SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Polskie regiony w UE: Euroregion Beskidy

 

Polskie regiony w UE: Euroregion Beskidy

 

Nowe możliwości, nowe wyzwania

 

 

Ostatni rok dla Euroregionów na pograniczu Rzeczypospolitej Polskiej upłynął pod znakiem intensywnych prac nad zamykaniem poprzedniego okresu programowania oraz przygotowaniem kolejnej perspektywy finansowej. Działania te były doskonałą okazją do podsumowania pracy jaką wykonano od 2007 roku. W ostatniej perspektywie w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Euroregion Beskidy dysponował kwotą blisko 7 mln €. Dzięki tym funduszom beneficjenci zrealizowali 267 mikroprojektów. Projekty te nie tylko znacznie przyczyniły się do podniesienia jakości życia mieszkańców pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego, ale przede wszystkim pozwoliły sukcesywnie znosić bariery, które ograniczały wzajemną współpracę jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, szkół, straży pożarnych oraz innych podmiotów chcących wraz z zagranicznymi partnerami realizować swoje wspólne cele.

Szczególnym zainteresowaniem w tym okresie cieszyły się projekty skoncentrowane na szeroko rozumianej ochronie i promocji potencjału przyrodniczego i kulturowego pogranicza. Euroregion Beskidy wspierał tematykę ekologii a w szczególności ochronę powietrza.

Podkreślenia wymaga fakt, iż Stowarzyszenie „Region Beskidy” jako instytucja aktywnie wspierająca inicjatywy ekologiczne zrealizowała projekt pod nazwą „Zrównoważony rozwój w Euroregionie Beskidy”, którego produktem była publikacja przedstawiająca 30 przykładów prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich, tak aby ich przestrzeń mogła cechować się zrównoważonym rozwojem, czyli takim który podniesie jakości życia przy poszanowaniu zasad związanych z ekologią.

Wyzwania, jakie w latach 2007-2013 były podejmowane na terenie Euroregionu Beskidy w ramach programów EWT, miały znaczący wpływ na kształtowanie zasad realizacji mikrofunduszy w kolejnym okresie budżetowym Unii Europejskiej 2014-2020. Przygotowane programy INTERREG V-A na pograniczach czesko-polskim oraz polsko-słowackim dają możliwość dalszego rozwijania współpracy pomiędzy partnerami w ramach Euroregionu Beskidy. Na powyższą współpracę tą udało się wyasygnować blisko 8 mln €. W związku z faktem, iż Komisja Europejska chciałaby wciąż podnosić jakość partnerstwa – także i zasady wdrażania mikroprojektów uległy znacznej modyfikacji. Z jednej strony wprowadzono szereg uproszczeń, takich jak rozliczanie części kosztów stawkami ryczałtowymi, z drugiej natomiast ograniczono możliwość realizacji projektów do tematów związanych głównie z ochroną dziedzictwa kulturowego i naturalnego, wsparcia rozwoju turystyki oraz edukacji. Tematy te zostały wyselekcjonowane w ramach prac nad przygotowaniem programu, jako najbardziej znaczące dla przyszłego rozwoju transgranicznego regionu. Intencją takiego podejścia do tematyki mikrofunduszy było zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej obszaru, tak aby po 2020 roku, czyli po zakończeniu realizacji Programów INTRERREG V-A, pogranicze Polsko-Czesko-Słowackie mogło przyciągnąć inwestorów, turystów i wykorzystać potencjał dla dalszego samodzielnego rozwoju.

Festiwal Projektów 2014

Euroregion Beskidy to nie tylko mikrofundusze, ale także szeroka gama działań statutowych Stowarzyszenia „Region Beskidy”. Od początku istnienia Euroregion ściśle współpracuje ze swoimi członkami na rzecz promocji regionu i tworzenia warunków dla rozwoju turystyki na wspólnym obszarze. W tym celu zrealizowano w ostatnich latach kilkanaście projektów związanych z tą tematyką.

Aktualnie Stowarzyszenie „Region Beskidy” przygotowuje się do realizacji dwóch dużych projektów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, które pozwolą na przygotowanie najbardziej efektywnych narzędzi promocji regionu w najbliższych latach. W pierwszym z nich szczególny nacisk został położony na przygotowanie strategii rozwoju regionu w kontekście turystycznym oraz wskazanie kluczowych czynników, dzięki którym Euroregion stanie się rozpoznawalną marką na turystycznej mapie Polski. Liczymy, iż strategia ta wskaże nam przynajmniej cztery główne potencjały rozwojowe, na których wszystkie gminy naszego transgranicznego obszaru oprą swoje działania promocyjne i inwestycyjne. Oczywiście Euroregion Beskidy nadal wspierać będzie działania związane z ochroną powietrza i klimatu, ponieważ są one inherentną częścią rozwoju turystyki. Bez tych działań wszelkie nakłady na promocję i rozwój tej branży w Euroregionie Beskidy wydają się być marnowaniem energii i pieniędzy. Temat jest o tyle istotny, że Beskidy to teren rekreacyjny dla całego Śląska, a ponieważ na tym terenie na obrzeżach miast i poza nimi jest najwięcej palenisk w domach w systemie budownictwa rozproszonego, spalanie gorszych gatunków węgla a nawet odpadów jest przyczyną tzw. niskiej emisji znacząco pogarszającej jakość powietrza. Tak więc promowanie czystych technologii ogrzewania, rozpowszechnianie stosowania odnawialnych źródeł energii, promowanie efektywności energetycznej i racjonalizacji użytkowania energii, staje się palącą koniecznością dla tego obszaru. Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu wymusza na nas podejmowanie adekwatnych kroków. Uważam to za dobry stymulator działań, który mobilizuje do realizacji projektów efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza, co może być znaczącym wkładem w realizację pakietu klimatyczno energetycznego i co Beskidom pozwoli na poprawę stanu środowiska i czystości powietrza.

 

Marcin Filip
Dyrektor Biura
Stowarzyszenia „Region Beskidy“

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |