SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  126  / Realny wymiar współpracy

 

15 lat polskich euroregionów w UE: Euroregion Glacensis
 
Realny wymiar współpracy


Euroregion Glacensis działa na polsko-czeskim pograniczu od 22 lat. Od 15 w Unii Europejskiej. W pierwszych okresach swojego funkcjonowania przedstawiciele euroregionu zajmowali się przede wszystkim działaniami na rzecz zwiększenia przepustowości granicy państwowej oraz nawiązywaniem pierwszych wzajemnych kontaktów. Pomagaliśmy na przykład w tworzeniu nowych przejść granicznych na ścieżkach turystycznych, a także przejść drogowych. Najbardziej spektakularnym sukcesem było otwarcie przejścia granicznego Mostowice – Orlické Záhoří w sercu Gór Orlickich i Bystrzyckich. Dzięki wspólnemu planowaniu możliwe było dofinasowanie i realizacja projektów takich, jak poszerzenie drogi i mostu na samochodowym przejściu granicznym Kudowa – Nachod, czy budowa trzeciego pasa ruchu na odcinku Lewin Kłodzki – Duszniki- Zdrój. Wielkim przedsięwzięciem udostępniającym Góry Orlickie była modernizacja drogi z Zieleńca przez Lasówkę do przejścia granicznego w Mostowicach.

 

Z biegiem czasu oba kraje przystąpiły do strefy Schengen i dziś staramy się pomagać w budowie infrastruktury transportowej służącej do przekraczania granicy, takiej jak drogi i mosty. Obecnie z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska realizowane są duże projekty, w ramach których modernizowane są odcinki dróg mające na celu poprawę dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu wałbrzysko – kłodzkiego, Gór Stołowych, Gór Orlickich i Bystrzyckich oraz atrakcji turystycznych w masywie Śnieżnika. Modernizacja odcinków dróg w rejonie Gór Stołowych doprowadzi do otwarcia nowego przejścia granicznego dla ruchu samochodów do 3,5 t Ostra Góra – Machovská Lhota.

Euroregiony odegrały bardzo istotną rolę w procesie integracji samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, nieformalnych grup aktywności lokalnej. To dzięki tym zrzeszeniom, założonym przez otwartych na świat samorządowców, którzy nie bali się nowych wyzwań, pro ces integracji na polsko-czeskiej granicy rozpoczął się dużo wcześniej, niż pierwszego maja 2004 roku. Wiele wspólnych inicjatyw było wtedy realizowanych ze środków własnych, bez udziału funduszy europejskich, czy środków zewnętrznych. Wiele projektów udało się wtedy zrealizować dzięki zaangażowaniu i determinacji lokalnych liderów. To stanowiło bardzo dobry punkt wyjścia do wdrażania pierwszych programów współpracy transgranicznej. Dzięki aktywności euroregionów, przyjaźniom i pragmatyzmowi w dążeniu do osiągania wspólnych celów, programy współpracy transgranicznej na granicy polsko-czeskiej należały od początku do czołówki najlepiej wdrażanych programów EWT w całej UE. Choć oba kraje członkowskie były nowicjuszami na salonach UE, to w programach EWT poprzeczkę od samego początku umieściły bardzo wysoko.


Wieża widokowa na Górze Anny w Nowej Rudzie


Ważną rolę odgrywa Europejska Współpraca Terytorialna, która stanowi jeden z najistotniejszych filarów integracji europejskiej i polityki spójności. Dzięki programom współpracy transgranicznej, począwszy od przedakcesyjnych CBC Phare oraz pierwszych programów poakcesyjnych INTERREG IIIA, uczymy się wzajemnego szacunku i zrozumienia dla naszego Sąsiada z drugiej strony granicy. Są to bardzo solidne podstawy do budowania wzajemnego zaufania, które było niezbędne do realizacji pierwszych wspólnych inicjatyw i projektów. Większość tych inicjatyw rodziła się na tym najważniejszym, lokalnym poziomie, dla którego współpraca transgraniczna to często po prostu codzienność. Pomiędzy gminami i miastami zawiązały się nowe partnerstwa, które dziś dobrze funkcjonują i to często już bez naszej pomocy. Realizacja kolejnych projektów pokazała wielki potencjał współpracy polskich i czeskich samorządów oraz instytucji, które potrafiły wspólnie planować, wspierać i skutecznie realizować priorytetowe zamierzenia. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wielkich zwolenników współpracy transgranicznej, którzy na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach wspierali dobrze przygotowane projekty. Usuwanie barier przestrzennych, społecznych, kulturowych i infrastrukturalnych na granicach wewnętrznych i zewnętrznych Unii Europejskiej jest głównym celem współpracy transgranicznej.


Altana miłości w Kudowie Zdroju


Dużą rolę w rozwoju współpracy transgranicznej odegrał Fundusz Mikroprojektów. Pod koniec lat 90 XX wieku euroregion rozpoczął realizację Funduszu Małych Projektów w ramach przedakcesyjnego Programu Phare CBC. Fundusz był podzielony na poszczególne edycje. Na każdą edycję była przeznaczona kwota 10% wartości danej edycji w ramach Programu. W ramach kolejnego Programu – INTERREG IIIA na realizację Funduszu Mikroprojektów przeznaczono 15 % środków programu na wsparcie mikroprojektów. Natomiast w ramach kolejnych Programów: POWT 2007-2013 RCZ-RP i Interreg V-A RCZ – PL na realizację FM przeznaczono już 20 % środków każdego programu.

W ramach poszczególnych Funduszy Małych projektów i Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis zostało zrealizowanych ponad 500 mikroprojektów po obu stronach granicy.


Galeria Sztuki LOKART


Dzięki Funduszowi możliwe było rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy oraz poprawa stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Poprzez realizację mikroprojektów nastąpił rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich. Dzięki możliwości realizacji w ramach Funduszu małych projektów infrastrukturalnych, nastąpiła poprawa infrastruktury turystycznej. Poprzez realizację wspólnych mikroprojektów nawiązano wiele nowych partnerstw oraz pogłębiono i rozwinięto istniejące.


Mikroprojekt Interaktywni na Pograniczu. Beneficjentem jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej


Działania i zakres działalności Euroregionu Glacensis wciąż się rozwijają. Euroregion obecnie inicjuje i koordynuje przedsięwzięcia o charakterze strategicznym. Jedną z dziedzin jest ruch turystyczny. Głównym tematem w ramach euroregionu stały się wieże widokowe, które w znaczący sposób ożywiają turystykę na pograniczu.

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej nastąpił rozwój polskiego – czeskiego pogranicza oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców. Realizowane projekty przyczyniły się do wzmocnienia wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólnej ochrony bogactwa przyrody, rozwoju ruchu turystycznego, tworzenia aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

 

Bernadeta Tambor
Sekretarz Euroregionu Glacensis,
Dyrektor Biura


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |