SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer  127  / Karawana jedzie dalej…

 

Pandemia? Są ważniejsze sprawy do załatwienia!


 
Karawana jedzie dalej…


Z Januszem Kahlem, Prezesem Zarządu South Poland Cleantech Cluster, Konsulem Honorowym Finlandii, Danii i Islandii w Krakowie oraz szefem Centrum Nauki i Biznesu Nordic House – rozmawia Jacek Broszkiewicz
– 3 lata temu na naszych łamach informowaliśmy, że został Pan wybrany do Komitetu Sterującego EASME (Executive Agency for Small and Medium – sized Enterprises), czyli Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ta Agencja jest największym podmiotem zarządzającym środkami unijnymi, które pomagają małym firmom zachować konkurencyjność, a także programami w dziedzinie badań naukowych, ochrony środowiska, energii i rybołówstwa, jak m. in. HORYZONT 2020, LIFE, COSME, ERASMUS+. Agencji tej przy współpracy z PriceWaterhouseCoopers ( PwC ) w Luksemburgu, powierzona została także realizacja projektu „Skills for smart industrial specialization and digital transformation” („Umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji przemysłowej i transformacji cyfrowej” ). Już wtedy projekt ten miał za zadanie stworzenie w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027 systemu wsparcia krajów członkowskich, regionów, miast, organizacji, klastrów i firm. Jak ocenia Pan efekty pracy w tych dwóch obszarach w przededniu rozpoczęcia się nowej perspektywy finansowej UE 2021- 2027 i programu „Horyzont Europa”?

– Rzeczywiście przez prawie 3 lata podczas co dwu-miesięcznych pobytów w Brukseli, jako przedstawiciel europejskich klastrów, a zarazem jako jedyny przedstawiciel Europy Centralnej i Wschodniej uczestniczyłem w wypracowaniu wizji Komisji Europejskiej na lata 2021-27 w zakresie wzmocnienia konkurencyjności krajów unijnych w dobie gospodarki i konkurencji globalnej. Pod koniec zeszłego roku dostarczyliśmy Komisji ponad 500 stronicowy Raport w którym proponujemy wiele nowych inicjatyw oraz sposobów ich sfinansowania.

Celem naszych działań było opracowanie wspólnej wizji i sposobu wspierania działań w zakresie umiejętności dla Inteligentnych Specjalizacji Przemysłowych i Transformacji Cyfrowej (SIS i DT) z myślą o zwiększeniu potencjału i możliwości przemysłu unijnego, partnerów społecznych, organizacji edukacyjnych i szkoleniowych, a także decydentów na wszystkich szczeblach do kształtowania transformacji siły roboczej w Unii Europejskiej. Innym celem jest pomoc miastom, regionom i państwom członkowskim w opracowywaniu i wdrażaniu ambitnych zasad dotyczących umiejętności w zakresie SIS i DT. Grupami docelowymi są politycy, profesjonaliści, menedżerowie, liderzy i przedsiębiorcy we wszystkich sektorach, którzy muszą nabyć i / lub zaktualizować umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii.

 

– Jak postrzega Pan obecne możliwości wzmocnienia konkurencyjności UE m in. w stosunku do USA, Japonii, Korei Południowej, Izraela, a także pomoc miastom, regionom, państwom członkowskim w projektowaniu i wdrażaniu ambitnych umiejętności w obszarze inteligentnej specjalizacji przemysłowej i strategii cyfrowej transformacji.

– Konkurencyjność przemysłu zależy w dużym stopniu od wiedzy, umiejętności, kompetencji i kreatywności pracowników. Potencjalne niedobory i luki w rozwoju umiejętności, w połączeniu z niedopasowaniem podaży i popytu na pracę, bezpośrednio szkodzą rozwojowi przedsiębiorstw i tworzeniu nowych miejsc pracy. Luki te prawdopodobnie wzrosną z powodu poważnych zakłóceń, jakie Czwarta Rewolucja Przemysłowa (Przemysł 4.0) wnosi do skali, w której obecnie prowadzone są działania podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowania pracowników.

Zaawansowane gospodarki charakteryzujące się dużymi rynkami konsumenckimi, jak UE, najprawdopodobniej staną w obliczu poważnych niedopasowań umiejętności. W naszym raporcie oprócz benchmarkingu z USA zaproponowaliśmy szczególne wsparcie dla przedsiębiorstw rozwijających „6 Kluczowych technologii wspomagających” (Key Enabling Technologies-KET), grupy technologii o szerokim spectrum zastosowań produkcyjnych i bardzo wysokim potencjale generowania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Grupa ta obejmuje nanotechnologie, mikro – i nanoelektronikę, zaawansowane materiały, fotonikę, biotechnologie i zaawansowane systemy przetwórstwa przemysłowego.

W Raporcie zaproponowaliśmy także stworzenie stanowiska wice przewodniczącego KE ds. umiejętności (skills), a na poziomie krajowym Ministra ds. umiejętności, jak np. w Irlandii. Na poziomie regionów zaproponowaliśmy stworzenie Regionalnych Rad ds. umiejętności. Oprócz tego zaproponowaliśmy stworzenie i wspieranie wspólnych unijnych programów szkoleniowych między uniwersytetami i instytucjami badawczymi, VET (edukacja zawodowa i szkolenia) i przemysłem, zapewnienie programów nauczania na światowym poziomie, stworzenie wysokiej jakości jednolitego rynku VET w całej UE, promowanie inteligentnych metod edukacji i narzędzi opartych na technologii oraz wzmocnienie systemu dualnego – dwutorowego systemu szkoleniowego (kształcenie i praktyka) w większości branż, inspirowanego na duńskim i niemieckim systemie edukacji.

 


– Co Pan sądzi o europejskiej neutralności klimatycznej, a szczególnie o gospodarczych i społecznych skutkach zbojkotowania tej idei przez nasz obecny rząd w kraju i na całym kontynencie europejskim?

– By pozostać w UE i odnieść jak największe korzyści z członkostwa należy zaakceptować dążenia UE do neutralności energetycznej netto w 2050 oraz fakt, że większość krajów członkowskich dąży do całkowitej dekarbonizacji, co zresztą wynika z polityki Komisji Europejskiej opartej na strategii Nowego Zielonego Ładu i nowych wytycznych dla banku klimatycznego UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Moim zdaniem rząd polski zaakceptuje wkrótce nową strategię Komisji bez czego nie będzie wsparcia finansowego dla koniecznej transformacji energetycznej w Polsce i zrównoważonego rozwoju opartego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

 

– W dziedzinach szczególnie Panu bliskich, bo związanych z działaniami proekologicznymi stosowanie najnowocześniejszych technologii ingerowania w przyrodę i wręcz cyfrowe nią zarządzanie, wywołuje wśród wielu ludzi poważny niepokój i rodzi pytania o to, w którą stronę zmierzamy i czym to wszystko może się skończyć. Towarzyszą temu spekulacje, z których może wynikać, iż przyroda próbuje się skutecznie bronić przed ingerencją człowieka i sięga po równie drastyczne środki, jakimi dysponuje: epidemia koronawirusa, może być dla wielu dowodem na to, że depopulacja to jedyny sposób na obronę środowiska naturalnego. Czy mógłby Pan przedstawić i wyjaśnić swój własny punkt widzenia tych kwestii?

– Spekulacje tego typu są moim zdanie zbyt daleko idące. Jak miałaby wyglądać ta depopulacja i kto by ją miał przeprowadzić? Próbowano już kontrolować ilość urodzin w Chinach, ale jak wiemy bez skutku i szybko zresztą z tego zrezygnowano. W celu ograniczenia liczby ludności trzeba tworzyć warunki szybkiego rozwoju w krajach trzeciego świata. Im wyższa stopa życiowa, tym mniejsza liczna urodzin. Znamy to z krajów wysoko rozwiniętych. Moim zdaniem większym zagrożeniem, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, są globalne zmiany klimatyczne, ale nie należy lekceważyć koronawirusa i innych coraz częściej pojawiających się epidemii spowodowanych wirusami. Dużo więcej ludzi na świecie ginie co roku od smogu i innych zanieczyszczeń środowiska niż od wszystkich chorób zakaźnych razem wziętych. Dlatego w działalności South Poland Cleantech Cluster, którego jestem inicjatorem i prezesem koncentrujemy się na wsparciu zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mającej na celu poprawę sytuacji społecznej mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie poprzez wprowadzenie i zastosowanie nowych, zrównoważonych, multibranżowych, cleantech i cyfrowych technologii i rozwiązań.

 

– Dziękuję za rozmowę.
Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |