SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  123-124  / Jak mieszkać, to w Śremie!

 

Polskie samorządy w Unii Europejskiej: Śrem


 
Jak mieszkać,
to w Śremie!

 

Z Adamem Lewandowskim, Burmistrzem Śremu o kuchni skutecznego, mądrego zarządzania miastem rozmawia Jacek Broszkiewicz


– Śrem jest jednym z najtańszych miast w Polsce, co w praktyce oznacza bardzo wysoki komfort i poziom życia mieszkańców. We wrześniu ukazał się „Ranking wydatków mieszkańców na usługi komunalne” opracowany przez firmę Curulis – Doradztwo Samorządowe, w którym miasto zajmuje wysoką 15 pozycję. Jakie kryteria były oceniane w tym rankingu?

 

– Muszę jednoznacznie stwierdzić, że na wydatki na usługi komunalne w Śremie wydaje się nawet o 2 tys. zł mniej niż w innych miastach, a do niższych kosztów dla śremskich rodzin niewątpliwie przyczynia się kierunek zarządzania gminą. Co do rankingu, to istotnie, na 339 polskich miast powiatowych Śrem, zajął wysokie 15 miejsce, co bardzo mnie ucieszyło. Śrem jest jednym z najtańszych do życia miast w Polsce. Taki ranking stanowi niezależne i obiektywne potwierdzenie, że obrany kierunek zarządzania gminą jest dobry. Opracowujący ranking badali poziom wydatków, jakie ponosi przeciętna 4-osobowa rodzina, biorąc pod uwagę usługi komunalne: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, stawki podatku od nieruchomości, komunikacji publicznej i stref płatnego parkowania.

 

– Przypuszczam, że część mieszkańców nie liczy wydatków poniesionych na usługi, o których mówi ranking, po prostu nawet ich nie zauważa. Proszę powiedzieć o jakich kosztach mówimy? Jak kształtują się te wielkości w innych miastach?

 

– Wszyscy chcemy żyć w czystym, przyjaznym i zadbanym otoczeniu. Te elementy codziennego życia, które wiele lat temu były luksusem, dzisiaj są podstawową potrzebą życia codziennego. Potrzebą, za którą oczywiście systematycznie wszyscy płacimy. Na usługi, które wymieniłem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, przeciętna śremska rodzina wydaje rocznie 1922,08 zł. W mieście zajmującym ostatnią pozycję w rankingu, ta sama rodzina płaci za te same usługi aż 3909,42 zł. Czyli o 2000 zł więcej niż w Śremie! Liderem rankingu są Kozienice, gdzie roczne wydatki na analizowane usługi komunalne kształtują się na poziomie 1310,41 zł. Średnie wydatki na usługi komunalne w miastach liczących do 50 tys. mieszkańców wynoszą 2707 zł, w Śremie jest to niemal 800 zł mniej. Takie dysproporcje wskazują na różne strategie zarządzania w miastach. Cieszę się, że obiektywnie opracowany ranking, wykorzystujący powszechnie dostępne dane, przyznaje słuszność naszemu bieżącemu kierunkowi zarządzania gminą. Jakość życia mieszkańców to najlepszy poziom usług przy możliwie najniższych wydatkach.

 


Promenada nad Wartą w Śremie, fot. T. Jurgielewicz


– Dbanie o klasę i najwyższe standardy usług komunalnych, o których mowa w rankingu, należy do pierwszoplanowych zadań samorządu terytorialnego, który ma decydującą rolę w ustalaniu ich cen, czyli kosztów, jakie ponoszą mieszkańcy…

 

– Tak, podstawę budowania założeń rankingu, jak już wspomniałem, stanowiła analiza wysokości stosowanych przez jednostki samorządu cen i opłat za usługi komunalne. Ranking powstał w oparciu o najbardziej powszechne usługi komunalne, czyli: ceny za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki podatku od nieruchomości, ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym (komunikacja publiczna) i opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Wyniki pokazują, że koszt tej samej usługi w poszczególnych miastach może różnić się diametralnie. W dużej mierze zależy to od podjętych przez włodarzy i radnych decyzji w przeszłości. Cieszę się, że wysiłek planowania, realizacji trudnych i kosztownych inwestycji oraz ich utrzymania w Śremie został doceniony.

Przed obliczeniem wydatków przeciętnej rodziny, skonstruowano model, który uwzględnia średnie zużycie wody i ścieków przez rodzinę, powierzchnię mieszkania czy częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej i wjazdów samochodemdo centrum miasta. Przyjęto, że rodzina najwięcej wydaje na wodę i ścieki (średnio 47%), w dalszej kolejności na komunikację publiczną (31%) oraz wywóz odpadów komunalnych (18%). Podatek od nieruchomości oraz opłata parkingowa stanowią nieznaczny odsetek łącznych kosztów rodziny. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, ile kosztują usługi komunalne i jak obciążają budżet przeciętnej rodziny. Pewnie jeszcze rzadziej zadajemy sobie pytanie, od czego to zależy i czy tak musi być. Co więcej, część tych kosztów zależy od działań podejmowanych przez gminę.

 

– W jaki sposób realizacja usług, o których Pan wspominał wcześniej, wpływa na wysokość kosztów życia dla zwykłej rodziny?

 

– Na koszty życia spośród usług komunalnych najbardziej oddziałują ceny wody i ścieków – jest to aż prawie połowa wydatków dla przykładowej rodziny. Wiele samorządów dopiero buduje sieci wodno-kanalizacyjne. My zakończyliśmy już proces kanalizacji niemal całej gminy. Teraz podejmujemy inwestycje dotyczące udoskonalania rozwiązań, ale przede wszystkim staramy się optymalizować koszty eksploatacji sieci. Realizacja tych inwestycji w taki sposób, by mieszkańcy nie byli nadmiernie obciążani kosztami, stanowi kolejne wyzwanie dla gminy. Dlatego właśnie staramy się o zewnętrzne finansowanie trudnych i kosztownych projektów, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania technologiczne. Kolejnym zadaniem własnym gminy jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 26 miast spośród 339 wprowadziło bezpłatną komunikację miejską. Proszę zwrócić uwagę, że około 30% miast powiatowych nie ma komunikacji miejskiej, a funkcjonują w nich jedynie międzymiastowe i podmiejskie linie autobusowe. W naszej gminie od 2016 roku funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska. Mieszkańcy nie ponoszą kosztów biletów, a liczba pasażerów wzrosła diametralnie. Wprowadzając bezpłatną komunikację miejską częściowo osiągnęliśmy nasz cel, czyli wzrost liczby pasażerów w autobusach bez zwiększenia kosztów dla gminy. Mieszkańcy korzystają z komunikacji publicznej podczas codziennych dojazdów do pracy, szkoły i innych miejsc. Porozumieliśmy się z sąsiednimi gminami i rozszerzyliśmy zasięg linii do miejscowości spoza gminy Śrem. Oczywiście nie ustajemy w działaniach i podejmujemy kolejne przedsięwzięcia w zakresie poprawy warunków komunikacyjnych. Przypomnę, że rozstrzygnęliśmy przetarg i w przyszłym roku wybudujemy w Śremie dwa węzły przesiadkowe, w których będzie można pozostawić auto i skorzystać z komunikacji publicznej: przy dworcu PKS i przy ul. Stary Rynek. Powstaną tu miejsca parkingowe dla samochodów (w sumie ok. 200) i dla rowerów. Aktualnie trwają prace projektowe. Mniej samochodów na ulicach oznacza nie tylko szybszy przejazd przez miasto, ale również mniejszy hałas i ograniczoną emisję spalin, co oczywiście wpływa na środowisko naturalne.

Kolejne ważne zadanie gminy to odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które od 5 lat, od nieruchomości zamieszkałych, realizuje gmina. Wydatki na tę usługę według twórców rankingu stanowią 18% rocznych wydatków na 5 analizowanych usług. Średnia wysokość wydatków w tym zakresie w województwie wielkopolskim wynosi niemal 530 zł. Stawki w Śremie, jak powszechnie wiadomo, kształtują się na poziomie: 10 zł za osobę na miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie i 15 zł – przy braku selekcji. Aby obniżyć wydatki mieszkańców na gospodarowanie odpadami wprowadziliśmy degresywność opłaty, czyli niższą stawkę za każdą kolejną osobę przy większej liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość. Korzystając z okazji zachęcam wszystkich do segregowania odpadów i dbałości o nasze wspólne środowisko i przyszłość.


Rynek w Śremie, fot. T. Jurgielewicz


Następnym elementem wydatków na usługi komunalne są podatki od nieruchomości. Jest to niewielki procent w skali roku, jednak warto o tym wspomnieć. Na podstawie danych GUS przyjęto, że przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkaniowa wynosi 74 m2. Stawki podatkowe w gminie są utrzymywane stabilnie. Stosujemy zasadę istotnego obniżania stawek w porównaniu do maksymalnie możliwych. Średnie obniżenie stawek w Śremie w podatku od nieruchomości wynosi 23%, ostatnia ich zmiana nastąpiła w 2016 roku. W przyszłym roku również nie planujemy podwyżki podatku od nieruchomości. Utrzymywanie stabilnych stawek jest zasadne. Przewidywalna i stabilna polityka podatkowa daje przedsiębiorcy możliwość wdrażania długoterminowych planów inwestycyjnych. Podobnie w przypadku rodzin, w których każda złotówka w budżecie domowym wiele znaczy i wpływa na decyzje o codziennych wydatkach, np. na opłacenie dodatkowych zajęć dla dziecka.

 

– 15 pozycja wśród 339 miast jest powodem do zadowolenia. Czy w kolejnym roku pozycja w rankingu będzie wyższa, czy też Śrem spocznie na laurach?

 

– Z całą stanowczością mówię, że Śrem nie spocznie na laurach, ponieważ stawiamy przed sobą nowe wyzwania, mamy nowe pomysły i nowe cele. Najwyższym priorytetem podejmowanych działań jest jakość życia mieszkańców i zapewnienia dobrego miejsca do zamieszkania. Ranking potwierdza, że Śrem nie nadwyręża portfeli mieszkańców na wydatki na usługi komunalne i że kierunek, którym idziemy, jest dobry. Realizując te zadania przywiązujemy ogromną wagę do optymalizacji kosztów. Skuteczny podział środków finansowych gminy jest również efektem poznania potrzeb społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że kolejne decyzje oraz realizacja planów inwestycyjnych zapewnią dalszy rozwój społeczno-gospodarczy gminy Śrem, a zadowolenie jego mieszkańców będzie nadal rosło.

 

– Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji dalszych planów!

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |