SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  116  / Wszystkie ręce na pokład!

 

Innowacyjna Małopolska
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

Wszystkie ręce na pokład!

 

Z dr Arturem Paszko, Prezesem Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. – rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

 

– Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego mówił Pan na przykładzie Krakowa, że w przypadku obszarów poprzemysłowych niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy wieloma podmiotami.

 

– Tak, to prawda, to jest warunek sine qua non. I chyba nie odkrywam tym stwierdzeniem przysłowiowej Ameryki. Rozwiązanie każdego złożonego problemu jest łatwiejsze, a często po prostu możliwe, jedynie wówczas, gdy w proces ten zaangażuje się wiele wyspecjalizowanych w różnych obszarach podmiotów. Przy czym takie zaangażowanie musi mieć uporządkowany charakter. Projekt musi mieć swój precyzyjny plan i jednoznacznie zdefiniowany ośrodek koordynacji. Tak staramy się realizować „Kraków – Nową Hutę Przyszłości”. Zaczęliśmy od zebrania wszystkich dokumentów, które poświęcone są temu przedsięwzięciu, oceniliśmy ich aktualność, a następnie przygotowaliśmy Master Plan, który m.in. precyzyjnie określa interesariuszy projektu. Teraz, stopniowo, włączamy ich w działania, które podejmujemy.

Innymi słowy budujemy sieć współpracy, która ma jasno zdefiniowany cel i program działania. To sprawdzona pragmatyka. Zresztą nie tylko w przypadku realizacji projektów na terenach poprzemysłowych. I tak dla przykładu – w Małopolsce od lat prężnie działa Centrum Obsługi Inwestora Business in Małopolska. Jest partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Prowadzi zintegrowany system obsługi inwestorów (one–stop–shop).W jednym miejscu podejmowane są kompleksowe działania –od przygotowania specjalistycznych opracowań, przez dostęp do bazy nieruchomości inwestycyjnych z terenu całego regionu, aż po zwyczajną pomoc udzielaną przedsiębiorcom w kontaktach z lokalną administracją. Centrum usprawnia obsługę inwestora ale również eksportera, nie zapominając równocześnie o promocji gospodarczej województwa. Wyłącznie tak zintegrowane działania mogą przynieść wymierne efekty. COI Business in Małopolska, z którym na co dzień współpracujemy, tworzą wspólnie Województwo Małopolskie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. Innymi słowy: samorząd oraz spółki z udziałem samorządu i Skarbu Państwa, zgodnie z zasadą „wszystkie ręce na pokład ”. I to się sprawdza.

 

Kraków Nowa Huta Przyszłości

 

– Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wraz z innymi krakowskimi partnerami sięgnęła po pokaźnych rozmiarów grant z przeznaczeniem na realizację projektu „Power up your Business in Małopolska”. Na czym ma on polegać, jakie przynieść efekty?

 

– Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem powołanym specjalnie do realizacji projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Jego powodzenie uzależnione jest od pozyskania inwestorów, którzy będą zainteresowani zadaniami, jakie go tworzą. Dlatego sporo uwagi poświęcamy promocji, wkomponowując projekt w działania propagujące ofertę inwestycyjną Krakowa i Małopolski. Od lat działania w tym obszarze prowadzą nasi partnerzy: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Krakowski Park Technologiczny. Dlatego, by uniknąć niepotrzebnego dublowania działań, skorzystać z ich doświadczenia i po prostu – poszukać efektu synergii, postanowiliśmy realizować to zadanie właśnie z nimi. Tak narodził się pomysł na, współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, projekt po nazwą „Power up your Bussines in Małopolska”, który zakłada m.in. bezpośrednią promocję potencjału gospodarczego Małopolski na arenie międzynarodowej. I to właśnie robimy. Jesteśmy tam gdzie biznes spotyka biznes. Na razie jest to przede wszystkim Europa i Azja. Ale planujemy w przyszłości rozszerzenie naszych działań. Nasza obecność na targach inwestycyjnych nie ogranicza się tylko do kolorowych folderów. Każdy wyjazd to kilkadziesiąt rozmów z inwestorami z całego świata, wiele spotkań B2B. Jesteśmy otwarci na pomysły. Może właśnie dlatego projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wszędzie spotyka się z doskonałym przyjęciem. Na Targach Inwestycji i Nieruchomości MIPIM 2017 w Cannes, Spółka po raz pierwszy wystąpiła w roli organizatora stoiska promującego potencjał gospodarczy Małopolski. Liczne grono odwiedzających przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych, a także przedstawicieli władz, pozwalają ten debiut zaliczyć do udanych. Podobnie było w Chinach na EU-China Business & Technology Fair Chengdu, czy na Real Expo w Monachium.

Bardzo ciekawym biznesowo doświadczeniem były największe targi inwestycyjne na Bliskim Wschodzie – Annual Investment Meeting 2017 w Dubaju. Rokrocznie gromadzą one inwestorów, liderów korporacyjnych, ekspertów i praktyków z całego świata, którzy spotykają się by omawiać aktualne trendy i nawiązywać wzajemne relacje. Dzięki udziałowi w tej imprezie pozyskaliśmy wyjątkowo cenną wiedzę dotyczącą oczekiwań inwestorów z rejonu Zatoki Perskiej, nawiązaliśmy wiele obiecujących kontaktów i zwyczajnie sporo się nauczyliśmy. To był dla nas bardzo intensywny czas. Odwiedzający stoisko inwestorzy byli pod wrażeniem Małopolski i Krakowa, jako miejsca atrakcyjnego gospodarczo i turystycznie.

Jak na razie, największe zainteresowanie zagranicznych inwestorów wzbudza, realizowane w ramach projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, zadanie pod nazwą Centrum Logistyczno–Przemysłowe „Ruszcza”. Przedsiębiorcy krajowi, w tym zwłaszcza z naszego lokalnego rynku, zainteresowani są zaś głównie tworzoną przez Spółkę, również w oparciu o finansowanie z Funduszy Europejskich, Strefą Aktywności Gospodarczej. Będzie to blisko 40 hektarowy obszar (zlokalizowany głownie na terenie zadania Park Naukowo-Technologiczny „Branice”), odpowiednio przygotowany i udostępniony głównie małym i średnim przedsiębiorcom na inwestycje z zakresu inteligentnych specjalizacji Województwa Małopolskiego (m.in.: chemii, life science, ICT).

Wracając jeszcze do „Power up your Business in Małopolska”. Jego celem jest nie tylko poszukiwanie inwestorów. W ramach tego projektu wspieramy również firmy, które ze względu na przyjęte strategie marketingowe nie planują dyslokacji zagranicznej. Zaplanowano dla nich specjalistyczne szkolenia i cykl spotkań z ekspertami do spraw handlu, i z przedsiębiorcami z terenów „trudnych”, a jednocześnie bardzo atrakcyjnych, takich jak Rosja czy Ukraina.

 

– Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest spółką Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. Świadomość tego skłania mnie do sformułowania pytania o zasięg działań kierowanej przez Pana Spółki, która ma w nazwie człon dość precyzyjnie lokujący te działania na płaszczyźnie dzielnicowej, a więc bardzo lokalnej. Dla niektórych Nowa Huta to „inwestycyjny koniec świata” – źle skomunikowana itp.

 

– „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to jeden z trzech najważniejszych, a zarazem, śmiem twierdzić, najtrudniejszy projekt strategiczny Miasta. Znalazło to swoje odzwierciedlenie chociażby zarówno w aktualnie obowiązującej, jak i opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju Krakowa. Projekt ma szczególne znaczenie, choćby ze względu na jego oddziaływanie w trzech, z sześciu zdefiniowanych w tym dokumencie obszarach rozwojowych: „inteligentna i nowoczesna metropolia”, „nowoczesna gospodarka i potencjał naukowy”, a także „jakość życia”. Myśląc o projekcie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, nie należy ograniczać się wyłącznie do nazwy największej krakowskiej dzielnicy. To jest punkt wyjścia do szerszego spojrzenia na cały Kraków i Małopolskę. Projekt ma bowiem wykreować nowy impuls rozwojowy poprzez przekształcenie zdegradowanych terenów poprzemysłowych w przestrzeń do rozwoju biznesu, ale także nauki, kultury oraz rekreacji. A mówimy tu o naprawdę dużej skali. Warto pamiętać, że działania inwestycje w jego ramach są realizowane na terenie obejmującym niemalże 600 hektarów, a obszar bezpośredniego oddziaływania „Krakowa – Nowej Huty Przyszłości” to blisko 5,5 tys. hektarów.

Trzeba też zauważyć, że poza Nową Hutą, nie ma w Krakowie tak wielkich obszarów do zagospodarowania. Dotychczas rzeczywiście nie było sprzyjających warunków, by sensownie je wykorzystać. Chociażby z powodów, o których Pan wspomniał. Sieć powiązań komunikacyjnych pozostawiała – delikatnie rzecz ujmując – sporo do życzenia. Teraz szybko się to zmienia. Już niebawem cały teren objęty projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” będzie jednym z lepiej skomunikowanych drogowo inwestycyjnych rejonów Krakowa. Trwa remont i modernizacja ulicy Igołomskiej (fragment drogi krajowej 79), stanowiącej oś naszego przedsięwzięcia, która będzie miała dwa razy większą niż obecnie przepustowość. Już w lipcu będzie można przejechać wschodnią obwodnicą Krakowa. Skomunikuje ona ten teren z siecią autostrad. Dojazd samochodem na najbliższe międzynarodowe lotnisko zajmie nie więcej niż 30 minut. Dokładnie tyle samo, ile obecnie zajmuje dojazd do centrum Krakowa.

Wspomniana wschodnia obwodnica miasta kończyć będzie się obecnie na Węźle Igołomska. Stanowi ona fragment drogi krajowej S7. Decyzja o dalszej budowie jej nowego przebiegu już zapadła. W ciągu kilku najbliższych lat obszar „Krakowa – Nowej Huty Przyszłości” będzie więc skomunikowany drogami ekspresowymi i autostradami nie tylko na linii wschód-zachód, ale także północ-południe.

 

Park Naukowo-Technologiczny Branice

 

Poza tym, przez tereny objęte projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” przechodzi główna europejska linia kolejowa wschód-zachód E30 oraz linia kolejowa 95, pełniąca rolę kolejowej obwodnicy miasta. Stwarza to olbrzymie możliwości transportowe. Zarówno w zakresie przewozu towarów, jak i pasażerów. Jednym z możliwych sposobów ich wykorzystania jest przystosowanie linii nr 95 dla celów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Kilka tygodni temu Urząd Miasta Krakowa wyłonił wykonawcę studium wykonalności dla tego przedsięwzięcia. W ostatnich dniach zaś temat ten nabrał jeszcze szybszego tempa dzięki inicjatywie Kolei Małopolskich Sp. z o.o., która spotkała się z dobrym przyjęciem w Radzie Miasta Krakowa.

Szybko zmieniająca się sytuacja w zakresie układu drogowego, nowe perspektywy dla wykorzystania rozległego układu torowego komunikującego obszar „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, czy w końcu uzyskanie ograniczonej certyfikacji przez lotnisko Aeroklubu Krakowskiego, sąsiadujące z terenem projektu – to chyba wystarczająca ilość argumentów by przełamać stereotyp złego skomunikowania terenów inwestycyjnych w Nowej Hucie.

 

– Chciałbym zadać pytanie czy i w jaki sposób e-trendy będą się przewijać w przedsięwzięciach Spółki, którą Pan kieruje, takich jak Park Naukowo-Technologiczny „Branice”, czy Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”?

 

– Kraków aspiruje do miana nowoczesnej metropolii, oferującej wysoką jakość życia, przyjazne warunki dla innowacyjnej gospodarki, silnej kapitałem ludzkim i społecznym oraz nowocześnie zarządzanej przy wykorzystaniu technologii ICT, uwzględniającej potrzeby i aspiracje mieszkańców oraz ich udział w życiu publicznym. Innymi słowy, chce realizować ideę smart city. Tak sformułowana wizja stanowi jeden z elementów strategii rozwoju Kraków 2030. Dzięki jej realizacji Kraków będzie miastem otwartym i aktywnie uczestniczącym w inicjowaniu procesów mających znaczenie globalne. W procesie tworzenia tego dokumentu, uwzględniając lokalną specyfikę, przyjęto najbardziej kompleksową koncepcję smart city, w której wyszczególnia się sześć czynników rozwoju: smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, oraz smart governance. Zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia sukcesu projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” niezbędna jest realizacja wszystkich tych postulatów. Dlatego wyznaczyliśmy trzy obszary, na których będą się koncentrować działania z zakresu inteligentnych rozwiązań. Będą to: transport, energetyka i budownictwo. Wybraliśmy je, ponieważ mogą przynieść najwięcej korzyści. I tak na przykład zaplanowane są inteligentne parkingi (również typu Park&Ride) wyposażone w sensory i systemy informacji. Czujniki pozwalają na identyfikację i wskazywanie poziomu zajętych miejsc parkingowych oraz proponowanie kierowcom innego kierunku jazdy w przypadku wolnych miejsc na pobliskim parkingu. Usługą dodatkową może być moduł w spójnej aplikacji powstałej na potrzeby projektu oraz kompatybilna usługa w aplikacji miejskiej. Nowoczesne przystanki autobusowe czy tramwajowe wyposażone będą w ogniwa fotowoltaiczne wykorzystujące energię słoneczną do oświetlania własnego otoczenia, wyświetlania informacji o komunikacji miejskiej lub wydarzeniach z życia miasta. Przystanki, dzięki zainstalowanym kamerom, pozwolą na stałą łączność z monitoringiem miejskim, co wpłynie na ograniczenie aktów wandalizmu. W budownictwie natomiast chcemy się skupić na wykorzystywaniu energooszczędnych materiałów budowalnych, nowoczesnych rozwiązań termoizolacyjnych, odzyskiwaniu energii, wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii: fotowoltaiki, biomasy czy geotermii.

Pomyśleliśmy też o wprowadzeniu mechanizmów, które podniosą poziom atrakcyjności terenu pod kątem np. turystycznym. Będą to m.in. stoliki konsultacyjne, czy panele informacyjne, zawierające wiadomości na temat wydarzeń kulturalnych, okolicy, funkcjonującym transporcie miejskim itp. Planujemy aplikacje mobilne, które będą zawierały zbliżone informacje oraz dodatkowo będą skorelowane na przykład z informacjami drogowymi. Ważnym rozwiązaniem, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, będą tzw. hot-spoty, tj. punkty, które umożliwiają bezpłatny dostęp do Internetu. Hot-spoty zostały już uwzględnione w strategii SMART_KOM, jako rozwiązania sugerowane do wdrożenia na terenie całego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Innymi słowy, realizując ideę smart city, nie zamierzamy ograniczać się jedynie do Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” czy Centrum Logistyczno-Przemysłowego „Ruszcza”. Równie ważne są dla nas, pod tym względem, dwa pozostałe komponenty projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”: Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” oraz Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”. W ramach tego drugiego zadania zamierzamy jeszcze w tym roku rozpocząć realizację jednego z projektów, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Polega on nie tylko na zagospodarowaniu dawnego wyrobiska żwirowego dla celów rekreacyjno-sportowych. Z założenia inwestycja ma wyeksponować walory przyrodnicze tego terenu, podkreślić związek człowieka z naturą, a to wszystko z wykorzystaniem elementów koncepcji smart city. Na tym terenie w czujniki mają być zaopatrzone nawet kosze na śmieci, by z odpowiednim wyprzedzeniem informować zarządcę o niebezpieczeństwie ich przepełnienia…

 

– Na koniec zapytam czy „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to przyszłość Nowej Huty czy całego Krakowa i jak takie nowoczesne inwestycje wpisują się w jednak tradycyjny charakter miasta.

 

– Założyliśmy, że „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” będzie miejscem synergii połączonych funkcji: biznesu, nauki, kultury i rekreacji. To będzie nowoczesny, dobrze skomunikowany fragment Krakowa, zapewniający doskonałe warunki rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Współczesne miasto w mieście – nowoczesne a jednocześnie czerpiące z bogactwa kulturalnego i historycznego. Jestem pewien, że realizacja tego przedsięwzięcia da zupełnie nowy impuls do rozwoju nie tylko Nowej Huty czy Krakowa, ale także całej Małopolski. Sukces projektu będzie miał też zapewne i bardziej dalekosiężne konsekwencje. Być może sprawi on, że także w innych miejscach Polski zaczną być kreowane przedsięwzięcia o tak znaczącej skali, oparte na współpracy i współdziałaniu dużego kręgu interesariuszy. Zgodnie z zasadą: „wszystkie ręce na pokład”

 

– Dziękuję za rozmowę

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |