SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

Europrojekty.pl  /  Numer 107  / Model współpracy uczelni ze sferą biznesu

 

Możliwość eliminowania barier w rozwoju innowacji

 

Model współpracy uczelni ze sferą biznesu

 

Współcześnie wskazuje się, iż żyjemy w świecie powiązań1. Są to wszelakie powiązania, zarówno te sieciowe, jak i różnorodne zależności pomiędzy podmiotami rynkowymi. Jak zauważa W. Czakon we wstępie do książki „Sieci w zarządzaniu strategicznym”, istnieje wręcz masowe zjawisko współdziałania i dalej wskazuje, iż uzasadnione jest podkreślenie wagi wyznacznika współczesności, tj. gospodarki opartej na sieciach2. W ten nurt rozważań wpisuje się potrzeba współpracy sfery nauki i biznesu. Także problematyka związana z innowacjami coraz częściej kojarzy się z sieciami, kooperacją i różnorodnymi powiązaniami instytucjonalnymi, szczególnie w układach regionalnych3.

 

Powiązanie nauki z innowacyjnością polskiej gospodarki została opisana w Strategii Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, a w szczególności w jej celach strategicznych, wskazujących na4:

 • podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce oraz zwiększenie jej wkładu w naukę światową;
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału nauki dla edukacji narodowej, kultury i podniesienia poziomu cywilizacyjnego kraju;
 • stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki;
 • ściślejsze zespolenie z Europejskim Obszarem Badawczym.

Zgodnie z tym dokumentem jednym z celów nauki jest stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, a możliwe to będzie dzięki podejmowanej współpracy w relacji nauka-biznes.

 

Bariery współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw

Współpraca pomiędzy światem nauki i biznesem nie jest pozbawiona trudności. wynikają one przede wszystkim z wielu barier, jakie pojawiają się w trakcie współpracy, a wśród nich możemy wyróżnić5:

 • barierę mentalności – niektórzy naukowcy preferują pracę indywidualną, nie potrafią lub nie chcą współpracować w grupie6;
 • barierę zachowań organizacyjnych – niechęć do podejmowania ryzyka przez wielu pracowników uczelni;
 • barierę informacyjną – słabe kontakty środowisk naukowych ze sferą biznesu;
 • barierę finansową – wynikająca z oporu finansowania badań przez przemysł, czy braku standardów w uczelniach - podziału korzyści ze sprzedaży praw własności intelektualnej;
 • barierę organizacyjną (współpraca uczelni z przemysłem nadal w większości przypadków opiera się na zaangażowaniu poszczególnych osób – naukowców, brak jest często organizacyjnego wsparcia ze strony uczelni).

 

W 2008 roku Fundacja Aurea Mediocritas przeprowadziła badanie, którego celem była analiza stanu współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu w Polsce, w którym badaniem objęto 27 ośrodków naukowych o profilach: technicznym, ekonomicznym i medycznym, których działalność naukowa charakteryzuje się wysokim potencjałem komercjalizacji. W badaniu również uczestniczyły przedsiębiorstwa (94 podmiotów), prowadzących działalność w sektorach gospodarki, które charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na innowacje7.

 

Analiza barier współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi a biznesem ukazuje, iż główne trudności w tym zakresie wynikają z braku lub/i złego przepływu informacji (wykres 1). Przedstawiciele uczelni wskazywali przede wszystkim na brak dostępu do informacji na temat potrzeb badawczych przedsiębiorstw oraz na brak zainteresowania współpracą ze strony biznesu. Natomiast badane przedsiębiorstwa poza wadliwym przepływem informacji wskazywały najczęściej na brak opłacalności biznesowej oraz nieznajomość aktualnych realiów biznesu ze strony sektora nauki. Realne wydają się również trudności wynikające z pytania: czy świat nauki powinien dopasowywać się w do bieżących problemów biznesu, czy np. prowadzić badania tzw. sensu largo (obejmować zjawiska i problemy naukowe wynikające np. ze specjalizacji naukowych). Odpowiedzią na te pytanie może być sposób i rodzaj finansowania nauki np. ze środków UE, w którym kieruje się uwagę na finansowanie badań przy wzmocnieniu współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami8.

 

Warto zaznaczyć, że ważną grupę barier innowacyjności stanowią czynniki związane z ograniczonym potencjałem wewnętrznym przedsiębiorstw i innych podmiotów rynku. Bariery te najczęściej mają swoje źródło w zasobach ludzkich oraz stosowanych systemach zarządzania, a wśród nich można wyróżnić bariery związane z:9

 • oporem pracowników przed wprowadzaniem zmian;
 • brakiem odpowiednio wykwalifikowanego personelu;
 • niedostatecznymi kwalifikacjami kadry menedżerskiej;
 • brakiem inwestowania w rozwój pracowników;
 • brakiem planowania strategicznego;
 • przekonaniem przedsiębiorców o braku potrzeby wprowadzania innowacji;
 • brakiem kultury innowacyjnej i procedur zgłaszania pomysłów, usprawnień i propozycji zmian w firmach;
 • niedostrzeganiem przez przedsiębiorców potrzeby podejmowania współpracy ze środowiskiem naukowym.

 

W celu niwelowania barier dotyczących współpracy uczelni wyższej i przedsiębiorstw, podjęto próbę stworzenia rozwiązania modelowego takiej kooperacji, który eliminowałby powyższe bariery. Jest nim „model współpracy trójstronnej: uczelnia – przedsiębiorstwo - pracownicy naukowo-dydaktyczni / studenci / doktoranci”, stanowiący produkt finalny projektu zatytułowanego „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii”10, realizowanego przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, a współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Bariery współpracy proinnowacyjnej przedsiębiorstw i uczelni w świetle badań

Opracowanie modelu współpracy pomiędzy uczelnią i przedsiębiorstwami zostało poprzedzone badaniem desk-research, którego efektem było opracowanie założeń wstępnych i ustalenie barier i problemów dotyczących kooperacji, zarówno z perspektywy uczelni wyższych, jak i firm. Na uczelni najważniejsze problemy zidentyfikowano w takich obszarach, jak:

 • niski poziom wykorzystania potencjału B+R uczelni;
 • zjawisko częściowego unikania świadczenia usług przez kadrę naukową za pośrednictwem uczelni, ze względu na obciążenia finansowe i narzuty uczelniane;
 • brak przygotowania marketingowego niezbędnego do pozyskania klientów spoza uczelni;
 • nieuregulowany kompleksowo status sprzętu laboratoryjnego i badawczego należącego do uczelni oraz brak regulaminów zarządzania własnością intelektualną;
 • system oceny pracowniczej na uczelni, premiujący przede wszystkim tych naukowców, którzy publikują w punktowanych czasopismach;
 • prawne ograniczenia, biurokracja, skomplikowane procedury utrudniające podjęcie współpracy;
 • brak właściwych bodźców zachęcających naukowców do współpracy z gospodarką;
 • wąski asortyment oferty B+R uczelni, wynikający z ograniczaniem się wyłącznie do własnych pracowników i sprzętu;

 

Uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa mają rozbieżne oczekiwania związane z: tempem współpracy, jej zasadami i oczekiwanymi wynikami. Kluczowe problemy, utrudniające współpracę ze strony przedsiębiorstw wiążą się z tym, że:

 • nie dysponują wymaganą wiedzą o ofercie B+R uczelni wyższych;
 • cierpią na niedobór kapitału na finansowanie usług B+R na zewnątrz;
 • postrzegają współpracę z naukowcami stereotypowo, jako kosztowną, która dodatkowo wiąże się z dużą biurokracją, długim oczekiwaniem na jej efekty;
 • nie są przyzwyczajone do stałej współpracy, a jedynie sporadycznego rozwiązywania trudnych problemów.

 

Kolejna faza badań została przeprowadzona z wykorzystaniem badań jakościowych, których celem była weryfikacja istnienia powyższych hipotetycznych barier współpracy. Badanie zostało zrealizowane w 2012 roku, w formie wywiadów przeprowadzonych wśród czterech grup respondentów: pracowników naukowych, studentów, ekspertów ds. innowacji oraz przedsiębiorców (po 5 osób w każdej grupie). Analiza wyników badań pozwoliła na potwierdzenie założonych hipotetycznych barier współpracy.

 

Współpraca przedsiębiorstw i uczelni wyższych została oceniona na poziomie niezadowalającym. Do kluczowych barier kooperacji po stronie środowiska akademickiego zaliczono m.in. niskie zarobki naukowców wykonujących zlecenia B+R za pośrednictwem uczelni, ze względu na obowiązkowe narzuty. Respondenci zwrócili także uwagę na inne problemy takie jak: biurokracja i nadmierna formalizacji procedur, brak umiejętności wyceny wiedzy, niewystarczające premiowanie w systemie oceny pracowniczej współpracy naukowców z przedsiębiorstwami.

Po stronie przedsiębiorstw kluczowe znaczenie mają następujące ograniczenia: niski poziom wiedzy o ofercie B+R uczelni, brak środków finansowych niezbędnych do uruchomienia zleceń prac B+R na zewnątrz, a także stereotypy towarzyszące postrzeganiu tej współpracy (wysokie koszty współpracy, oderwanie działalności uczelni od praktyki gospodarczej, mała efektywność i nadmierna biurokracja)11. Przedsiębiorstwa wykazują brak gotowości stałej współpracy z uczelniami w zakresie usług B+R, a także niewielki poziom wiedzy o tym, co uczelnie w tym zakresie mają do zaoferowania i o możliwościach wspólnego kreowania innowacyjnych rozwiązań. Przedsiębiorstwa są zniechęcone do nawiązania formalnej współpracy z uczelnią, ale są skłonni nawiązywać indywidualną współpracę z pracownikami naukowymi. Z drugiej strony pracownicy obawiają się również trudności związanych ze wdrożeniem innowacji, dezaktualizacji ich kompetencji12.

 

Swoją opinię dotyczącą ograniczeń współpracy uczelni wyższych i przedsiębiorstw wyrazili także eksperci do spraw innowacji. Według nich, kluczowym czynnikiem mającym wpływ tę współpracę jest brak marketingowego podejścia do wiedzy i traktowania jej jako produkt rynkowy, niska efektywność działań promocyjnych, prowadzonych przez uczelnie i ukierunkowanych na przedsiębiorstwa. Eksperci zwrócili uwagę, podobnie jak pozostali respondenci, na zbytnią biurokrację, stosunkowo niski poziom wiedzy praktycznej pracowników akademickich, którzy nazbyt koncentrują się na dydaktyce i badaniach podstawowych, a mniej na badaniach utylitarnych, bliższych praktyce gospodarczej13.

 

Wśród działań pogłębiających podjęte badania zrealizowane zostały wizyty studyjne (2 krajowe i 2 zagraniczne), z udziałem partnerów ze Słowacji, z którymi odbyto cykl spotkań. Opracowane zostały także studia literaturowe o tematyce związanej ze współpracą nauki i biznesu, a które pogłębiły analizę problemu w poszczególnych jego aspektach14. Działania te pozwoliły ujawnić nowe aspekty badanego zagadnienia, a „głównym problemem w relacjach nauka – biznes jest brak efektywnego mechanizmu współpracy, pozwalającego na pogodzenie interesów: uczelni wyższych, kadry naukowej i przedsiębiorców, gdzie grupy te deklarują zainteresowanie transferem wiedzy ze sfery nauki do gospodarki, ale zidentyfikowane w projekcie czynniki, występujące po każdej ze stron, skutecznie utrudniają wypracowanie kompromisowego rozwiązania w obecnych warunkach”15.

 

Innowacyjny model kooperacji biznesu z uczelniami wyższymi

Jak już zauważono przedstawiany model współpracy biznesu z uczelniami wyższymi jest efektem projektu zrealizowanego przez Akademię Techniczno-Humanistyczną, pt.

„Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii”16. Idea Modelu opiera się na praktyce współpracy trójstronnej pomiędzy:

 • uczelniami,
 • przedsiębiorstwami,
 • pracownikami naukowo-dydaktycznymi, studentami i doktorantami (rys. 1).

 

Szczególną uwagę w modelu skupiono na potrzebach przedsiębiorstw w zakresie procesów modernizacyjnych i innowacyjnych, z wykorzystaniem nowatorskich maszyn, urządzeń i rozwiązań technologicznych. Głównym założeniem metodologicznym modelu jest współpraca uczelni wyższych i przedsiębiorstw, która ma prowadzić do pomyślnych wdrożeń nowych rozwiązań technologicznych oraz do powstawanie innowacyjnych rozwiązań. Dodatkowym efektem wdrożenia modelu powinna być dynamizacja współpracy pomiędzy nauką i praktyką gospodarczą.

Źródło: Instrukcja stosowania produktu finalnego, przygotowana w ramach projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 4.

 

Prezentowany model opracowany został na podstawie założenia, iż innowacje powstawać mogą w sposób efektywny na styku trzech grup podmiotów: uczelni wyższych, przedsiębiorstw oraz pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów. Głównym celem przyświecającym tej modelowej współpracy jest zwiększenie skali usług badawczo-rozwojowych, przy większym zaangażowaniu nie tylko instytucji podejmujących współpracę, ale również przedstawicieli uczelni (pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, doktorantów) oraz przedsiębiorców.

 

Model innowacyjnej współpracy zakłada przede wszystkim wsparcie procesów wdrożeniowych nowych maszyn, urządzeń, rozwiązań technologicznych o mniejszej skali, które w konsekwencji ma prowadzić do świadczenia przez uczelnię usług badawczo- rozwojowych. W ramach współpracy oferowane są także usługi testowania maszyn i urządzeń w laboratoriach uczelni. Przedsiębiorstwo, które chce wdrożyć je do produkcji, może dzięki tym usługom otrzymać wyniki analizy budowy prototypów oraz ich funkcjonowania podczas testów wykonywanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów, w porozumieniu i we współpracy z pracownikami ze strony producenta.

 

Organizacja współpracy pomiędzy stronami wykorzystującymi model, zakłada dwa główne kierunki współpracy. Po pierwsze przedsiębiorstwo zainteresowane skorzystaniem z usług naukowo badawczych podejmuje współpracę z uczelnią, obejmującą aspekty organizacyjne i techniczne, udostępnienie miejsca i wytypowanie zespołu badawczego. Z drugiej strony przedsiębiorstwo nawiązuje współpracę z pracownikami naukowo- dydaktycznymi, doktorantami i studentami, w ramach bezpośrednich relacji pomiędzy tymi przedstawicielami uczelni oraz przedsiębiorcami. Znajduje to wyraz w umowach podpisywanych bezpośrednio pomiędzy tymi stronami, a wynagrodzenia osobowe wypłacane są wówczas bezpośrednio przez usługobiorcę.

 

Prezentowany model obejmuje swoim zasięgiem szeroką grupę interesariuszy. Należy wymienić wśród nich: uczelnię (a w szczególności Centrum Innowacji i Transferu Technologii), przedsiębiorstwo oraz zasoby osobowe tych podmiotów (pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni, studentów i doktorantów, przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstwa). Zastosowanie modelu wiąże się z realizacją licznych zadań, stawianych przed poszczególnymi grupami interesariuszy. Zadania uczelni obejmują:

 1. Prowadzenie działań promujących usługi B+R, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw i otoczenia biznesowego oraz kadry;
 2. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcą;
 3. Zrekrutowanie kadry, która w najlepszy sposób będzie mogła zrealizować usługę B+R – optymalna realizacja potrzeb zgłoszonych przez przedsiębiorstwo;
 4. Wyznaczenie lidera zespołu, odpowiedzialnego za kontakt z przedsiębiorstwem oraz wykonanie zadania badawczego;
 5. Podpisanie umowy z przedsiębiorstwem;
 6. Udostępnienie stosownej powierzchni na terenie Uczelni na potrzeby testowania maszyny17.

 

Pracownik naukowo-badawczy ma za zadanie przede wszystkim zaplanowanie prac badawczo rozwojowych, realizację tych prac zgodnie z przyjętym harmonogramem. Wyniki prowadzonych badań prezentowane mają być w formie raportów cząstkowych oraz protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczególnym efektem tych prac ma być tzw. „manual”, czyli rozszerzona instrukcja stosowania badanej maszyny lub urządzenia. Zadaniem studentów i doktorantów jest wykonywanie powyższych czynności w ramach współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i pod ich nadzorem.

 

Zadaniem przedsiębiorcy jest przedstawienie potrzeb stawianych przed pracami B+R, poprzez wypełnienie karty zlecenia. Warunkiem formalno-prawnym rozpoczęcia współpracy jest dopełnienie formalności przez przedsiębiorcę, związanych z podpisaniem umów z poszczególnymi stronami współpracy: uczelnią, pracownikami i studentami. Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorstwa jest dostarczenie maszyny lub urządzenia na teren uczelni, przy czym musza być odpowiednio przygotowane do badań i ubezpieczone. Po zakończeniu prac badawczo-rozwojowych zgodnie z harmonogramem, przedsiębiorca jest zobowiązany do uiszczenia wynagrodzeń beneficjentom podpisanych wcześniej umów. Ważną stroną współpracy są także pracownicy przedsiębiorstwa, którzy będą w przyszłości wykorzystywać maszyny i urządzenia, będące przedmiotem badań. Są oni zobowiązani do aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim oraz należytego wykorzystania w praktyce wiedzy i wyników, będących efektem prac badawczych.

 

Wdrożenie innowacyjnego modelu współpracy prowadzi za sobą uruchomienie 17-etapowej procedury, którą przedstawiono na rysunku 1. Proces jest przejrzysty i zakłada zaangażowanie wszystkich stron współpracy do sprawnej realizacji poszczególnych celów. Model zakłada zaangażowanie pracowników przedsiębiorstwa usługobiorcy do testowania maszyny/urządzeń oraz prac badawczo-rozwojowych. Pozwala to na szybkie wdrożenie do bieżącej działalności operacyjnej, dzięki czemu obniżone są do minimum koszty szkoleń i ewentualnych przestojów. Procedura kończy się wdrożeniem wyników testów i pomiarów oraz ich wykorzystaniem w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

 

Tytułem podumowania

Współcześnie, jak wskazują wyniki badań, istnieją bariery współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i ich otoczeniem biznesowym. Stworzony w Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” wskazuje, iż można poszukiwać dróg przezwyciężenia tych trudności. Zaproponowane nowe mechanizmy kooperacji zakładają, że ważne jest zaangażowanie do kooperacji nie tylko uczelni wyższej i przedsiębiorstwa, ale także naukowców, studentów, doktorantów oraz pracowników podmiotu gospodarczego. Model definiuje zarówno procedury postepowania, jak i zakresy obowiązków stron poszczególnych umów, ich wzory oraz zasady współpracy.

 

Bibliografia

1.  A world of connections: A special report on social networking, “The Economist”, January 30th 2010, dostępne na: http://ai.arizona.edu/mis510/other/a%20world%20of%20connections.pdf, (2015-01- 20).

2. Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, pod red. S. Szultki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008.

3.  Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Jak, Warszawa 2012.

4.  Instrukcja stosowania produktu finalnego, przygotowana w ramach projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

5.  Mstowska M., Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE 2014-2020, Wyd. Uniwersytet Łódzki, dostępne na: http://cru.uni.lodz.pl/wp- content/uploads/2014/12/FUNDUSZE-STRUKTURALNE1.pdf, (2015-01-25).

6. Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, A. Gabryś (pod red.), Wyd. Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008, dostępne na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/ig_024.pdf, (2015-01-24).

7.  Panek R., Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, Nr 2(13).

8.  Pomykalski A., Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji w regionie, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, Szczecin 2012.

9.  Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji na potrzeby projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

10.Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, dostępne na: http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/77d8b666cc1470d4ab1970127bf47 5a6.pdf (2015-01-24).

11. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013.

12. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, K. Santarek (red.), J. Bagiński, A. Buczacki, D. Sobczak, A. Szerenos, PARP, Warszawa 2008, dostępne na: http://sba.gov.pl/files/74/81/194/4372.pdf, (2015- 01-24).

13. Working Together Creating Knowledge, Copyright, American Council on Education, Washington 2001, dostępne na: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED457765.pdf, (2015- 02-12).

 

Artykuł został przygotowany w ramach projektu „PI-PWP Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na systemie wdrażania nowych technologii” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

W przygotowaniu artykułu wykorzystano materiały wypracowane w ramach ww. projektu. Więcej na temat projektu: www.innowacje.bielsko.pl

 

dr Ewa Lipianin Zontek

 

1 A world of connections: A special report on social networking, “The Economist”, January 30th 2010, http://ai.arizona.edu/mis510/other/a%20world%20of%20connections.pdf, (2015-01-20).

2 W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wydawnictwo Jak, Warszawa 2012, s. 13.

3 A. Pomykalski, Współpraca przedsiębiorstw w zakresie innowacji w regionie, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 92, Strategiczne uwarunkowania kształtowania potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw, Szczecin 2012, s. 35-53.

4 Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008, dostępne na:

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/77d8b666cc1470d4ab1970127bf475a6.pdf, (2015-01-24).

5 Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, K. Santarek (red.),

J. Bagiński, A. Buczacki, D. Sobczak, A. Szerenos, PARP, Warszawa 2008, s. 35, dostępne na: http://sba.gov.pl/files/74/81/194/4372.pdf, (2015-01-24).

6 Working Together Creating Knowledge, Copyright, American Council on Education, Washington 2001, s. 30, dostępne na: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED457765.pdf, (2015-02-12).

7 Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, A.Gabryś (pod red.), Fundacja Aurea Mediocritas, Warszawa 2008, http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/ Documents/ig_024.pdf, (2012-10-02).

8 M. Mstowska, Dofinansowanie dla uczelni w ramach Funduszy Strukturalnych UE 2014-2020, Wyd. Uniwersytet Łódzki, dostępne na: http://cru.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2014/12/FUNDUSZE- STRUKTURALNE1.pdf, (2015-01-25).

9 Por. R. Panek, Stymulatory i bariery działalności innowacyjnej i transferu technologii, „ Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, Nr 2(13), s. 52; Badanie barier i stymulatorów dotyczących mechanizmów tworzenia i transferu innowacji ze środowiska naukowego do sektora przedsiębiorstw, pod red. S. Szultki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2008, s. 23.

10 Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 1.

11 Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, op. cit., s. 3-4

12 Ibidem, s. 4-5.

13 Raport z wyników wywiadów dotyczących stanu współpracy nauki z biznesem, przeprowadzonych wśród pracowników naukowych, przedsiębiorców, studentów i ekspertów ds. innowacji na potrzeby projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 32.

14 Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego, op. cit., s. 3.

15 Ibidem.

16 Instrukcja stosowania produktu finalnego, przygotowana w ramach projektu: Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, Materiały wewnętrzne CITT, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013, s. 1.

17 Instrukcja stosowania produktu finalnego, op. cit., s. 6.

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |