SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Razem bezpieczniej

 

Polskie euroregiony na granicy wschodniej: Euroregion "Bug" 
Razem bezpieczniej

 


W listopadzie 2018 roku rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Projekt realizowany jest w partnerstwie transgranicznym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Lider projektu), Komunalną Instytucję „Agencja Rozwoju Euroregionu Bug” (Ukraina) oraz Fundację Charytatywną „Fundacja Ihora Palytsia” Tylki Razom (Ukraina). Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 30 czerwca 2020 roku.

Projekt w 90% współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, a jego całkowita wartość wynosi 712 358,50 EUR.

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg obszarów przygranicznych województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą jednostki OSP z 32 Gmin w Polsce i 15 na Ukrainie, które zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt do ratowania ofiar wypadków i udzielania pomocy poszkodowanym (m. in. kamizelki medyczne, narzędzia hydrauliczne, podnośniki pneumatyczne, agregaty prądotwórcze itp.), a ich członkowie zostaną przeszkoleni z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także kampania edukacyjna „Bezpieczny pieszy” skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Ważnym elementem będą wspólne spotkania transgraniczne podczas konferencji, wizyt studyjnych i ćwiczeń terenowych. Działania te będą mieć istotny wpływ na zawieranie partnerstw w celu rozwiązywania problemów mieszkańców pogranicza. Kolejnym istotnym elementem jest wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i pomysłów na przyszłość.Podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa jest o tyle aktualne, że na Ukrainie trwa proces reformy samorządowej a wraz z nią przejmowanie zadań ustawowych, w tym tworzenia struktur Ochotniczych Straży Pożarnych. Natomiast na obszarze województwa lubelskiego odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności w wypadkach komunikacyjnych. Statystyki wskazują również, że zmienia się struktura wyjazdów z interwencją straży pożarnych. Systematycznie spada ilość wyjazdów do pożarów na rzecz „innych zdarzeń”. Straż Pożarna, czy to zawodowa czy ochotnicza, stała się nieodzownym elementem zabezpieczania miejsc wypadków, niwelowania skutków wycieków, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym, pomocy technicznej itd. Tych tendencji należy się również spodziewać na Ukrainie w niedalekiej przyszłości.

Najpoważniejsze w skutkach zdarzenia mają miejsce poza miastami, na drogach o różnym znaczeniu i poziomie utrzymania. Gęsto rozsiana sieć OSP stwarza szansę na szybsze dotarcie z pomocą a poziom wyszkolenia ochotników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt gwarantuje, że pomoc ta zostanie udzielona w sposób fachowy. Jednostki OSP są poważnym wsparciem państwowego systemu ratowniczego od ponad 100 lat w Polsce. Podobny system na Ukrainie dopiero powstaje i daje szanse na włączenie społeczności lokalnych w jedną z ważniejszych idei społecznych, jaką jest bezpieczeństwo mieszkańców i przyjezdnych. Istotą funkcji społecznych udziału w OSP są potrzeby niesienia pomocy, bezinteresowność, chęć sprawdzenia się, potrzeba akceptacji, przynależności i satysfakcji. Z drugiej strony leżą korzyści jakie odnoszą mieszkańcy – wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz współtworzenie systemu państwowo-społecznego.

W projekcie przeszkolonych zostanie 370 strażaków – ochotników z Polski i 100 z Ukrainy. Ponadto uczestnicy z Ukrainy odwiedzą polskie OSP podczas dwóch wizyt studyjnych. Zorganizowane zostaną również trzy ćwiczenia terenowe oraz jedno transgraniczne – na Ukrainie. W ramach doposażenia strażaków ochotników zostaną zakupione torby z wyposażeniem ratownictwa medycznego z deskami, kołnierzami, szynami Kramera, środkami opatrunkowymi i wszelkimi innymi niezbędnymi akcesoriami. W dalszej kolejności zostanie zakupiony sprzęt pneumatyczny i hydrauliczny do podnoszenia i rozcinania pojazdów.

Projekt został zainaugurowany konferencją w Polsce, w której uczestniczyło 80 przedstawicieli samorządów terytorialnych, państwowych i ochotniczych straży pożarnych z Polski i Ukrainy. Podczas transgranicznego spotkania dyskutowano o funkcjonowaniu ochotniczych straży, ich znaczeniu dla społeczności lokalnych, funkcjach jakie pełnią w społeczeństwie, perspektywach rozwoju, tendencjach zmian, współpracy z państwowymi służbami, samorządami oraz innymi podmiotami życia społecznego. Rozmawiano o finansowaniu i wyposażaniu jednostek, systemach powiadamiania, czasie reakcji i wielu aspektach technicznych. Podkreślano również rolę projektu we wzmacnianiu polskich jednostek i tworzeniu ukraińskich. Na zakończenie odbyły się również warsztaty ze wszystkimi partnerami. Nieplanowanym efektem projektu była deklaracja nawiązania współpracy między gminą polską a ukraińską, która zmaterializowała się kilkanaście dni po zakończeniu konferencji. Kolejna konferencja odbędzie się na zakończenie projektu na Ukrainie.Z działań, które zostały rozpoczęte w projekcie należy wymienić akcję edukacyjną „Bezpieczny Pieszy”, polegającą na prowadzeniu cyklu spotkań w gminnych szkołach. Głównym celem tych rozmów jest uświadomienie niebezpieczeństw, jakie zdarzają się na drogach, obowiązku noszenia odblasków po zmierzchu, czyli wyrobienia nawyków, które mogą uchronić dzieci przed udziałem w wypadku drogowym. Podczas spotkań rozdawane są zestawy gadżetów odblaskowych. Projekt zakłada objęcie interwencją 4500 dzieci w gminach Polski i Ukrainy.

W lutym br. ruszył cykl szkoleń z Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy. Wybrano firmę szkoleniową, która przeprowadzi na terenie województwa lubelskiego szkolenie praktyczne i teoretyczne, zakończone egzaminem. Uczestnicy, którzy pomyślnie zaliczą egzamin otrzymają certyfikat ratownika ważny przez 3 lata. Założono, że wszyscy chętni zostaną przeszkoleni do 31 grudnia 2019 roku.

Już w obecnej chwili można powiedzieć, iż zainteresowanie projektem wykracza poza jego ramy merytoryczne – poza zawarciem partnerstwa pomiędzy gminami, po konferencji otwierającej zrodził się również nowy pomysł. Stowarzyszenie zostało poproszone przez stronę ukraińską o pomoc w organizacji wyjazdu przedstawicieli OSP z Lubelszczyzny na Wołyń w celu przekazania wiedzy praktycznej z zakresu tworzenia OSP. Partnerzy ukraińscy uważają, że wiedza i doświadczenie polskich przedstawicieli społecznej organizacji, przedstawione reprezentantom władz na konferencji zasługują na szerszą popularyzację. Szerzenie idei i dobrych praktyk ma istotne znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia w obwodzie wołyńskim.

Ten projekt jest dla nas odzwierciedleniem nowej drogi. Kiedyś przekazywaliśmy środki w ramach regrantingu, potem pisaliśmy projekty parasolowe a teraz piszemy projekty bezpośrednio odpowiadając na potrzeby naszych członków. Na ich rzecz prowadzimy działania i zakupy sprzętu pod wspólnym mianownikiem i w jednym celu odpowiadającym palącej potrzebie społecznej.

 

Joanna Chomik Suszek
Koordynator projektu
Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |