SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  117  / Wykorzystanie potencjału turystycznego w Euroregionie Bug

 

Wykorzystanie potencjału turystycznego w Euroregionie Bug


 
Sąsiedztwo z przyszłością

 


Związek Transgraniczny Euroregion Bug nie dysponuje znanymi transgranicznymi markami turystycznymi jak Kanał Augustowski lub Puszcza Białowieska, które przyciągają rzesze turystów po obu stronach granicy. Niemniej jednak na jego obszarze jest ogromny, niewykorzystany w całości potencjał turystyczny, który może przyciągnąć krajowych i zagranicznych turystów. Turysta, który przybył zwiedzić ciekawe okolice pogranicza, chętnie uatrakcyjniłby swój pobyt zwiedzaniem nieznanych miejsc po drugiej stronie granicy. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że Związek Transgraniczny Euroregion Bug znajduje się na granicach Unii Europejskiej i obejmuje również obszar regionów przygranicznych Białorusi i Ukrainy, nie będących państwami członkowskimi, może go zniechęcić konieczność pokonania wielu przeszkód w postaci uzyskania wizy białoruskiej, kolejek na granicy polsko-ukraińskiej oraz dostępności informacyjnej (deficyt informacji turystycznej).

 

Wspólnie z partnerami z obwodu brzeskiego oraz obwodu wołyńskiego Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug aktywnie działa na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej oraz zmniejszenia problemów wynikających ze specyfiki pogranicza.

Niewątpliwym sukcesem współpracy transgranicznej jest uruchomienie połączenia kolejowego Chełm – Kowel. Od 11 czerwca 2017 roku, (a jest to dzień od którego obywatele Ukrainy mogą przekraczać granice Unii Europejskiej bez wiz), w dwie godziny można dotrzeć z Kowla do Chełma i z Chełma do Kowla nowoczesnym autobusem szynowym, unikając stania w długich kolejkach na granicy. Dzięki temu połączeniu pasażerowie z regionu oraz stolicy zyskali możliwość przesiadki i podróżowania na Wołyń oraz na równie atrakcyjne, lecz mniej obłożone przez turystów niż Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie piękne Jeziora Szackie, a pasażerowie z Ukrainy – połączenie na trasie do Warszawy. Planowane jest wydłużenie trasy do Zdołbunowa przez Równe.

 

Wyjazd studyjny polskich samorządowców na Wołyń.

 

Dla turysty europejskiego, przyzwyczajonego do swobodnego przemieszczania się po Europie, dużą niedogodność w podróżowaniu stanowi konieczność starania się o wizę. Władze regionu brzeskiego zabiegając o turystów z Zachodu poczyniły wiele starań w celu zlikwidowania tych trudności. Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy opracował projekt Rozporządzenia Prezydenta Republiki Białoruś „O wprowadzeniu trybu bezwizowego wjazdu i wyjazdu obcokrajowców na (z) teren strefy rekreacyjno–turystycznej „Brześć” (miasto Brześć, rejony brzeski, żabinkowski, kamieniecki oraz prużański)” oraz projekt Rozporządzenia Rady Ministrów Republiki Białoruś o realizacji danego Rozporządzenia Prezydenta Republiki Białoruś. W najbliższym czasie pakiet dokumentów zostanie skierowany do Mińska w celu ich uzgodnienia i dopracowania.

Do tej pory na Białorusi ruchem bezwizowym zostało objęte pogranicze białorusko – litewskie oraz białorusko – polskie w okolicach Grodna oraz Kanału Augustowskiego. Od 26 października 2016 roku zagraniczni turyści mogą zwiedzać ten rejon bez posiadania wizy białoruskiej.

Uproszczenia związane z przekroczeniem granicy z całą pewnością pozytywnie wpłyną na zwiększenie ruchu turystycznego w Brześciu, biorąc pod uwagę fakt, że w 2019 roku to miasto graniczne odchodzi swoje tysiąclecie. Wartą uwagi atrakcją turystyczną na pograniczu polsko – białoruskim jest bez wątpienia Twierdza Brzeska ze słynnymi bramą Chełmską oraz Bramą Terespolską. Jest to obiekt wspólnego dziedzictwa kulturowego. Część fortyfikacji Twierdzy znajduje się w Polsce, na terenie gminy Terespol. Wspólny polsko – białoruski projekt transgraniczny, którego celem jest wzrost aktywności i atrakcyjności partnerskiego obszaru w zakresie turystyki, poprzez stworzenie transgranicznego produktu turystycznego, został opracowany przez miasto Brześć i gminę Terespol. Kluczowe wyzwanie przed jakim stoi partnerstwo – to rozwój turystyki transgranicznej w oparciu o wspólny, zintegrowany transgraniczny produkt turystyczny. Projekt zakłada poprawę infrastruktury Twierdzy Brzeskiej, utworzenie innowacyjnych centrów promocji dziedzictwa historycznego po obu stronach oraz szeroko rozumianą promocję projektu.

Informacje o turystyce transgranicznej w Euroregionie Bug potencjalny turysta może uzyskać na geoportalu Euroregionu Bug www.euroregionbug.pl oraz http://euroregionbug.maps.arcgis.com. Geportal jest podsumowaniem projektu „GIS across the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”, pierwszego inwestycyjnego projektu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug realizowanego w polsko – białorusko – ukraińskim partnerstwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013. Wspólnymi siłami udało się pokonać wiele barier formalno-prawnych wynikających z specyfiki projektu, dzięki czemu powstało wypracowane przez partnerów oraz ekspertów projektu bardzo istotne dla rozwoju Euroregionu Bug narzędzie.

Po raz pierwszy w historii Związku Transgranicznego Euroregionu Bug wypracowano wspólną platformę informacji o regionach członkowskich z wielu dziedzin: inwestycji, podziału administracyjnego i, przede wszystkim, uniwersalnej dla wszystkich i mającej ogromne szanse rozwoju dziedziny szeroko rozumianej turystyki. Mamy nadzieję, że geoportal Euroregionu Bug obejmujący tereny zarówno po stronie polskiej, ukraińskiej i białoruskiej wzbudzi zainteresowanie potencjalnych turystów, miłośników terenów nadbużańskich i wielu innych osób.

 

Wizyta grupy Białorusinów w polskiej części Euroregionu Bug.

 

Wiele małych projektów na rzecz rozwoju turystyki transgranicznej zostało zrealizowano w ramach dostępnych programów transgranicznych przez samorządy lokalne oraz stowarzyszenia. Należy w tym miejscu wymienić trójstronny polsko – białorusko-ukraiński projekt „Trzy Polesia” zainicjowany przez Powiat Włodawski. Projekt ten doskonale promował walory przyrodnicze i turystyczne geograficznego Polesia, które rozciąga się na terenie trzech państw. Folder promujący, wydany w sześciu językach: polskim, białoruskim, ukraińskim, angielskim, francuskim oraz niemieckim, z całą pewnością zwiększył zainteresowanie turystów tym „dzikim” i nieznanym terenem. Projekt został sfinansowany ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kontynuacją mikroprojektu jest wspólny polsko – białorusko – ukraiński projekt, opracowany przez Białoruską Państwową Instytucja „Pribuzskoje Polesie”, Szacki Park Narodowy z Ukrainy oraz Powiat Włodawski z Polski. Celem strategicznym projektu pt. „Rozwinięta, bezpieczna i dostępna infrastruktura turystyczna jako ochrona rezerwatu dziedzictwa naturalnego transgranicznego rezerwatu Polesie Zachodnie” jest wzmocnienie gospodarczej i społecznej spójności oraz stworzenie warunków do trwałego zrównoważonego rozwoju obszaru pogranicza na styku trzech państw: Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez rozwinięcie, poprawę i dostępność infrastruktury turystycznej. Partnerzy zaplanowali w projekcie opracowanie i budowę parkingów wzdłuż uczęszczanych dróg turystycznych, budowę stacji ratunkowej na Jeziorze Świtaź na Ukrainie, budowę portu dla jachtów i katamaranów nad Jeziorem Białe na Białorusi oraz budowę punktów serwisu rowerowego na drodze Zbereże – Hańsk – Urszulin w Polsce oraz cykl eventów promocyjnych. Budowa infrastruktury turystycznej w postaci ścieżek rowerowych została zaplanowana w projekcie opracowanym przez miasto Łuck i miasto Chełm.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina jest potężnym narzędziem umożliwiającym rozwój turystyki transgranicznej na polsko – białorusko-ukraińskim pograniczu. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz samorządy członkowskie są aktywnymi beneficjentami tego programu. Wspólnie z gminami członkowskimi: Wojsławice, Leśniowice, Kamień, Żmudź, Białopole, Dubienka, Horodło, LGD Ziemi Chełmskiej oraz partnerem ukraińskim „Związek Transgraniczny Euroregion Bug” SSERB opracowało kolejny turystyczny projekt ”Kreowanie marek turystycznych w oparciu o potencjał kulturowy i historyczny polskiego i ukraińskiego pogranicza”.

Projekt zakłada przygotowanie i realizację inwestycji w uzupełniającą infrastrukturę turystyczną służącą korzystaniu z dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym modernizację izb regionalnych w gminie Kamień oraz w gminie Białopole, budynku OSP i stworzenie muzeum pożarnictwa w Wojsławicach Kolonia, zagospodarowanie terenu przyległego do izby regionalnej w gminie Żmudź. Po stronie ukraińskiej zaplanowano remont fasady Muzeum „Lesina Witalnaja” w Łucku, rewitalizację parku podworskiego Lipińskich na Wołyniu, restaurację zabytkowych figur w byłym dworku Wylgiw. W ramach projektu zaplanowaliśmy również rewitalizację Alei Kasztanowej w Dębinie, parku podworskiego w Sielcu oraz zabytkowego parku podworskiego w Wólce Leszczańskiej, a także szereg imprez promocyjnych, w tym międzynarodowy rajd rowerowy. Ważne dla współpracy jest to, że projekt bazuje na tworzonej od kilku lat po polskiej stronie marce turystycznej „Malowniczy Wschód”, dzięki czemu partnerzy mogą się dzielić zdobytym doświadczeniem z zakresu tworzenia marki turystycznej.

Sprawdzoną i bardzo popularną wśród naszych partnerów zagranicznych formą współpracy są wizyty studyjne. W trakcie przyjmowania gości w Polsce przekazujemy uczestnikom wizyt polskie doświadczenie z zakresu rozwoju turystyki, współpracy samorządów z miejscowymi firmami turystycznymi, gospodarstwami agroturystycznymi oraz tak istotnymi dla społeczeństw lokalnymi NGO jak Koła Gospodyń Wiejskich czy też Ochotnicze Straże Pożarne. Współpracowaliśmy w tym zakresie z partnerami z Mołdawii, Ukrainy i Białorusi. W czerwcu bieżącego roku gościliśmy delegację z rejonu sławgorodzkiego z Białorusi. Delegacja, w skład której weszli właściciele gospodarstw agroturystycznych, przedstawiciele Wydziału Turystyki i Rekreacji Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Rady Społecznej ds. Rozwoju Turystyki oraz Fundacji Międzynarodowej Rozwoju Obszarów Wiejskich, spotkała się z pracownikami samorządów członkowskich SSERB, właścicielami gospodarstw agroturystycznych: Stary Majdan”, „Kraciówka”, „Agroturystyka Polesie” i zapoznali się z działalnością Chełmskiej Informacji Turystycznej. Goście z Białorusi zwiedzili Chełm, Włodawę, Hotel Zamek Biskupi oraz Stadninę Koni w Janowie Podlaskim. We wrześniu zaplanowana jest wizyta studyjna przedstawicieli agroturystyki z obwodu brzeskiego i homelskiego na Białorusi.

Turystyka transgraniczna w Euroregionie Bug ma przed sobą obiecujące perspektywy. Niewątpliwie wymaga dofinansowania, a także rozwijania sieci transgranicznej współpracy, która pomimo wielu barier już przynosi pierwsze efekty, lecz każda ze stron Związku dokłada wiele starań, żeby w pełni wykorzystać możliwości jej rozwoju.

 

Galina Grabarczuk
Dyrektor Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |