SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 109  / Z EUWT w kolejne 20-lecie

 

Polskie euroregiony w Unii Europejskiej:
Euroregion Glacensis

 

Z EUWT w kolejne

20-lecie

 

Euroregion Glacensis jest jednym z sześciu euroregionów działających na pograniczu polsko-czeskim i jednocześnie największym polsko-czeskim euroregionem o najdłuższej wspólnej granicy.

 

Celem EG jest między innymi wspieranie wzajemnej współpracy w różnych dziedzinach jak np. imprezy kulturalne i sportowe, przedsięwzięcia w zakresie edukacji, turystki oraz realizacji działań inwestycyjnych na terenie pogranicza. Współpraca przekraczająca granice pomaga w łagodzeniu negatywnych uwarunkowań, jakie powstają w regionie w związku z istnieniem granic, niweluje skutki peryferyjnego położenia obszarów przygranicznych i przyczynia się do poprawy warunków życia mieszkającej tu ludności oraz ma wpływać na wszystkie sfery życia mieszkańców: kulturalne, społeczne, gospodarcze i infrastrukturalne.

 

Polska część Euroregionu obejmuje 35 gmin i 4 powiaty, zamieszkałe przez ponad 650 tys. osób. Czeska część Euroregionu obejmuje 115 samorządów gminnych, zamieszkaych przez ponad 578 tys. osób.

Euroregion Glacensis działa od 19 lat. W kwietniu 2015 r. podczas konferencji 25 lat samorządu terytorialnego – współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie zorganizowanej przez Ambasadę RP oraz Instytut Polski w Pradze przedstawiciele polskiej i czeskiej część Euroregionu otrzymali odznaczenia państwowe za współpracę transgraniczną.

 

Za swoje zasługi na rzecz promocji Polski za granicą odznakę honorową Bene Merito, której minister spraw zagranicznych RP zwykle udziela cudzoziemcom, uzyskał wieloletni Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Radny Województwa Dolnośląskiego - Pan Czesław Kręcichwost, którego prężna działalność w Kudowie-Zdroju odbiła się szerokim echem również po czeskiej stronie granicy. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono aktywnegoEuroregion Glacensis - okolice Barda działacza samorządowego, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, Członka Rady Euroregionu Glacensis, Burmistrza Międzylesia – Pana Tomasza Korczaka, który przyczynił się do rozwoju obszaru pogranicza oraz znoszenia barier gospodarczych, społecznych i kulturowych. Brązowym Krzyżem Zasługi za wieloletnią współpracę transgraniczną z Republiką Czeską oraz wdrażanie programów pomocowych Unii Europejskiej ukierunkowanych na współpracę transgraniczną odznaczono Sekretarza Euroregionu Glacensis, Dyrektora Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – Panią Bernadetę Tambor oraz Pana Radosława Pietucha – Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej.

 

Euroregion Glacensis jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w perspektywie finansowej 2007 – 2013. We wrześniu br. został zakończony projekt parasolowy obejmujący realizację Funduszu, dzięki któremu możliwe było rozwijanie i wspomaganie współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy oraz poprawa stosunków kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Poprzez realizację mikroprojektów nastąpił rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw obywatelskich.

 

Wartość dofinansowania mikroprojektu wynosiła od 2 000 do 30 000 EUR, wysokość dofinansowania max. 85% z EFRR oraz 10% ze środków budżetu państwa dla polskich beneficjentów. W ramach 14 naborów złożono 1 095 wniosków o dofinansowanie, z czego 485 po stronie polskiej. Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził łącznie 768 wniosków, z czego 324 po stronie polskiej na kwotę dofinansowania z EFRR 6 048 439,27 EUR. 11 beneficjentów zrezygnowało z podpisania umów o dofinasowanie. Łącznie zrealizowano 726 projektów, z czego 305 po stronie polskiej na kwotę 4 370 311,49 EUR, co stanowi wykorzystanie alokacji FM w 99,09%. PoWręczenie Panu Czesławowi Kręcichwostowi – Prezesowi Zarządu Stowarzyzenia Gmin Polskich Euroregionu Galcensis honorowego odznaczenia Bene Merito podczas konferencji 25 lat samorządu terytorialnego – współpraca transgraniczna i społeczeństwo obywatelskie czeskiej stronie alokację wykorzystano na poziomie 98,73%. Poprzez możliwości realizacji w ramach Funduszu małych projektów infrastrukturalnych, nastąpiła poprawa infrastruktury turystycznej. Na szczególną uwagę zasługuje mikroprojekt zrealizowany przez Gminę Międzylesie, w ramach którego wybudowano wieżę widokowo – przeciwpożarową na szczycie Trójmorskiego Wierchu, położonego na zielonym szlaku turystycznym wzdłuż granicy polsko – czeskiej Przełęcz Międzyleska (534 m n. p. m.) – Opacz (741 m n .p. m.) – Trójmorski Wierch (1145 m n. p. m.). Fundusz Mikroprojektów to także wsparcie dla działań związanych z wydarzeniami i zabytkami historycznymi i sakralnymi, działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na pograniczu oraz działania promocyjne i informacyjne. Na wyróżnienie zasługuje również mikroprojekt pn. „Promocja turystyczna na pograniczu polsko – czeskim” zrealizowany przez Gminę Kłodzko. Celem była promocja turystyczna przygranicznych regionów Polski i Czech, poprzez rozpowszechnienie gry terenowej - geocaching – zabawy polegającej na szukaniu „skarbów” czyli skrytek geocache przy pomocy urządzeń GPS. Do poszukiwań można również użyć telefonu komórkowego lub tableta z wbudowanym GPS oraz zainstalowaną odpowiednią aplikacją np. c:geo dostępną na google play. Podczas zabawy uczestnicy podążają do miejsc określonych przez współrzędne geograficzne i tam starają się odnaleźć ukryty pojemnik. Geocaching często prowadzi do miejsc, których nie ma w przewodnikach i do których nigdy w inny sposób byśmy nie trafili. Dzięki skrytkom turysta odwiedza ciekawe miejsca związane z bogactwem przyrodniczym, historycznym i kulturowym.

 

Realizacja wspólnych mikroprojektów pozwoliła na nawiązanie wielu nowych partnerstw oraz pogłębienie i rozwinięcie istniejących. W wyniku intensywnej, wieloletniej współpracy przygranicznych miast Kudowa Zdrój i Nachod w 2013 roku powstała „Strategia rozwoju Miasta Europejskiego Kudowa – Nachod 2014 – 2024” . Dokument stanowi narzędzie wspierające rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy miastami Kudową Zdrojem i Nachodem w ramach Miasta Europejskiego Kudowa – Nachod oraz określa potencjalne kierunki rozwoju, a także tworzy podstawy merytoryczne, jak i organizacyjne do pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rezultatem procesu wdrożenia Strategii będzie rozwiązanie kluczowych problemów obu miast, zwiększenie atrakcyjności obszaru oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej.

 

Dzięki Funduszowi Mikroprojektów na terenie Euroregionu zrealizowano wiele projektów, które przyczyniły się do rozwoju stosunków przygranicznych poprzez realizację działań kulturalnych, edukacyjnych i sportowych oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej.

 

Kontynuacją tych działań jest Fundusz Mikroprojektów w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, z którego strona polska otrzymała na realizację mikroprojektów kwotę 5.000.000,00 euro z EFRR natomiast strona czeska 5.134.117,00 euro. W perspektywie finansowej 2014 -2020 istnieje możliwość realizacji mikroprojektów na zasadzie Partnera Wiodącego. Na początku stycznia 2016 roku Euroregion planuje ogłoszenie pierwszych naborów do FunduszuWieża Widokowo – Przeciwpożarowa na Trójmorskim Wierchu wybudowana przez Gminę Międzylesie dzięki realizacji mikroprojektu w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis POWT RCz- RP 2007 – 2013 Mikroprojektów.

 

Euroregion realizował także tzw. duże projekty. W maju br. zakończyliśmy realizację projektu „Miejsca pełne widoków” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POWT RCz-RP 2007 – 2013. Euroregion po stronie polskiej odpowiedzialny był m. in. za wydanie map wież i punktów widokowych. W ramach projektu wybudowano nowe lub zmodernizowano istniejące wieże widokowe na pograniczu, w tym trzy po stronie polskiej: na Górze Świętej Anny w Nowej Rudzie, w Suszynie w Gminie Radków oraz Altanę Miłości w Kudowie Zdroju. W kwietniu br. projekt został wyróżniony jako najbardziej inspirujący projekt Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 na rok 2014/2015. W dniach 14 -15 maja br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

 

15 września 2015 roku na Śnieżce powołano Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z ograniczoną odpowiedzialnością, którego członkiem jest Euroregion Glacensis – polska i czeska część oraz polska i czeska cześć Euroregionu Nysa, Województwo Dolnośląskie, Kraj Kralovohradecki, Liberecki, Ołomuniecki i Pardubicki. W październiku 2015 roku odbyło się pierwsze Zgromadzenie Ogólne. Celem dolnośląsko-czeskiego ugrupowania Novum jest przede wszystkim rozwój współpracy w obszarach turystyki, kultury, edukacji i transportu. Jest to czwarty tego typu podmiot działający na terenie Polski, ale pierwszy łączący Dolny Śląsk i kraje Republiki Czeskiej.

 

Euroregion Glacensis wraz z 11 parterami po obu stronach granicy – polsko-czeskimi euroregionami zamierza złożyć do pierwszego naboru do Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska projekt pn. „Polsko – Czeska Współpraca Dzieci i Młodzieży”. Projekt ma na celu zintensyfikowanie współpracy instytucji oświatowych na całym pograniczu polsko – czeskim oraz stworzenie mechanizmu współpracy w zakresie wymiany młodzieży. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na jesień 2016 roku.

Ponadto Euroregion będzie realizował projekt mający na celu promocję współpracy transgranicznej, który będzie związany z obchodami dwudziestolecia istnienia Euroregionu Glacensis przypadającymi na 2016 rok.

 

Bernadeta Tambor

 

Autorka jest Sekretarzem Euroregionu Glacensis i Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Podczas spotkania zorganizowanego przez Ambasadę RP oraz Instytut Polski w Pradze została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za kreowanie wieloletniej współpracy transgranicznej z Republiką Czeską oraz wdrażanie programów pomocowych Unii Europejskiej ukierunkowanych na współpracę w tej dziedzinie.

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |