwarancji, że biedniejsze regiony UE zachowają dostęp do funduszy unijnych w takim samym stopniu, jak to było dotychczas. W politykę spójności należy, jak sądzę włączyć możliwości łączenia bezzwrotnych dotacji z instrumentami finansowymi, na przykład pożyczek lub poręczeń dostępnych w ramach tzw. Planu Junckera.

 

– Mamy już potężne opóźnienie w realizacji perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. To zaczyna rodzić bardzo poważne reperkusje dla realizacji planów rozwojowych, na przykład w Polsce…

 

– To prawda. Ale to nie tylko wynik unijnej biurokracji, chociaż obecnie potencjalny beneficjent, aby przestrzegać wszystkich przepisów i wytycznych – stworzonych na poziomie unijnym, krajowym a także regionalnym państw członkowskich – musiałby przeczytać kilka tysięcy stron dokumentów. Oczywiście jest to niemożliwe, tak być nie może. Musimy odejść od audytu, od podejścia narzucającego, że należy robić coś „tak, a nie inaczej”, według konkretnych wskazówek. Trzeba natomiast kontrolować wyniki, efekty. Dziś nie możemy być zadowoleni ze stanu spraw. Bo czy należy przejść do porządku dziennego nad faktem, że w ubiegłym roku inwestycje w Europie wyniosły o 59 mld EUR mniej niż w 2008 r., a dysproporcje wewnątrz UE wciąż się pogłębiają? A przecież doskonale wiemy, że jedno EUR wydane na politykę spójności powiększy PKB o niemal trzy EUR. Jednak nie pora teraz na to, by zastanawiać się, czy potrzebujemy mniej czy więcej polityki spójności. Chodzi raczej o to, by została ona udoskonalona: lepiej uregulowana, wdrażana i rozpowszechniana. Musimy oprzeć się na już istniejących i sprawdzonych fundamentach i je ulepszyć, zamiast zaczynać wszystko od początku. Ostatnie wydarzenia na świecie jasno pokazują Unii, ,że nadszedł czas, by wsłuchać się w głos obywateli, przekształcić sprawdzone rozwiązania we wspólną wiedzę i umocnić współpracę między instytucjami europejskimi, krajowymi i lokalnymi, a także uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami i przedsiębiorstwami. Nadszedł czas, by spełnić nasze obietnice.

 

– Na porządku dziennym w Polsce jest pytanie: co po roku 2020? Niektórzy traktują tę datę, jako graniczną jeśli idzie w ogóle o członkostwo Polski w UE…

 

– Nie szedłbym aż tak daleko. Za kilka miesięcy Komisja Europejska przedstawi swoją propozycję budżetu po 2020 r., w którym kończy się obecny siedmioletni budżet UE, więc teraz trzeba przedyskutować rolę polityki spójności, jej cele oraz sposób na ich realizację. Potrzebujemy nowych priorytetów, które trzeba wprowadzić do budżetu UE, który niestety najprawdopodobniej nie wzrośnie. Jednak jestem przekonany, że polityka spójności jest dzisiaj potrzebna bardziej niż kiedy kiedykolwiek wcześniej.

 

– Wspomniał Pan o potrzebie wzrostu roli instrumentów finansowych. Nie można kwestionować ich znaczenia. Czy jednak dostrzega Pan ryzyko, że instrumenty finansowe – takie jak Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych, czyli środki dostępne w ramach tzw. Planu Junckera – mogą zastąpić politykę spójności, zamiast ją uzupełnić?

 

– Polityka spójności powinna pozostać głównym narzędziem inwestycyjnym i najbardziej skuteczną polityką unijną, która w sposób spektakularny ukazuje obywatelom korzyści przynależności do Unii Europejskiej.

 

– Rozwój wielu regionów zależy od środków UE. Czy możemy zagwarantować, czy możemy liczyć, że Unia nie odwróci się od mniejszych miast, od biedniejszych regionów w imię efektywności ekonomicznej?

 

– Fundusze strukturalne, jako część funduszy unijnych nie mogą zostać wyparte przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. – Ten fundusz wypracował dobre wyniki podczas pierwszego roku funkcjonowania lecz konieczne jest, by był funduszem dodatkowym. Dlatego właśnie z tego powodu należy wspierać synergię pomiędzy funduszami, której na razie jest bardzo niewiele. Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i banki działające na poziomie narodowym i regionalnym, a także władze zarządzające powinny zachęcać do wykorzystania narodowych i regionalnych platform, na których będzie można wypracowywać i rozwijać taką synergię. Potencjał jest znaczny. Najważniejsze jest zapewnienie równowagi geograficznej pomiędzy projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych i funduszy inwestycyjnych, biorąc pod uwagę specyfikę terytorialną i gospodarczą w państwach członkowskich.

Chciałbym zauważyć, że długie procesy negocjacyjne ram finansowych na okres 2014-2020 spowodowały „serię opóźnień” we wdrożeniu programów operacyjnych. „W tej sytuacji władze wspólnotowe muszą pomóc władzom regionalnym i lokalnym bardziej niż kiedykolwiek”. A więc teraz, gdy zostały już przyjęte wszystkie programy operacyjne, trzeba skupić się na ich skuteczności i wynikach. Cały czas apeluję o to, by UE była gotowa wsłuchać się w głos swych obywateli, dokonać zmian i osiągnąć wyniki w celu lepszej realizacji 537 programów inwestycyjnych wspieranych z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE. Chciałbym też przypomnieć, że w latach 2014–2020 będzie można przeznaczyć na fundusze strukturalne i inwestycyjne UE 454 mld EUR, co czyni je głównym narzędziem inwestycyjnym Europy. Jeżeli uwzględnimy fundusze łączone szczebla krajowego i regionalnego, całkowita inwestycja wzrasta do 637 mld EUR. Szacuję, że połączenie pięciu różnych instrumentów – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) – sprawi, że do 2023 r. każde euro w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych wygeneruje wzrost PKB o 2,74, a także przyczyni się do stworzenia miejsc pracy, włączenia społecznego, konkurencyjności i innowacji, angażując europejskie regiony i miasta we wdrażanie wspólnych programów inwestycyjnych. Ten potencjał można uzupełnić o przedstawiony przez Komisję Europejską plan inwestycyjny dla Europy, który zapewni około 500 mld EUR inwestycji publicznych i prywatnych.

 

– Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów, każdy z jego 350 członków i 350 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |