SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 106  / Ponad regionami

 

Z perspektywy rządu

 

Ponad regionami

 

Z Elżbietą Bieńkowską, Wicepremier, Minister Infrastruktury i Rozwoju – rozmawia Antoni Szczęsny.

 

- Trwają prace nad skonstruowaniem spójnej listy projektów, które będą realizowane z unijnym dofinansowaniem w najbliższym siedmioleciu. Jakie są szanse na jak najskuteczniejsze spożytkowanie tego wsparcia?

 

- Sądzę, że bardzo wysokie. Fakt, że UE zaoferowała nam, a właściwie, że wywalczyliśmy aż ponad 82 miliardy euro, dobitnie świadczy o tym, iż ma do Polski zaufanie i jej pieniądze nie zostaną zmarnowane. Z nowego budżetu UE do jednostek samorządu terytorialnego trafią kolejne ogromne środki na modernizację Polski lokalnej, powiatowej i regionalnej. Samorządy pozostaną, obok firm, głównym odbiorcą pomocy unijnej - na przedsiębiorstwa czeka 15,77 miliardów euro, więc do samorządów trafi więcej pieniędzy. A niewykluczone, że będzie ich jeszcze więcej, bo według szacunków mojego resortu na inwestycje JST pójdzie minimum 23 proc. wszystkich środków polityki spójności przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Przypomnę, że w okresie 2007-2013 było to 30 proc. i można przyjąć, że również w latach 2014-2020 udział samorządów będzie mieścił się w granicach 23-30 proc. Uważam, że Polska złoży komplet dokumentów aplikacyjnych w Komisji Europejskiej, jako jeden z pierwszych krajów – beneficjentów.

 

- Bez wątpienia nauczyliśmy się skutecznie sięgać po pieniądze unijnych podatników i bardzo sensownie je wydawać. Jednak o te pieniądze będzie coraz trudniej...

 

- Istotnie. Jesteśmy wiarygodnym partnerem i teraz chodzi o to, by dalej tę opinię utrzymać, co więcej – wzmocnić. Mamy wiele powodów, by sądzić, że tak się stanie. Na razie jednak bardzo wiele zależy od tych środowisk samorządowych i biznesowych, które pracowały i pracują nad swoimi projektami. Muszą być one oryginalne, wartościowe – budujące rzeczywisty postęp cywilizacyjny. Tylko takie mają szanse na dofinansowanie. Unia Europejska po kryzysowych doświadczeniach w niektórych krajach basenu Morza Śródziemnego wyraźnie zaostrza środki kontrolne i na bieżąco monitoruje wydawanie przyznanych poszczególnym krajom pomocy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Nie jest to działanie wymierzone przeciwko Polsce – po prostu UE nie chce wyrzucać pieniędzy w błoto. Na pewno będziemy się starać i dążyć do tego, by nie zmarnował się chociażby jeden przyznany nam eurocent.

 

- Piętą achillesową polskiej gospodarki jest w dalszym ciągu słabość technologiczna i innowacyjna. Czy w tych dziedzinach może nastąpić poważny postęp?

 

- Unia przeznaczyła aż 80 miliardów euro do podziału w ramach unijnego programu Horyzont 2020. Jest to największy w historii Unii Europejskiej program wspierający badania naukowe i zastosowanie innowacji w przemyśle. Po pieniądze mogą sięgać głównie firmy, uczelnie, instytucji publiczne, ale program jest otwarty dla wszystkich, to znaczy także dla osób indywidualnych, zespołów badawczych, instytucji publicznych i prywatnych, których celem jest realizacja przedsięwzięć badawczych i innowacyjnych. Uzyskane pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zastosowanie innowacji w produkcji, badania naukowe, a także tworzenie nowych miejsc pracy. W programie Horyzont 2020 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na większe dofinansowanie niż w innych programach, bo pokrywające aż 70 procent wydatków.

 

- Chciałbym poruszyć kwestię następującą. Jeśli program Horyzont 2020 ma odnieść w Polsce sukces, to pytaniem jest: za pomocą jakich narzędzi? Czy rozdrobniony potencjał naukowo-badawczy jest w stanie skutecznie i w skali takiej, jakbyśmy sobie tego życzyli, aplikować po unijne wsparcie?

 

- W połowie lutego brałam udział w spotkaniu z parlamentarzystami z województw śląskiego i małopolskiego. Rozmawiano o przyjętej przez rząd 8 stycznia 2014 roku Strategii Rozwoju Polski Południowej do 2020 roku. Swoje prace rozpoczęła też Rada Koordynująca współpracę obu regionów, która nakreśli kierunki dalszej integracji i będzie monitorować postępy w osiąganiu celów Strategii. Założyliśmy, że największe, nie tylko w dziedzinie innowacji, wsparcie z poziomu krajowego mogą otrzymać projekty ponadregionalne (obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno województwo). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a wcześniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, już od kilku lat promuje w polityce rozwoju podejście ukierunkowane terytorialnie. O tym co należy rozwijać na danym obszarze powinny decydować jego cechy, tzn. mocne strony i specyficzne problemy. Granice administracyjne nie powinny być czynnikiem definiującym i ograniczającym możliwości rozwojowe. Duże przedsięwzięcia, mające wpływ na więcej niż jeden region, lepiej i łatwiej realizować wspólnie.

 

- Tych strategii jest kilka, dla kilku ponadregionalnych obszarów w Polsce...

 

- To prawda. Strategia Rozwoju Polski Południowej – w zasadniczych założeniach nie odbiega od innych tego typu dokumentów przyjętych przez rząd dla innych obszarów Polski do roku 2020 i w pełni wpisuje się w to nowe myślenie o polityce rozwoju. Jest ona przykładem dobrze przemyślanego, rzetelnie uzasadnionego i ambitnego dokumentu, wypracowanego najpierw na poziomie regionalnym, a potem we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Małopolskie i śląskie to dwa województwa o największym potencjale ludnościowym w Polsce, ale jest też potencjał związany z gospodarka, z przedsiębiorczością, z nauką i innowacjami. Cieszę się, że te dwa regiony oddolnie, zupełnie samoistnie zechciały stworzyć taki strategiczny dokument.

Projekty o charakterze ponadregionalnym mają swoje miejsce w programach unijnych na lata 2014-2020. W przyjętej przez rząd na początku stycznia w Umowie Partnerstwa znalazł się zapis o możliwości wprowadzenia do programów operacyjnych preferencji w kryteriach wyboru projektów dla przedsięwzięć o oddziaływaniu ponadregionalnym wynikających z istniejących strategii.

Na przykład, w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapisano preferencje dla projektów ponadregionalnych dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju zasobów kultury, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego oraz poprawy dostępu ludności do usług ochrony zdrowia. Z kolei w Programie Inteligentny Rozwój znajdą się mechanizmy koncentracji wsparcia na tzw. inteligentnych specjalizacjach, wskazanych również w ponadregionalnych i regionalnych dokumentach strategicznych. Natomiast w Programie Polska Cyfrowa zwrócono uwagę na ponadregionalne inicjatywy dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych pod kątem wspierania e-integracji.

 

- Pozostańmy przy Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Jakie są główne jej priorytety?

 

- Z uwagi na swój zasięg terytorialny, zapisane w dokumencie działania koncentrują się na wyzwaniach ponadregionalnych, których rozwiązanie nie jest możliwe w granicach jednego województwa. Celem głównym Strategii jest uczynienie z Polski Południowej nowoczesnego i atrakcyjnego regionu w Europie. Zostanie on osiągnięty poprzez realizację trzech celów strategicznych:

- Europol górnośląsko-krakowski obszarem koncentracji innowacji i kreatywności, wyznaczającym trendy rozwojowe i wpisującym się w sieć najdynamiczniej rozwijających się metropolii europejskich;

- Polska Południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystywania możliwości rozwojowych;

- Polska Południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu.

Głównymi instrumentami zapewniającymi finansowanie Strategii będą przede wszystkim krajowe programy na lata 2014-2020 oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a także środki z programów regionalnych dwóch województw przygotowywane na nową perspektywę finansową.

 

- Czy tę strategię można uznać za modelową w odniesieniu do innych obszarów makroregionalnych w Polsce?

 

- W założeniach oczywiście tak. Ale właśnie dlatego powstały strategie ponadregionalne, że obszary te różnią się od siebie. Kraj nie jest jednorodny pod względem potencjału i atutów do wykorzystania. Myślę, że strategie ponadregionalne są wynikiem nowego, świeżego spojrzenia na rozwój Polski. Są kolejnym krokiem w kierunku przyjmowania takiej optyki widzenia, która spójnie uwzględnia nie tylko interesy lokalne i regionalne, ale wychodzi poza te ramy. Najważniejsze, że są to inicjatywy oddolne, że ludzie rządzący na szczeblu regionalnym sami dostrzegli niesamowite szanse, jakie pojawiają się z chwilą uświadomienia sobie, że można będzie realizować ogromne projekty we współpracy i także na rzecz sąsiedniego województwa. W ten sposób – w co gorąco wierzę – tempo rozwoju kraju będzie jeszcze szybsze.

 

- Dziękuję za rozmowę.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |