SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  112/113  / Waluta lokalna – metoda stymulowania lokalnego wzrostu

 

Waluta lokalna – metoda stymulowania lokalnego wzrostu

 

Sposoby alternatywne…

 

 

Diagnoza stanu i rozwój społeczności lokalnych to ważne czynniki rozwoju gospodarczego każdego kraju, a jednym z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego jest pieniądz i jego obieg. Poprawa płynności działających lokalnie przedsiębiorstw i poprawa warunków konkurencji sektora MŚP w konfrontacji z dużymi sieciami handlowymi mają niebagatelny wpływ na lokalny wzrost gospodarczy. Lokalne gospodarki cierpią na brak pieniądza, co jest wynikiem ekspansji wielkich międzynarodowych firm i sieci handlowych, a pieniądze wydawane przez mieszkańców gmin i powiatów w sieciach handlowych są transferowane do centrali zlokalizowanej z dala od miejsca zamieszkania lokalnych konsumentów; częstokroć do innego kraju, i nie zasilają lokalnej gospodarki.

 

Alternatywną formą rozwoju przedsiębiorczości oraz stymulowania rozwoju gospodarczego mogą być waluty lokalne jeżeli będą wdrażane w sposób wspierający lokalną przedsiębiorczość i przy wykorzystaniu nowych technologii. Metoda stymulowania rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem waluty lokalnej, staje się coraz bardziej popularna w takich krajach jak Holandia, Wielka Brytania, Włochy, czy też Hiszpania, jako jedna z metod pobudzenia ekonomii społecznej, wzrostu gospodarczego, szczególnie w regionach o wysokim bezrobociu oraz niskim potencjale gospodarczym.

Duma Bristolu – Bristol Pound

W Polsce temat walut lokalnych jest znany, ale nie jest wykorzystywany na taką skalę jak w wymienionych krajach, jest to jeszcze nowy temat. Wiele może zmienić w tym obszarze udział Akademii Finansów i Biznesu Vistula z Warszawy (www.vistula.edu.pl) w realizacji międzynarodowego projektu Digipay4Growth współfinansowanego przez Komisję Europejską: Governaments, SME`s and consumers make aexpenditures through a digital payment system that stiumulates economic growth and job creation by increasing sales and access to credists for SMEs, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „cyfrowe płatności dla wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy poprzez wzrost sprzedaży i dostępności do kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw (www.digipay-4growth.eu).

Celem projektu jest wdrażanie na poziomie lokalnym innowacyjnego instrumentu finansowego służącego stymulowaniu przedsiębiorczości. Za pomocą specjalnego, bezpłatnego oprogramowania Cyclos (http://www.cyclos.org/), nagrodzonego w 2014 roku jako najbardziej bezpieczna innowacja E-płatności, możliwe jest stworzenie sieci współpracy lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca ta jest oparta na wzajemnym kredycie i zabezpieczeniach finansowych, które pozwalają na zwiększenie sprzedaży w firmach oraz pobudzenie wzrostu gospodarczego na poziomie lokalnym. Idea wprowadzenia lokalnego pieniądza zakłada, że podmioty gospodarcze i instytucje posługujące się w rozliczeniach między sobą lokalnym pieniądzem będą mogły zwiększać swoją płynność a także wspierać rozwój lokalnego biznesu. Podejście DigiPay4Growth (w skrócie Digipay) jest nowym podejściem, które pobudza rozwój regionalny/lokalny i zmniejsza bezrobocie. W podejściu Digipay szczególny nacisk położony jest na skierowanie napływu siły nabywczej z różnych źródeł do małych i średnich przedsiębiorstw w regionalnej/lokalnej gospodarce. Prowadzi to do większej aktywności gospodarczej, wyższych przychodów dla przedsiębiorstw i wreszcie do zwiększenia liczby miejsc pracy na danym terenie/w regionie. W projekcie tym kluczową role odgrywa innowacyjne zastosowanie bezgotówkowego pieniądza do wspierania społeczności lokalnych (np. na poziomie powiatu). Innowacyjność jest trojakiego rodzaju: – społeczna (wspiera rozwój lokalnej przedsiębiorczości budując jednocześnie kapitał społeczny), – finansowa (nowatorskie rozwiązanie w zakresie wzajemnych płatności wśród uczestników rynku), – technologiczna ( jej funkcjonowanie jest wspierane przez zaawansowane narzędzia informatyczne).

Ważnym czynnikiem w tworzeniu waluty lokalnej jest dbałość o zachowanie równowagi pomiędzy podażą a popytem na korzystanie z tej formy płatności. Dużą role ma tu do odegrania samorząd lokalny, który oprócz promocji samej idei może świadczyć własnym przykładem, np. przyjmując płatności za podatki i wypłacając pensję urzędnikom w walucie lokalnej. Takie wsparcie ze strony samorządu lokalnego powoduje wzrost wiarygodności, gdyż zainteresowanie walutą lokalną jest wprost proporcjonalne do aprobaty wyrażanej przez lokalna jednostkę samorządu terytorialnego Systemy takie już funkcjonują w wielu krajach Europy; w samych tylko Niemczech funkcjonuje 20 walut lokalnych. Na podobnej zasadzie opierają się waluty lokalne funkcjonujące w Wielkiej Brytanii (Bristol Pound), Hiszpanii (Catalonia – gmina Santa Coloma de Gramenet i powiat Berueda), Włoszech (Sardynia).

 

Czym jest „waluta lokalna”?

To nic innego jak system rozliczeń ( bezgotówkowy ) oparty na udzielaniu sobie wzajemnych kredytów przez lokalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorca przystępujący do systemu sprzedaje na rynku swój niewykorzystany potencjał w postaci produktów i usługi, których w innych warunkach nigdy by nie sprzedał, a system zarządzany jest przez specjalne, wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych konkursach, oprogramowanie CYCLOS. Dodatkową zaleta systemu „waluty lokalnej” jest to, ze mogą w nim, oprócz przedsiębiorców, uczestniczyć także instytucje publiczne takie jak jednostki samorządu terytorialnego ( powiaty ), które mogą używać „waluty lokalnej” między innymi w rozliczeniach podatkowych z przedsiębiorcami.

Waluty lokalne posiadają swój system gwarancyjny, w którego ramach jest także ocena zdolności kredytowej firm i instytucji wchodzących do systemu ( odbywa się to na zasadach podobnych, jak ocena dokonywana przez bank ) oraz fundusz gwarancyjny ( może być zarządzany przez lokalna instytucję finansową ).

 

Korzyści.

–Uczestnictwo w systemie waluty lokalnej nie zmniejsza rentowności firmy gdyż sprzedaży podlegają dodatkowe, dotychczas niewykorzystane, moce produkcyjne lub potencjał usługowy.

–„„Nie powoduje „psucia rynku” gdyż nie zakłada systemu rabatów.

„„– Powoduje zwiększenie liczby klientów, bez naruszenia aktualnej bazy.

– „„Przyczynia się do zwiększenia obrotów.

– „„Motywuje przedsiębiorców i konsumentów do „kupowania i wydawania lokalnie”

„„Służy budowie kapitału społecznego i zacieśnianiu więzi na poziomie lokalnym

„„Przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia ( tworzenie nowych miejsc pracy ) oraz „odpływu” siły roboczej poza społeczność lokalną ( np. za granicę ).

 

Waluta lokalna czy kredyt bankowy?

W przypadku waluty lokalnej, w odróżnieniu od klasycznego systemu kreowanego przez banki, „kreatorem” kredytu są lokalni przedsiębiorcy uczestniczący w systemie. Pieniądze wykreowane przez kredyt w walucie lokalnej „krążą” według określonych reguł i w określonym czasie wśród lokalnych firm i instytucji – uczestników systemu, a więc pozostają w społeczności lokalnej; nie „wypływają” na zewnątrz poza określony teren ( np. powiat ). Zyskują na tym lokalni przedsiębiorcy, a tracą duże korporacje i tzw. sieciówki, które przejmują strumień pieniędzy z powiatu i transferują go w postaci zysku poza powiat, do swoich macierzystych central zlokalizowanych często poza granicami kraju, podnosząc tym samym tamtejsze lokalne PKB.

 

dr hab. Jan Fazlagić

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |