SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 106  / Nowa perspektywa – sporo niewiadomych

Liderzy przemian: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Nowa perspektywa

 – sporo niewiadomych

 

Z Rafałem Kietrysem – Prezesem Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

- Polska staje się symbolem przyspieszenia rozwoju opartego o śmiałe, nowatorskie przedsięwzięcia. Aby były one możliwe do przeprowadzenia, niezbędne jest zacieśnianie więzów pomiędzy środowiskami edukacyjnymi i oświatowymi a gospodarką. Jak ocenia Pan Prezes sytuację w tej sferze w obszarze działania KARR S.A., także w porównaniu z innymi regionami? Jak postrzega Pan rolę Agencji w tym procesie?

 

- Współpraca środowiska naukowego z biznesem jest jednym z pięciu głównych priorytetów Unijnej Strategii wzrostu Europa 2020. W tym miejscu Instytucje Otoczenia Biznesu, takie jak KARR S.A., mogą być narzędziem wprowadzania tych założeń na poziomie regionalnym. Inwestycje w nowe technologie, badania i rozwój są wciąż czymś nowym dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Sektor ten znakomicie wykorzystał szanse płynące ze środków perspektywy finansowej 2007-2013. Obecnie do wykorzystania środków 2014 -2020 potrzebne są narzędzia do przygotowania tego sektora do absorpcji kolejnych funduszy. Jednak bez narzędzi finansowych i zapewnienia odpowiednich środków na ten cel Agencje nie spełnią tej roli. A to właśnie Agencje Rozwoju Regionalnego w całej Polsce są przygotowane do wdrażania nowych instrumentów rozwoju regionalnego.

Doświadczenie oraz fachowa kadra, pracująca w tym obszarze przez ostatnie lata przy obsłudze środków unijnych nie może być nie wykorzystana. Wierzę, że tą szansę dostrzegą właściciele Agencji w Polsce.

 

- Jaki jest udział środków unijnych i innych – lokalnych i zewnętrznych w projektach zrealizowanych i prowadzonych obecnie przez Agencję, wspieraniu jakich kierunków działania poświęca Pan najwięcej uwagi?

 

- Począwszy od 2007 roku Agencja zrealizowała 7 projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 13.887.220,00 PLN. Aktualnie KARR S.A. realizuje kolejne 6 projektów o łącznym budżecie 15.385.789,00 PLN.

Główne kierunki działalności KARR S.A. finansowane ze środków EFS obejmują 3 obszary:

- Wsparcie przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia

- Rozwój ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej

- Wsparcie beneficjentów funduszy europejskich w pozyskiwaniu środków oraz realizacji projektów

W obszarze I Spółka zrealizowała oraz aktualnie prowadzi 8 projektów w ramach EFS, obejmujących swoim zakresem przygotowanie osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej do założenia firmy poprzez: udzielenie doradztwa, szkolenia oraz przyznanie wsparcia finansowego. Dzięki działalności Spółki w województwie zachodniopomorskim powstało 336 nowych podmiotów gospodarczych.

Obszar II obejmuje usługi świadczone przez Spółkę na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w regionie oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Dzięki projektom realizowanym w tym obszarze powstało w regionie 10 spółdzielni socjalnych. W ramach swojej działalności, Spółka prowadzi między innymi Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, w którym wsparcie otrzymuje ponad 80 podmiotów ekonomii społecznej. Świadczymy dla nich usługi prawne, księgowe, marketingowe, doradztwo biznesowe oraz prowadzimy szkolenia.

Obszar III związany jest z prowadzonym przez Agencję od 2008 roku Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem ośrodka jest kreowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym poprzez efektywne wykorzystanie miejscowych zasobów oraz budowanie partnerstw ukierunkowanych na rozwój kapitału społecznego w poszczególnych dziewięciu powiatach podregionu koszalińskiego. Z usług ośrodka skorzystało do tej pory ponad 2700 osób z 1600 podmiotów. Przeprowadzono 193 szkolenia, powołano 15 partnerstw rozwojowych.

 

- KARR S.A. realizuje zadania związane z pobudzaniem lokalnej przedsiębiorczości. Jaka jest ich istota w zderzeniu z realnym potencjałem gospodarczym i mentalnością środowiska gospodarczego?

 

- Te działania o których Pan wspomniał, to m.in. projekty, które zakładały wsparcie doradczo finansowe w ramach poddziałania 6.2 POKL, a także Fundusz Pożyczkowy finansowany w ramach Inicjatywy JEREMIE. Samo zainteresowanie tymi instrumentami wsparcia świadczy o dużym potencjale gospodarczym, drzemiącym w społeczności lokalnej. Zainteresowani mają wiele pomysłów na własny biznes, jednakże nie posiadają środków finansowych na tzw. start i dlatego pytają o bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności. Natomiast w przypadku przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którym ciężko jest pozyskać kapitał na cele rozwojowe oferujemy nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE, które pozwalają na realizację nowych inwestycji, w tym również innowacyjnych. Należy również zaznaczyć, że taka forma wsparcia przedsiębiorców obejmuje podmioty gospodarcze, które nie miały zdolności kredytowej, czy też historii kredytowej wymaganych przez banki komercyjne. Ponadto odnotowujemy wiele pytań dotyczących działań skierowanych dla sektora MMŚP w odniesieniu do nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020.

Działania podejmowane przez KARR S.A. pomogły w utworzeniu nowych miejsc pracy, rozwoju inwestycyjnym przedsiębiorstw, powstaniu nowych podmiotów gospodarczych również z obszaru ekonomii społecznej oraz w znacznym stopniu wpłynęły na rozwój konkurencyjności w regionie, jednocześnie budując pozytywny wizerunek naszej Instytucji.

 

- Jak ocenia Pan możliwości w najbliższych latach realnego wpływu Agencji na rozwój regionu, zwłaszcza w ramach Projekt Operacyjny Inteligentny Rozwój?

 

- W najbliższych latach Polska staje przed ogromną szansą rozwoju. Konieczny do tego jest jednak warunek dobrej współpracy pomiędzy trzema środowiskami: naukowym, przedsiębiorców oraz administracji państwowej. Trudno znaleźć lepsze miejsce styku tych trzech sektorów niż Instytucje Otoczenia Biznesu jakimi są Agencje Rozwoju Regionalnego. Warto tu zaznaczyć, że o pieniądze unijne nie będzie już tak łatwo, finansowanie nie będzie tak wysokie, a to aby uzyskać dotacje będzie zależało od udowodnienia, że do rozwoju nie wystarczy preferencyjna pożyczka. Do absorpcji środków perspektywy finansowej 2014-2020 potrzebna jest przestrzeń dla funkcjonowania wspomnianych wcześniej trzech środowisk. Znakomitym narzędziem do tego są Agencje Rozwoju Regionalnego. Pytanie czy zostaną do tego celu wykorzystane należy jednak zadać instytucjom wdrażającym czy zarządzającym szeroko pojętym rozwojem regionalnym. Wiem jedno, spółki takie jak Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego są do tego przygotowane.

 

- Jakie może Pan wymienić główne problemy w funkcjonowaniu instytucji otoczenia biznesowego?

 

- Wykorzystanie Środków Unijnych stworzyło możliwość rozwoju IOB. Pojawiły się Inkubatory Przedsiębiorczości, Centra Rozwoju, Fundusze Pożyczkowe, Punkty Informacyjne Krajowego Systemu Usług, mające szeroką ofertę wsparcia dla nowych MMŚP.

Jednakże zasady na jakich instytucje te otrzymują środki na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców (większość z nich działa na zasadzie projektu realizowanego przez przykładowo Stowarzyszenia w ramach POKL czy POIG) niesie wiele problemów i pytań również ze strony samych przedsiębiorców.

Najbardziej istotnymi są duże obciążenia administracyjne, dla IOB związane z pozyskaniem i rozliczeniem środków na własną działalność. Przykładem może być pozyskanie wolnych środków finansowych dla potrzeb prowadzenia funduszu Pożyczkowego JEREMIE, w którym to wymagany jest wkład własny Pośrednika Finansowego. Wkład własny to kwoty rzędu od kilkuset tysięcy do nawet kilku milionów złotych, którymi należy dysponować w momencie prowadzenia funduszu. Zdobycie tychże środków na potrzeby wkładu własnego w Inicjatywie JEREMIE to prawdziwe wyzwanie.

Częste zmiany w przepisach utrudniają sprawną komunikację pomiędzy instytucją finansującą, a odbiorcą środków. Przekłada się to bezpośrednio na płynność finansową samych IOB i możliwości realizacji przez nie wsparcia. Pomoc oferowana przedsiębiorcom finansowana jest w ramach projektów wybieranych w trybie konkursowym, co może wpłynąć na brak ciągłości pomocy ze strony IOB.

Kolejną kwestią jest obawa instytucji prowadzącej IOB przed tym co będzie, gdy zakończy się projekt, w ramach którego realizowane jest wsparcie. Moim zdaniem w pierwszej kolejności należałoby skupić swoje działania na uproszczeniu procedur związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem IOB, dające szansę lepszej efektywności i trwałości oferowanej pomocy.

 

- Kieruje Pan KARR S.A. od połowy ubiegłego roku. Znajdujemy się na początku nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Jakie są Pańskie plany i ambicje w sięganiu po środki unijne? Na jakich projektach chciałby Pan skupić swoją szczególną uwagę?

 

- W przyszłej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 planujemy kontynuować działalność Spółki w kierunku wspierania przedsiębiorczości, ekonomii społecznej oraz dysponowania funduszami zwrotnymi.

Spółka będzie kontynuowała działalność Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego, w ramach którego udzielane będzie wsparcie istniejących przedsiębiorstw społecznych oraz wsparciu ukierunkowane na tworzenie nowych. Działalność OWES finansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planujemy także udzielanie wsparcia zwrotnego i bezzwrotnego na tworzenie przedsiębiorstw społecznych. Kwestia ta jest jednakże na etapie planowania gdyż ostateczna wersja programu jest nadal w fazie konsultacji i negocjacji. Nie mamy zatem pewności co do ostatecznej oferty Ośrodka.

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii udzielania bezzwrotnej pomocy dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Z racji wieloletniego doświadczenia w obszarze wsparcia nowopowstających firm, pewne jest, iż realizować będziemy projekty wspomagające przedsiębiorczość. Nie jest nam natomiast znana jeszcze forma pomocy jaka oferowana będzie w ramach RPO osobom zakładających firmy. Częściowo będzie to, podobnie jak w poprzedniej perspektywie finansowej, wsparcia bezzwrotne w formie dotacji.

W kolejnym roku planujemyKoszaliński Ratusz jest obecnie remontowany... kontynuować działalność doradczo-szkoleniową skierowaną do przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego. Działalność świadczona będzie w ramach Rejestru Usług Rozwojowych.

W niedługim czasie uruchomione zostaną kolejne środki finansowe pozwalające Spółce na kontynuowania działalności w zakresie wsparcia zwrotnego przedsiębiorców w formie preferencyjnych pożyczek JEREMIE.

 

- Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |