SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 105  / Ożywiać, inspirować, wspierać…

 

Liderzy przemian: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku

 

Ożywiać, inspirować, wspierać…

 

Z Andrzejem Parafiniukiem – Prezesem Zarządu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego – rozmawia Jacek Broszkiewicz

 

– Tak się składa, że w przyszłym roku – pierwszym w unijnej perspektywie finansowej 2014-2020 – PFRR obchodzić będzie 20-lecie swego istnienia i działalności. To będzie dobra okazja do przeprowadzenia bilansu dokonań, a jednocześnie wytyczenia kierunków na przyszłość…

 

 – Owszem, zbliżający się jubileusz skłania do refleksji nad przebytą drogą, ale póki co, mamy rok 2013 i wiele przedsięwzięć oraz projektów, które wymagają kontynuacji i maksymalnej uwagi, skupienia. Od dwóch dziesięcioleci nastawieni jesteśmy na wspieranie podlaskiego biznesu – przede wszystkim tego w mikro i średniej skali. Pobudzanie ducha przedsiębiorczości to niełatwa sztuka, ale kiedy widać efekty tych wysiłków, to satysfakcja jest ogromna. Fundacja od lat współpracuje z przedsiębiorcami oferując im różne formy pomocy finansowej dzięki funduszowi pożyczkowemu, poręczeniowemu i kapitałowemu. To sprawdzone i znane instrumenty, stosowane zresztą powszechnie w kraju przez wiele podobnych nam instytucji otoczenia biznesowego. To abecadło, które staramy się od lat urozmaicać nietuzinkową ofertą, bowiem zdajemy sobie sprawę, że skuteczność naszych poczynań natychmiast zweryfikuje rynek. Dlatego też – stawiając czoła wyzwaniom obecnych czasów - bardzo pragmatycznie sięgamy po narzędzia i mechanizmy wzrostu, z których w konsekwencji mogą skorzystać podlascy, ale nie tylko, przedsiębiorcy. Bardzo poważnie traktuję misję Fundacji w obszarze Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. PFRR jako Regionalna Instytucja Finansująca w okresie programowania 2007-2013 oferowała podlaskim środowiskom gospodarczym wszechstronne wsparcie dla prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożenie wyników tych prac, a także stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. Aktywnie pomagaliśmy uruchamiać nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Można liczyć na naszą pomoc w dziedzinie ochrony własności przemysłowej, w rozwijaniu działalności eksportowej i gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Również ci, którzy zabrali się za wdrażanie elektronicznego biznesu typu B2B mogli i mogą nadal liczyć na fachową pomoc Fundacji.

 

  – Wspomniał Pan o pragmatyzmie i maksymalizowaniu skuteczności podejmowanych przez Fundację działań. Takie podejście wymaga bardzo dobrego rozeznania nie tylko w realiach gospodarczych regionu, lecz w równie dobrym stopniu w dziedzinie europejskich projektów o wymiarze międzynarodowym. Nie wszystkim udaje się mocno zaistnieć na tej płaszczyźnie. Co decyduje o sukcesach na forum międzynarodowym, a takie są niewątpliwie udziałem Fundacji?

 

 – Myślę, że decydującą rolę odgrywa jasno wytyczony cel, świadomość własnych atutów, ale i słabości, dobre merytoryczne przygotowanie, brak kompleksów i… pasja w tym, co się robi. Dobrą ilustracją tej tezy jest przykład naszego zaangażowania w projekt EURESP+ - tworzenie Europejskiej Platformy Regionalnych Usług Środowiskowych. Nie muszę dodawać, jak wielką wagę przywiązujemy do tej sfery w naszym regionie. EURESP+ jest projektem współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach sieci Enterprise Europe Network i zapewnia wsparcie dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w zakresie działań na rzecz środowiska naturalnego.

 

EURESP+ planuje wesprzeć 871 przedsiębiorstw w 7 wybranych regionach Europy poprzez międzynarodową wymianę wiedzy i doświadczeń. Naszymi partnerami w realizacji projektu EURESP+ są takie podobne Fundacji instytucje z następujących regionów: Cantabria, Hiszpania, Badenia-Wirtenbergia, Niemcy, Emilia Romagna, Włochy, Presov, Wschodnia Słowacja, Region Południowo-Zachodniej Bułgarii, czy Estońska Izba Handlowa.

 

– EURESP+ to przykład podejmowania działań o dużym wymiarze terytorialnym, merytorycznym i finansowym. Zainwestowanie pieniędzy unijnych podatników w procesy pobudzania rozwoju gospodarczego regionów Europy musi być racjonalne i przynosić wymierne efekty. O jakich można mówić w odniesieniu do polskiej strony projektu?

 

 – W listopadzie kończy się kolejna edycja projektu EURESP+ realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. EURESP+, czyli Europejska Platforma Regionalnych Usług Środowiskowych, przez ostatnie 2 lata zaoferowała przedsiębiorcom z województwa podlaskiego 9 szkoleń i warsztatów w tematyce m.in. gospodarki odpadami, praw i obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, energii odnawialnej, wyceny inwestycji w panele fotowoltaiczne oraz indywidualne konsultacje i doradztwo. Przede wszystkim jednak przedsiębiorstwa z trzech branż: tekstylnej, metalowej oraz produkcji elementów elektrycznych i elektronicznych mogły skorzystać z dofinansowanych usług środowiskowych w zakresie analiz, audytów efektywności energetycznej, doradztwa technicznego, analiz prawnych itp.. W sumie z usług EURESP+ skorzystało ponad 300 firm.

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w ramach EURESP+ oraz dzięki sieci Enterprise Europe Network były spotkania kooperacyjne podczas targów branży energii odnawialnej RENEXPO, które odbyły się w dniach 15-16 października w Warszawie. Spotkania kooperacyjne otwierają drzwi do rozległej sieci kontaktów biznesowych. Nawiązywanie kontaktów biznesowych to idealny sposób na szukanie potencjalnych fachowych partnerów i dostawców. Jak to działa? Spotkania kooperacyjne to szybki i łatwy sposób nawiązania kontaktów biznesowych. W ciągu ok. 20 minut mają Państwo okazję przedstawić rozmówcy profil swojej firmy oraz zapoznać się z jego działalnością. Po upływie tego czasu rozpoczyna się rozmowa z następnym potencjalnym partnerem biznesowym. Harmonogram spotkań tworzony jest na podstawie uprzednio zarejestrowanych profili kooperacyjnych. Elektroniczny system rejestracji i aktualizacji nowych przedsiębiorstw i profili pozwala na szybki i łatwy wybór partnerów do spotkań. Konsultanci służą zaś pomocą zarówno podczas rejestracji jak i podczas samych spotkań kooperacyjnych.

 

Spotkania kooperacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem firm. W sumie odbyło się 109 spotkań, w tym 82 międzynarodowych i 27 krajowych, w których udział wzięło 53 firmy z takich krajów, jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Niemcy, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Szwecja i Ukraina. Pomysł spotkań kooperacyjnych spotyka się z roku na rok z coraz większym zainteresowaniem zarówno polskich i jak zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji. Uczestnicy wyrazili zainteresowanie udziałem w spotkaniach w kolejnych latach.

 

Kolejna edycja targów RENEXPO w Polsce oraz towarzyszących im spotkań kooperacyjnych odbędzie się w dniach 23-25 września 2014 r. w Warszawie.

 

Oficjalne zamknięcie i podsumowanie projektu EURESP+ odbędzie się 18 listopada w Białymstoku podczas konferencji poświęconej tematyce energetyki wiatrowej. Współorganizatorami konferencji będą: Politechnika Białostocka, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz niemiecka Fundacja EuroNatur (więcej na www.konferencjaoze.eu).

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz konferencji zamykającej znajdą Państwo na stronie Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: www.pfrr.pl oraz www.euresp-plus.net.

 

– Wielotorowość działalności PFRR ma także wyraz w skutecznym aplikowaniu po unijne wsparcie w projektach kierowanych do konkretnych środowisk gospodarczych, na przykład kobiet. Ich aktywizacja zawodowa to obecnie zadanie mające niezwykle istotne znaczenie…

 

– Dostrzegamy je realizując projekt WOMEN, który ma również wymiar międzynarodowy, ale stosujemy bardziej „miękkie” formy. To przedsięwzięcie, którego tłem są zmiany demograficzne postępujące w krajach Europy. Współpracując z najlepszymi krajowymi i zagranicznymi ekspertami w tej dziedzinie diagnozujemy sytuację i staramy się wypracować sposoby, określić narzędzia, wymyśleć pilotażowe akcje przeciwdziałające niekorzystnym zjawiskom demograficznym. Jednym z takich działań jest konkurs, do którego zaproszone zostały kobiety, które odniosły sukces. Istniała możliwość zgłaszania się w jednej z trzech kategorii. Po pierwsze – osobowość, czyli kobieta mająca duży wpływ na otoczenie, na decyzje podejmowane w jej firmie czy organizacji, przyczyniająca się do poprawy sytuacji kobiet w środowisku lokalnym. Po drugie – start up, czyli kobieta z ciekawym pomysłem na biznes, odnosząca sukcesy pomimo krótkiego okresu prowadzenia działalności. I po trzecie – firma przyjazna rodzinie, czyli ciekawe rozwiązanie organizacyjne, pozwalające na godzenie życia rodzinnego i zawodowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie grudnia.

 

 

– Czyli projekt WOMEN ma na celu zmianę tradycyjnego modelu postrzegania roli kobiety w życiu rodzinnym i zawodowym?

 

– Nie tylko. W ramach projektu wkrótce z podlaskimi pracodawcami, a głównie z menedżerami ds. personalnych, wykreujemy instytucję tzw. demography coach. Dzięki szkoleniom będzie można w firmach łatwiej przewidzieć rozwój demograficzny i zgodnie z tym planować konieczne zmiany. Jestem przekonany, że będzie to skutkować m.in. zwiększeniem udziału kobiet w wewnętrznych procesach zarządzania wiedzą i w konsekwencji dostarczy firmie nowej energii do rozwoju.

 

– Przy okazji omawiania ram projektu EURESP+ wspomniał Pan o dużej roli Enterprise Europe Network (EEN) w jego realizacji. Czy EEN to narzędzie maksymalnie wykorzystywane przez przedsiębiorców?

 

– Od ponad 5 lat Fundacja pełni rolę regionalnego ośrodka Enterprise Europe Network. To sieć działająca w 53 krajach świata. Codziennie za jej pośrednictwem poszukujemy partnerów zagranicznych dla podlaskich przedsiębiorców według kryteriów określonych przez nich samych. To właściciele naszych firm mówią, czy interesuje ich partner w zakresie sprzedaży produktów, joint venture, podwykonawstwa. A może w zakresie transferu technologii, np. sprzedaż lub zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń, licencje lub know-how. Albo przy rozwijaniu nowych technologii, np. w zakresie prowadzenia prac badawczych lub wdrożeniowych nad nowymi produktami.

 

 – Czy to prawda, że w bazie profili kooperacyjnych, w ramach sieci EEN, znajduje się ponad 15600 firm zainteresowanych nawiązaniem współpracy zagranicznej?

 

– Tak. Pomagamy też naszym przedsiębiorcom poprzez organizację misji gospodarczych oraz spotkań kooperacyjnych przy okazji krajowych i zagranicznych targów, takich jak np.: RESTA, ME DICA, POLAGRA, RENEXPO, CE BIT, RYGA FOOD i Baltic Business Arena. To właśnie dzięki takim działaniom podlaskie firmy podpisały kontrakty handlowe na Litwie, w Holandii, Danii, Czechach, Wielkiej Brytanii czy USA.

 

– Wspominał Pan o swym zaangażowaniu w projekty o wysokim ładunku innowacji. Projekty PFRR są w kraju stawiane za wzór pod tym względem. Zarówno one, jak i sama Fundacja otrzymywały w ostatnich latach tytuły Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju. W kwietniu br. PFRR wy grała kolejny konkurs, tym razem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prowadzi jeden z Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej. Na czym polega istota tego nowego wcielenia Fundacji?

 

– RODM to punkty informacyjne współpracujące z MSZ. Ich kluczowym zadaniem jest przede wszystkim wzmocnienie form współpracy między ministerstwem, samorządem lokalnym i organizacjami pozarządowymi. RODM w Białymstoku, prowadzony przez Fundację, bierze aktywny udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach w regionie. Część z nich realizowana jest w ramach planu pracy ustalonego dla całej sieci, natomiast część wynika z inicjatyw własnych ośrodków i ich regionalnych partnerów. My, będąc najbliżej wschodniej granicy UE, za priorytet przyjęliśmy działania związane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Jesteśmy obecni na wszystkich konferencjach poświęconych tej tematyce, organizujemy także własne debaty związane ze współpracą międzynarodową w wymiarze gospodarczym i wydarzenia o charakterze naukowym, we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku. Myślę, że ta sfera działalności Fundacji, choć nie związana bezpośrednio ze wsparciem biznesu ma ogromne i perspektywiczne znaczenie dla tworzenia przyjaznego mu klimatu.

 

 – Dziękuję za rozmowę.

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |