SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Zapobiegliwość przede wszystkim

 

Reflektorem po euroregionach – Euroregion PRADZIAD

 

Zapobiegliwość przede wszystkim!

Mając na uwadze dalszy rozwój organizacji oraz udział w Nowym Programie Współpracy Transgranicznej, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad rozpoczęło przygotowania do nowego okresu już w końcówce 2011 roku.

 

Pierwszoplanowym problemem, który utrudniał dalszy rozwój i funkcjonowanie Stowarzyszenia były warunki lokalowe. W prudnickim ratuszu mieliśmy do dyspozycji niespełna 80 m2. Udało się pozyskać nowy lokal przy ul.Klasztornej 4 w Prudniku. Pomieszczenia wymagały jednak znacznej modernizacji z uwagi na istniejące wcześniej w tym miejscu laboratoria. Stworzono nowoczesną powierzchnię biurową wraz z niezbędnym archiwum oraz średniej wielkości salę szkoleniowo-konferencyjną z zapleczem dla około 40 osób, tzw. Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad. Nowopowstałe Centrum jest bazą szkoleniową dla potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów programów unijnych chcących realizować projekty z zakresu współpracy transgranicznej. Powstanie Centrum Współpracy wzmocniło możliwości wspólnego działania na terenie pogranicza i jest miejscem spotkań partnerów z Czech oraz Polski, miejscem organizacji transgranicznych seminariów i konferencji, a także miejscem wizyt studyjnych o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z obu krajów.

 

Oficjalne otwarcie „Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad” nastapiło 17 października 2013r. Było ono połączone z prezentacją „Strategii rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020”, która powstała w ramach projektu własnego Euraoregionu. Dokument ten jest następnym elementem przygotowań Stowarzyszenia do nowego okresu programowego, wytycza cele i kierunki działania dla całej transgranicznej organizacji oraz stanowi podstawę rozwoju dalszej współpracy polskich i czeskich jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów zainteresowanych współpracą z partnerami z Republiki Czeskiej. Zasadniczym celem opracowania Strategii było stworzenie dokumentu, który ułatwi współpracę transgraniczną, umożliwi zbliżenie się do siebie różnych instytucji, organizacji, a co najważniejsze społeczności lokalnych w celu lepszego wykorzystania możliwości, jakie niesie rozwój obszaru przygranicznego. Opierając się na uzyskanej analizie zidentyfikowano obszary, w których zainwestowane środki i praca przyniosły już oczekiwane rezultaty, tj. wzorowo działające partnerstwo transgraniczne, efektywność wykorzystania pozyskanych środków, wyróżniający się wkład pracy w szeroko pojęty rozwój terytorialny i intelektualny Euroregionu Pradziad.

 

Mając zaspokojone potrzeby bytowe, materialne oraz jasno wytyczone cele strategiczne zadbaliśmy także o najważniejszy czynnik zapewniający sprawne działanie Stowarzyszenia oraz Sekretariatu Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, a mianowicie o kadrę pracowniczą. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Stowarzyszenie nie osiągnie swoich celów bez odpowiedniej organizacji procesów wewnętrznych oraz bez odpowiednio wykwalifikowanych, a przede wszystkim zmotywowanych pracowników. Nie jest ono w stanie nawet zainicjować realizacji strategii, a co dopiero realizować jej cele i założenia. Pracownicy SGPEP mają możliwość uczestniczenia w kursach, szkoleniach, a nawet studiach podyplomowych na kierunkach związanych z wykonywanymi obowiązkami, np. księgowość, zamówienia publiczne. Wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie naszych przedstawicieli doceniane są przez różne instytucje. Nasi przedstawiciele są m.in. członkami Komitetu Monitorującego w ramach dużych projektów POWT RCZ-RP, ekspertami w ocenie projektów infrastrukturalnych w ramach INTERREG V-A oraz od samego początku aktywnie uczestniczą w pracach podgrupy roboczej ds. Funduszu Mikroprojektów w programie INTERREG V-A.

 

Przygotowania Funduszu Mikroprojektów idą w parze z przygotowaniami całego Programu. W ramach grupy ds. przygotowania nowego Programu CZ-PL funkcjonowała podgrupa ds. Funduszu Mikroprojektów, w której spotkaniach i pracach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich polskich i czeskich części euroregionów uczestniczących w Programie.

Ramy prawne dla okresu programowania 2014-2020 definiują 11 celów tematycznych, które wiążą się z priorytetami Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zgodnie z głównymi założeniami propozycji KE wszystkie programy są zobowiązane do koncentracji tematycznej - min. 80% budżetu programu musi zostać przeznaczone na maks. 4 cele tematyczne. W ramach celów tematycznych każdy Program musi określić bardziej szczegółowe priorytety inwestycyjne, które będzie realizował. Wybrane cele tematyczne są odzwierciedlone poprzez 4 osie priorytetowe, które odpowiadają na potrzeby i wyzwania zidentyfikowane w analizie sytuacyjnej obszaru Programu.

 

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem

Oś priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem - uwzględnia charakter transgraniczny wielu ryzyk ekologicznych i technicznych, które zagrażają obszarowi Programu.

 

Oś priorytetowa 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia

Efektem interwencji, którą będzie stanowić kompleks działań ukierunkowanych zarówno na rozwój zasobów przyrodniczych i kulturowych, jak i na ich udostępnienie i promocję, będzie zwiększenie atrakcyjności promowanego obszaru dla odwiedzających, co przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy w turystyce i powiązanych branżach.

Wsparcie działań w ramach osi priorytetowej 2 wniesie wkład w zwiększenie konkurencyjności turystyki za pomocą odnowy zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz zwiększenia ich dostępności. Przewiduje się, że inwestycje te przyczynią się następnie do wzrostu zatrudnienia w branży turystycznej, co będzie sygnałem zwiększenia jej konkurencyjności.

 

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje

Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje - wiąże się przede wszystkim z problemem wysokiej stopy bezrobocia wśród ludzi młodych w wieku do 24 lat na obszarze Programu oraz z gorszym poziomem wykształcenia ludności.

Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności - za pośrednictwem zwiększenia intensywności współpracy instytucji jest ukierunkowana na realizację projektów pożytku publicznego i podniesienie jakości usług świadczonych w interesie publicznym. W ramach realizacji poszczególnych działań oczekuje się także poprawy poziomu współpracy i koegzystencjiTask Force podgrupy ds. Funduszu Mikroprojektów w  Centrum Współpracy Euroregionu Pradziad w Prudniku społeczności lokalnych we wspólnym regionie.

Oś priorytetowa 4 reaguje na płaszczyźnie ogólnej (współpraca instytucji i społeczności) na szczególną potrzebę regionów transgranicznych, zdefiniowaną w Umowie Partnerstwa i programów na okres 2014-2020 dla Republiki Czeskiej: współpraca instytucji administracji publicznej (komunikacja, koordynacja i poszukiwanie wspólnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności administracji i zwiększenia atrakcyjności regionu dla jego mieszkańców i podmiotów gospodarczych).

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad w nowym okresie będzie dysponował prawie 9,7 mln EUR. Beneficjenci otrzymają wsparcie na dwa rodzaje działań: pierwszy to mikroprojekty (w pewnej części inwestycyjne) z zakresu zachowania, ochrony, promowania, rozwoju i udostępniania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w ramach 2 osi priorytetowej. Dofinansowanie uzyskają także inicjatywy wspierające współpracę między obywatelami i instytucjami, czyli tzw. „projekty miękkie” (nieinwestycyjne) typu „ludzie dla ludzi” w ramach 4 osi priorytetowej.

 

Małgorzata Paściak – Kierownik Biura Euroregionu „Pradziad”

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |