SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  116  / Wpływ unijnego wsparcia na rozwój Małopolski

 

Polskie samorządy w Unii Europejskiej: Kędzierzyn-Koźle

 

Pieniądz z zewnątrz generuje inwestycje

 

 

 

 

Kędzierzyn-Koźle to siedziba wielu liczących się firm chemicznych na czele z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Petrochemią Blachownią czy Brenntagiem. Na tym nie koniec, bo kolejni inwestorzy zauważają tę lokalizację niezwykle przyjazną rozwojowi przemysłu. Co bardzo cieszy, sukcesem kończą się starania władz miasta o pozyskanie nowych podmiotów gospodarczych. Przesądza o tym m.in. logistyka: bliskość autostrady A4 i kilku dróg krajowych prowadzących do Czech, na Górny i Dolny Śląsk, położenie na skrzyżowaniu międzynarodowej magistrali kolejowej i Odrzańskiej Drogi Wodnej. Przyjazne inwestorom miasto stawia też na dynamikę, nowoczesność i innowacje.

Zadania inwestycyjne, szczególnie te dotyczące infrastruktury, są dużym obciążeniem dla budżetów własnych. Dlatego znalezienie współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej czy budżetu państwa często determinuje działania i rozwój gminy. Poprzednia perspektywa finansowa, czyli lata 2007-2013, to czas owocny w środki zewnętrzne, które trafiły do budżetu gminy Kędzierzyn- -Koźle. W kompleksowym zestawieniu przygotowanym w 2015 roku przez Główny Urząd Statystyczny, podsumowującym wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych samorządów w Polsce minionej perspektywy, zajęliśmy bardzo wysokie, 55. miejsce. Łączna kwota środków pozyskanych przez firmy z Kędzierzyna-Koźla (w tym gminę) to 936 244 669,61 zł.

Sukces nie spowodował, że starania o kolejne zewnętrzne środki finansowe zatrzymały się w miejscu. Nowa perspektywa finansowa, czyli lata 2014-2020, to dalsze wykorzystywanie pojawiających się przed naszym samorządem szans. Jako miasto przyjazne dla inwestorów stale staramy się poprawiać warunki inwestycyjne. Projekt pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych – Pole Południowe” pozwoli na dokończenie kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego, tzw. Pola Południowego poprzez przebudowę układu kanalizacyjno-melioracyjnego. Drugi, pn. „Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych przylegających do Portu w Koźlu” przewiduje budowę drogi wewnętrznej połączonej z ulicą Elewatorową i prowadzącą bezpośrednio do lub przez nowo powstałe tereny inwestycyjne oraz uzbrojenie ich poprzez doprowadzenie sieci sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz teletechnicznej.

Zakres wymienionych prac jest odpowiedzią na warunki pożądane przez inwestorów. Uzupełnieniem oferty poprawiającej stan infrastruktury dla przedsiębiorców jest niedawno złożony projekt, w ramach którego mamy nadzieję na pozyskanie pieniędzy na zwiększenie dostępu do lokalnych produktów rolno-spożywczych poprzez przebudowę targowiska miejskiego.

 

Zabytkowy kompleks zamkowy. Fot. Maciej Niemas

 

Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 pozwala na realizację wielu zadań nastawionych m.in. na poprawę estetyki miasta poprzez zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej, modernizację budynków użyteczności publicznej, przebudowę dróg i kolizyjnych skrzyżowań czy budowę nowych ścieżek rowerowych. Dużym sukcesem jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa głównej arterii komunikacyjnej miasta, ulicy Kozielskiej oraz alei Jana Pawła II, pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pn. „Kędzierzyn-Koźle. Rewitalizujemy chemiczną twierdzę”, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej czy upiększanie tkanki miejskiej poprzez wprowadzenie estetycznych i poprawiających wygląd nasadzeń na miejskich rondach wraz z przebudową popularnych i licznie odwiedzanych przez mieszkańców skwerów.

Mając na uwadze historyczne uwarunkowania i zachowanie dziedzictwa kulturowego w naszym mieście, rozpoczęto działania nad realizacją projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego”. Obejmują one adaptację renesansowych piwnic zamkowych, budowę nowego pawilonu wejściowego połączonego z nową salą podziemną dla ekspozycji odkrytego reliktu, przeprowadzenie konserwacji muzealiów oraz nabycie wyposażenia ruchomego przeznaczonego do umieszczenia w pomieszczeniach objętych projektem. Ciekawym przedsięwzięciem z dziedziny utrwalania historii jest także zadanie pn. „Strefa Historii i Inspiracji – utworzenie interaktywnego miejsca spotkań mieszkańców w Kędzierzynie-Koźlu”. Projekt jest składany w partnerstwie ze stowarzyszeniem Blechhammer – 1944 i przewiduje remont bunkra na os. Blachownia i wykorzystanie go do działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Według przyjętej jeszcze w 2016 roku formuły „Kędzierzyn-Koźle – jestem eKKo” staramy się, aby nowe zadania inwestycyjne czy poprawa istniejącej już nieestetycznej tkanki były wykonywane tak, aby poprawie ulegała jakość powietrza w naszym mieście. Na pewno zauważalne dla mieszkańców są projekty takie jak: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych”. Zakłada on utworzenie czterech skwerów (przy ul. Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, przy krytej pływalni oraz placu Pamięci Rodła), odnowienia zieleni przyulicznej przy ul. Dunikowskiego oraz odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni w parku Lotników na osiedlu Blachownia. Utworzenie centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty zakłada projekt pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony bioróżnorodności gminy Kędzierzyn-Koźle, Ujazd i Nadleśnictwa Kędzierzyn”. Uzupełnienie szaty roślinnej zabytkowego kozielskiego parku o zieleń średnią i niską wraz z jej utrzymaniem, w tym sadzenie krzewów i bylin, wykonanie łąki kwietnej, to elementy zadania pn. „Nasadzenia i utrzymanie zieleni na zabytkowych Plantach w Koźlu”.

Jako miasto, w którym wiodącą rolę odgrywa przemysł chemiczny, duży nacisk kładziemy na dbałość o jakość powietrza, stąd dwa kolejne projekty. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej zrealizowało w ramach projektu: „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” akcję „Przyłącz się do sieci MZEC”. Tzw. niska emisja zostanie ograniczona poprzez przyłączenie 58 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowę 2 km nowej sieci i przebudowę ponad 4 km już istniejącej. Koszt przyłączy do budynków oraz zakupy węzłów cieplnych w całości sfinansuje miejska spółka. Na realizację projektu pozyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł. Planowany termin przyłączenia budynków to lata 2018–2020.

Drugi projekt będzie polegał na budowie stacji meteorologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Ma ona pomóc w określeniu kierunków, z których napływają zanieczyszczenia powietrza. Koszt postawienia stacji wynosi 123 tys. złotych. Na ten cel udało się uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50 proc. Za postawienie stacji będzie odpowiadał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Stacja ma zacząć działać jeszcze w tym roku.

Staramy się także inwestować w infrastrukturę sportową, rekreacyjną i turystyczną. Dobrze widoczne i mocno eksploatowane są przez mieszkańców ogólnodostępne obiekty sportowe, jak boiska typu Orlik, zarówno te zimowe jak i letnie, „Lekkoatletyczny Orlik”, przyszkolne, wielofunkcyjne boiska sportowe, budowane place zabaw czy strefy rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu. Atutem jest posiadanie mierzącej 2,5 km ścieżki po zabytkowym kozielskim parku, która każdej soboty o godzinie 9. jest miejscem spotkań biegaczy w ramach akcji „park-run”, czyli bezpłatnego biegu na dystansie 5 km z pomiarem czasu.

 

Aleja Jana Pawła II, fot. archiwum Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

Dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest zadanie pn. „Kędzierzyńsko-Kozielskie Centrum Aktywności wraz z terenem przyległym”. Zakłada ono rozbudowę kompleksu rekreacyjno-sportowego składającego się z krytego basenu i zespołu letnich basenów otwartych z budynkiem zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz zagospodarowanie terenu z parkingiem. Wybrano już jego nazwę, „Wodne oKKo”. Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku.

Z myślą o miłośnikach wycieczek jednośladami rozbudowujemy sieć ścieżek rowerowych. Powstają one zarówno jako element towarzyszący przy przebudowie i rozbudowie dróg, ale także jako nowo budowane odcinki, które wychodzą poza granice miasta i obejmują swoim zasięgiem teren subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego.

Aktywność mieszkańców możliwa jest dodatkowo poprzez realizację międzynarodowych projektów transgranicznych, w których partnerami są m.in. Czesi. „Aktywny Senior Polsko-Czeskiego Pogranicza” to projekt przewidujący wspólne uczestnictwo seniorów z sześciu miast partnerów w imprezach, wydarzeniach i warsztatach. „Ruch i zabawa to nasza wspólna sprawa” – tak brzmi tytuł zadania realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu. Obejmuje ono budowę placu zabaw oraz realizację wspólnych działań przedszkoli po polskiej i czeskiej stronie granicy. „Żyjmy zdrowona sportowo” to program planowany do realizacji przez Publiczne Przedszkole nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu. Zakłada on budowę mini boiska i urządzeń zabawowych oraz wspólne działania przedszkoli po polskiej i czeskiej stronie granicy.

Zdrowie czy rozbudowa elektronicznych usług publicznych to kolejne z dziedzin, na które staramy się pozyskiwać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Projekt pn. „Świadczenie opieki paliatywnej poprzez utworzenie całodobowego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu” obejmuje adaptację zdegradowanego i nieużytkowanego obecnie budynku po byłym przedszkolu przy ul. Szymanowskiego i stworzenie w nim całodobowego hospicjum. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie też teren zewnętrzny, zieleniec i parking. Wniosek jest w trakcie oceny, mamy nadzieję, że będzie ona pozytywna.

Aby udostępnić mieszkańcom szereg ważnych informacji, gmina Kędzierzyn-Koźle przygotowała projekt pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz infrastruktury informatycznej w Kędzierzynie-Koźlu”. Zakłada on uruchomienie nowych e-usług: informacji o nieruchomościach, deklaracji podatkowych, informacji o lasach, wniosków w sprawach planistycznych dotyczących np. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak widać zewnętrzne środki finansowe, zarówno te z Unii Europejskiej, jak i środki krajowe, stanowią ogromną część budżetu kluczowych zadań inwestycyjnych i są wielką pomocą dla bieżącego budżetu gminy Kędzierzyn-Koźle. Czy realizacja niektórych bardzo ważnych z punktu strategicznego zadań mogłaby być zrealizowana w pełnym zakresie czy być może tylko w części? Być może wiele zadań nie doczekałoby się rozpoczęcia teraz, a może nawet w ogóle, gdyby nie fundusze z perspektywy unijnej na lata 2007-2013 czy 2014-2020. Zatem z wielkim przekonaniem, opierając się na bogatym doświadczeniu, mogę stwierdzić, że dziedzina pozyskiwania funduszy pozabudżetowych to kluczowa sfera życia publicznego miasta i jego mieszkańców.

 

Sabina Nowosielska
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |