SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 106  / Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego

 

Liderzy przemian: Dolnośląska Agencja

Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Działania na rzecz

odrodzenia

przemysłu europejskiego

 

Unia Europejska wychodzi z najdłuższej w swojej historii recesji. W trzecim kwartale 2013 r. PKB w 28 państwach członkowskich (UE-28) wzrósł o 0,2 %. Polepszenie nastrojów gospodarczych i zaufania konsumentów świadczy o tym, że dzięki reformom strukturalnym, poprawie zarządzania makroekonomicznego oraz działaniom podjętym w sektorze finansowym stan gospodarki europejskiej udało się ustabilizować. UE czyni postępy we właściwym kierunku, jednak ożywienie gospodarcze jest nieznaczne: Komisja przewiduje, że w 2014 r. w UE-28 PKB wzrośnie o 1,4 %, a stopa bezrobocia w ciągu kolejnych dwóch lat wyniesie około 11 %. Dlatego też wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności celem utrzymania i wzmocnienia ożywienia koniunktury oraz w celu realizacji celów strategii „Europa 2020” stało się głównym priorytetem dla Komisji i państw członkowskich UE.

Ogólnie rzecz biorąc, w obliczu kryzysu gospodarczego przemysł UE okazał się bardzo odporny. Jest on światowym liderem pod względem zrównoważonego rozwoju i generuje nadwyżkę w wysokości 365 mld EUR w handlu produktami przetworzonymi (1 mld EUR dziennie),2 uzyskiwaną głównie dzięki kilku branżom o wysokim i średnim poziomie zaawansowania technologicznego. Należą do nich branże takie jak: branża motoryzacyjna, branża maszyn i urządzeń, sektor farmaceutyczny, sektor chemikaliów, aeronautyka, sektor przestrzeni kosmicznej i sektor kreatywny, jak również sektor towarów wysokiej klasy w wielu innych branżach, w tym sektorze spożywczym.

Skutki kryzysu są jednak poważne: od 2008 r. liczba miejsc pracy w przetwórstwie przemysłowym zmniejszyła się o 3,5 mln, w ostatnim roku udział przetwórstwa przemysłowego w PKB obniżył się z 15,4 % do 15,1 %3, a wydajność UE w porównaniu z wydajnością konkurentów UE nadal spada.

Komisja Europejska zidentyfikowała szereg słabych punktów, które hamują wzrost. Popyt wewnętrzny nadal jest słaby, co pogarsza sytuację na macierzystych rynkach przedsiębiorstw europejskich i ogranicza dynamikę handlu wewnątrzunijnego po zakończeniu kryzysu. Otoczenie biznesu w UE ogólnie poprawiło się, lecz w sposób nierównomierny. Nieelastyczne otoczenie administracyjne i regulacyjne, ograniczenia na niektórych rynkach pracy oraz słaba integracja na rynku wewnętrznym nadal ograniczają potencjał wzrostu przedsiębiorstw, w szczególności MŚP. Poziom inwestycji w badania i innowacje pozostaje zbyt niski, hamując konieczną modernizację bazy przemysłowej UE oraz utrudniając przyszłą konkurencyjność Unii. Przedsiębiorstwa w UE płacą wyższe ceny energii niż większość głównych konkurentów UE5 i napotykają trudności w zakresie dostępu do podstawowych czynników produkcji, takich jak surowce, wykwalifikowana siła robocza i kapitał pozyskiwany na korzystnych warunkach.

W tej sytuacji Komisja realizuje podejście polegające na zintegrowanej polityce przemysłowej przedstawione w komunikatach w sprawie polityki przemysłowej z 2010 r. i 2012 r.

 

Kluczowe priorytety na najbliższe lata są następujące:

 

1.  Uwzględnienie kwestii konkurencyjności przemysłu w innych obszarach dla zapewnienia reindustrializacji UE.

Powiązania przemysłu z pozostałą częścią struktury gospodarczej Europy znacznie wykraczają poza przetwórstwo przemysłowe, obejmując zarówno dostarczanie surowców i energii, jak i usługi dla przedsiębiorstw oraz dla konsumentów. Działalność przemysłowa jest zintegrowana w ramach coraz bardziej różnorodnych i złożonych łańcuchów wartości, które łączą największe przedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa zarówno pomiędzy sektorami, jak i między państwami.

W celu reindustrializacji Europy poprzez zwiększenie udziału przetwórstwa przemysłowego w PKB do 20 % do 2020 r., Europa musi uwzględnić konkurencyjność przemysłu w innych obszarach. Kwestie konkurencyjności powinny zatem być brane pod uwagę we wszystkich obszarach polityki mających na nią wpływ. Dzięki temu konkurencyjność przemysłu znajduje się w centrum procesu tworzenia

polityki, a państwa członkowskie zachęca się do przyjęcia takiego

samego podejścia.

 

2. Środki finansowe prowadzące do odrodzenia przemysłu europejskiego

Dostęp do środków finansowych jest niezbędny, aby wzmocnić silny przemysł europejski. Po raz pierwszy Komisja przekazała państwom członkowskim, regionom i przemysłowi coraz większą część swoich uprawnień w zakresie polityki na poziomie regulacyjnym i finansowym.

Wraz z przyjęciem nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych regionom udostępnionych zostanie co najmniej 100 mld EUR na finansowanie pomocy dla przemysłu i MŚP zgodnie ze strategiami inteligentnej specjalizacji. Obejmuje to inwestycje na rzecz konkurencyjności przemysłu w sześciu strategicznych obszarach wskazanych przez Komisję Europejską w 2012 r. Te przekrojowe obszary to: zaawansowane przetwórstwo przemysłowe, kluczowe technologie prorozwojowe, czyste ekologicznie pojazdy i transport, produkty biotechnologiczne, budownictwo i surowce oraz inteligentne sieci.

Integracja polityki przemysłowej i polityki w dziedzinie badań naukowych umożliwi przełomy, odkrycia i nowości, przenosząc świetne pomysły z laboratoriów na rynek, dzięki znaczącej części z budżetu programu „Horyzont 2020” w wysokości 80 mld EUR. W rezultacie istniejące gałęzie przemysłu będą bardziej ekologiczne i inteligentne, a Europa będzie liderem w zakresie technologii przyszłości.

 

3.  Ramy bardziej przyjazne dla przedsiębiorców

Zaktualizowany program Small Business Act może stworzyć więcej synergii z procesem reform w ramach europejskiego semestru i tym samym pomóc MŚP w rozwoju i tworzeniu miejsc pracy. W ramach tego nowego programu SBA Komisja podejmie działania i, w odpowiednich przypadkach, zaproponuje nowe środki prawne w celu zapewnienia możliwości założenia nowego przedsiębiorstwa w każdym państwie członkowskim przy maksymalnych kosztach w wysokości 100 EUR i w terminie trzech dni. Jeżeli chodzi o uzyskanie koniecznych pozwoleń, zostanie zaproponowany docelowy termin jednego miesiąca. Komisja opracuje również środki służące ograniczeniu długości postępowania sądowego w sprawach dotyczących dochodzenia wierzytelności przez przedsiębiorstwa, zapewnieniu drugiej szansy dla uczciwych przedsiębiorców oraz ułatwieniu przekazywania przedsiębiorstw. Komisja apeluje do państw członkowskich o wprowadzenie testu MŚP lub równoważnego systemu w swoich procesach decyzyjnych oraz do zmniejszenia obciążeń administracyjnych.

 

4. Łatwiejszy dostęp do kluczowych czynników produkcji

Mimo że przedsiębiorstwa w UE muszą mieć stały dostęp do kluczowych czynników produkcji na jak najlepszych warunkach, nadal istnieją poważne problemy na rynkach kapitałowych oraz rynkach energii i surowców.

 

Dostęp do finansowania

Dostęp do finansowania jest nadal priorytetem Komisji Europejskiej. Działania polityczne przyczyniają się obecnie do łatwiejszego zaspokojenia potrzeb kapitałowych przeznaczonych na konkretne cele. Zmiana rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów umożliwi rozwój instrumentów opartych na podziale ryzyka i posiadających gwarancje UE. Państwa członkowskie będą mogły dobrowolnie wykorzystywać europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne/Europejski Fundusz Społeczny oraz instrumenty finansowe w celu wsparcia pożyczek dla MŚP i małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (por. programy COSME i „Horyzont 2020”)

 

Dostęp do surowców

Inicjatywa Komisji na rzecz surowców ma silny wymiar zewnętrzny, aby zapewnić sprawiedliwy i zrównoważony dostęp do surowców na całym świecie, poprawiając warunki podaży dla przedsiębiorstw unijnych i gwarantując w ten sposób równe szanse dla wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie surowcami. Komisja będzie nadal wykorzystywać wszelkie instrumenty, w tym prowadzoną obecnie analizę dotyczącą polityki zagranicznej w zakresie surowców, w celu zabezpieczenia dostępu do surowców. W ramach bieżących i przyszłych negocjacji handlowych kwestie te będą szczególnie uwzględniane.

 

Dostęp do energii

Efektywność energetyczna pozostaje jednym z głównych celów Unii, co stwierdzono w strategii „Europa 2020”. Do osiągnięcia tych celów w najbardziej opłacalny sposób przyczynia się polityka UE w różnych obszarach.

- Pod względem zapewniania finansowania w programie „Horyzont 2020” przewidziano dostęp do finansowania badań i innowacji dotyczących energii i klimatu, które mają na celu opracowanie i wspieranie przełomowych technologii niezbędnych do osiągnięcia celów związanych z klimatem i energią.

- Utworzenie w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego energii i zwiększenie konkurencji na rynkach energii umożliwi użytkownikom przemysłowym i mieszkańcom UE korzystanie z niższych cen hurtowych energii.

- Dalszy rozwój wydajnej ogólnoeuropejskiej infrastruktury w odniesieniu do gazu i energii elektrycznej oraz do transportu głównych składników tych surowców pomoże obniżyć koszty transportu i ograniczyć zagrożenia dla energochłonnych sektorów przemysłu. Istniejące rurociągi powinny zostać powiązane w szczególności z południową i wschodnią częścią Europy w celu zwiększenia synergii między przedsiębiorstwami z różnych państw członkowskich i osiągnięcia wyższej efektywności energetycznej w całej Europie.

- Ważne jest, aby uniknąć nieproporcjonalnych podwyżek kosztów energii wskutek podatków, opłat i innych instrumentów wprowadzanych przez państwa członkowskie w celu wdrożenia polityki w różnych dziedzinach. Jest to niezbędne, aby zapewnić opłacalność i przyczynić się do poprawy konkurencyjności UE.

 

5.  Maksymalizacji potencjału rynku wewnętrznego

Najważniejszy element sukcesu gospodarczego UE stanowi rynek wewnętrzny. W połowie lat osiemdziesiątych rynek wewnętrzny zmienił perspektywy gospodarki europejskiej, a po kryzysie rynek wewnętrzny może ponownie odegrać taką rolę polegającą na ożywieniu gospodarki UE, co sprawi, że UE będzie bardziej atrakcyjnym miejscem produkcji towarów i usług.

Pełne wykorzystanie potencjału rynku wewnętrznego wymaga jednak większej integracji sieci infrastruktury, lepszego wdrażania i upraszczania przepisów dotyczących towarów i usług, a także przewidywalnych, stabilnych ram prawnych w połączeniu z nowoczesną i wydajną administracją publiczną.

Komisja planuje podjęcie nowych działań w kwestiach takich jak:

- dobrze opracowane normy europejskie przyspieszające rozpowszechnianie innowacji;

- skuteczne ustalanie norm i ochrony praw własności intelektualnej;

- dążenie do bardziej zintegrowanego rynku wewnętrznego oparte na racjonalizacji istniejących ram regulacyjnych

Zostanie wzmocniona Sieć Enterprise Europe Network, aby tym samym zwiększyć wsparcie dla MŚP na rynku wewnętrznym i dalej rozwijać pomoc w uzyskaniu przez nie dostępu do finansowania i w zwiększaniu ich zdolności zarządzania innowacjami.

 

6.  Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw z UE

Międzynarodowa ekspansja i integracja przedsiębiorstw z UE w ramach globalnych łańcuchów wartości jest środkiem

do zwiększenia ich konkurencyjności i zapewnienia dostępu do rynków światowych na bardziej korzystnych warunkach pod względem

konkurencyjności.

W celu promowania dostępu do rynków na całym świecie, Komisja będzie kontynuować negocjacje w sprawie umów o wolnym handlu z najważniejszymi partnerami handlowymi i działać w ramach porozumienia WTO w sprawie barier technicznych w handlu, aby przeciwdziałać tworzeniu przez państwa trzecie barier technicznych w handlu. Wzmocnione zostaną Misje na rzecz wzrostu (Missions for Growth), zaś usługi Sieci Enterprise Europe Network będą lepiej dostosowane, aby wspierać międzynarodową ekspansję MŚP.

 

7.  Poprawa jakości kształcenia i szkoleń — ułatwianie mobilności

Komisja wprowadziła ogólną strategię na rzecz poprawy systemów kształcenia i szkolenia, nowe kompleksowe narzędzia służące monitorowaniu potrzeb w zakresie umiejętności, a także przedstawiła konkretne inicjatywy, które mają doprowadzić do kontaktów między właściwymi podmiotami zajmującymi się praktykami zawodowymi, szczególnie tymi dotyczącymi kluczowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Komisja jest w trakcie opracowywania nowej edycji programu „Erasmus” dla młodych przedsiębiorców, jak również nowego programu „Erasmus+”, europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego oraz innych instrumentów służących umożliwieniu staży w przedsiębiorstwach na zasadach transgranicznych poprzez aktywne zaangażowanie przemysłu i MŚP. Komisja zachęca państwa członkowskie do wspierania tych wysiłków.

 

Wnioski

Europa pilnie potrzebuje wzmocnienia podstawy dla trwałego wzrostu i modernizacji po kryzysie. W tym celu musi dać wyraźny sygnał świadczący o jej zaangażowaniu na rzecz reindustrializacji, na rzecz modernizacji europejskiej bazy przemysłowej oraz na rzecz wspierania konkurencyjnych ram dla przemysłu UE.

Znaczenie tego wyzwania dla przyszłości Europy wymaga uwagi i wytycznych politycznych na najwyższym szczeblu politycznym, mianowicie Rady Europejskiej. Jest to konieczne, aby zapewnić spójność i odpowiednią rangę wszystkich instrumentów, jakimi dysponuje UE.

Strategia przemysłowa nie może zostać zrealizowana w praktyce jako odrębna polityka, ponieważ jest w znacznej mierze powiązana z innymi dziedzinami polityki i służy tym samym celom.

W związku z tym Komisja wzywa państwa członkowskie do uznania kluczowego znaczenia przemysłu dla zwiększenia konkurencyjności i trwałego wzrostu gospodarczego w Europie, a także do bardziej systematycznego uwzględniania kwestii konkurencyjności we wszystkich obszarach polityki.

 

Barbara Buryta

Menadżer Lokalny Enterprise Europe Network

w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Źródło: KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW. Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego. SWD(2014) 14 final}

Notatka prasowa Komisji Europejskiej - MEMO/14/37; 22/01/2014

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |