SAMORZĄDNOŚĆ / GOSPODARKA / INTEGRACJA EUROPEJSKA

ISSN 2082-3673

 

List Elżbiety Bieńkowskiej – b. wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju,
obecnie Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczoci
z okazji wydania  100. numeru „Europrojekty.PL/Euroregiony–Polska”:

Od redakcji:

Zamiast felietonu
– Jaka UE 27?

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2016 r. przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera Komisja Europejska przedstawiła na początku marca białą księgę w sprawie przyszłości Europy.

Biała księga pokazuje, jak Unia może się zmienić w ciągu następnej dekady, biorąc pod uwagę kwestie takie, jak wpływ nowych technologii na społeczeństwo i zatrudnienie, obawy dotyczące globalizacji, wyzwania związane z bezpieczeństwem oraz klimat narastającego populizmu. Określa wybór, przed którym stoimy: albo damy się ponieść tym tendencjom, albo je zaakceptujemy i wykorzystamy możliwości, jakie się z tym wiążą. W miarę jak populacja Europy kurczy się, a jej znaczenie gospodarcze maleje, umacnia się pozycja innych regionów świata. Do 2060 r. liczba ludności żadnego z państw członkowskich nie będzie stanowiła nawet 1 proc. światowej populacji – to pokazuje, jak ważne jest, byśmy trzymali się razem. Europejski dobrobyt – jako pozytywny czynnik globalnego rozwoju – będzie w dalszym ciągu uzależniony od otwartości UE i jej silnych powiązań z dotychczasowymi partnerami.

Biała księga zawiera pięć scenariuszy, które krótko przedstawiają możliwą sytuację w Unii w 2025 r. Jaka to będzie sytuacja – zależy od wyborów, które podejmie Europa. Poszczególne scenariusze obejmują wachlarz różnych możliwości i w obrazowy sposób pokazują przyszłość Europy. Opisane w nich wersje rozwoju wydarzeń nie wykluczają się wzajemnie ani nie są wyczerpujące.

 • Scenariusz 1: Kontynuacja – UE-27 skoncentruje się na realizacji pozytywnego programu reform w duchu opublikowanych w 2014 r. wytycznych Komisji: „Nowy początek dla Europy” oraz uzgodnionej w 2016 r. przez 27 państw członkowskich deklaracji z Bratysławy. Oznacza to, że do 2025 r.:
  • Europejczycy będą mogli jeździć samochodami niewymagającymi kierowcy, podłączonymi do internetu. Przekraczanie granic w takich samochodach będzie jednak utrudnione z powodu ograniczeń prawnych i przeszkód technicznych.
  • Europejczycy będą zazwyczaj podróżować za granicę bez konieczności zatrzymywania się do kontroli. Zaostrzenie kontroli bezpieczeństwa będzie oznaczało konieczność przyjazdu na lotnisko lub stację kolejową na długo przed planowaną godziną odlotu lub odjazdu.

 • Scenariusz 2: Nic poza jednolitym rynkiem – Unia Europejska stopniowo skoncentruje się na jednolitym rynku, gdyż państwa członkowskie nie będą w stanie porozumieć się w coraz liczniejszych dziedzinach polityki. Oznacza to, że do 2025 r.:
  • Przekraczanie granic w celach służbowych lub turystycznych będzie utrudnione ze względu na regularne kontrole. Również znalezienie pracy za granicą będzie trudniejsze, a możliwość przeniesienia uprawnień emerytalnych do innego państwa nie będzie zagwarantowana. W przypadku choroby za granicą trzeba się będzie liczyć z wysokimi kosztami leczenia.
  • Europejczycy będą niechętnie korzystać z samochodów podłączonych do internetu ze względu na brak ogólnoeuropejskich przepisów i standardów technicznych.

 • Scenariusz 3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej – UE-27 będzie funkcjonować jak obecnie, ale umożliwi zainteresowanym państwom zacieśnianie współpracy w określonych obszarach, takich jak obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne czy polityka społeczna. Powstanie „koalicja chętnych”, bądź też kilka takich koalicji. Oznacza to, że do 2025 r.:
  • 15 państw członkowskich utworzy korpus złożony z funkcjonariuszy policji i sędziów śledczych z zadaniem ścigania przestępczości transgranicznej. Pełne połączenie krajowych baz danych umożliwi natychmiastową wymianę informacji dotyczących bezpieczeństwa.

  • Samochody podłączone do internetu będą powszechnie stosowane w 12 państwach członkowskich, które zdecydowały się zharmonizować swoje przepisy dotyczące odpowiedzialności i standardy techniczne.

 • Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej – UE-27 skoncentruje się na skuteczniejszej i sprawniejszej realizacji celów w wybranych dziedzinach polityki, ograniczy zaś swoje działania tam, gdzie jej wartość dodana jest mało widoczna. Cała uwaga i ograniczone zasoby zostaną skierowane na wybrane dziedziny. Oznacza to, że do 2025 r.:
  • Europejski urząd ds. telekomunikacji będzie uprawniony do uwalniania częstotliwości dla transgranicznych usług telekomunikacyjnych, np. wykorzystywanych przez samochody podłączone do internetu. Będzie on chronił prawa użytkowników internetu i telefonii komórkowej niezależnie od tego, w jakim miejscu w UE się znajdują.
  • Nowa europejska agencja ds. walki z terroryzmem przyczyni się do zapobiegania dużym zamachom poprzez systematyczne śledzenie i oznaczanie podejrzanych.

 • Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej – państwa członkowskie zdecydują się współdzielić więcej uprawnień, zasobów i decyzji we wszystkich dziedzinach. Decyzje na szczeblu europejskim będą podejmowane sprawniej i szybko wprowadzane w życie. Oznacza to, że do 2025 r.:
  • Europejczycy, którzy zechcą złożyć skargę na temat planowanej w ich okolicy budowie turbiny wiatrowej, finansowanej ze środków unijnych, nie będą mogli skontaktować się z odpowiedzialną jednostką, gdyż władze lokalne odeślą ich do właściwych organów europejskich.
  • Samochody podłączone do internetu będą się bez przeszkód poruszać po całej Europie dzięki jasnym ogólnoeuropejskim przepisom. Kierowcy będą wiedzieć, że przestrzeganie przepisów egzekwuje unijna agencja.

  Na jaką ścieżkę wejdzie Polska? Odpowiedź na to pytanie nigdy nie miało tak fundamentalnego znaczenia dla Polski i przyszłości następnych pokoleń. Pod rozwagę przedstawił.


  Jacek Broszkiewicz

  redaktor naczelny

Europrojekty.pl

Euroregiony-Polska

Na bieżąco informujemy o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, aplikacji i realizacji projektów z unijnym dofinansowaniem. Prezentujemy na tym polu osiągnięcia samorządów, środowisk gospodarczych, okołobiznesowych i akademickich. Piszemy o problemach krajowych, regionalnych i lokalnych związanych z funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej, ukazując potencjał intelektualny i inicjatywy środowiskowe.

Aktualny numer:

nr 114 | 2017

Poprzedni numer:

nr 112/113 | 2016

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kto nas czyta

„Euroregiony-Polska” (nakład 3.500 egz.), od 2012 roku „Europrojekty-pl/Euroregiony-Polska”,  od 2001 roku trafiają drogą imiennej wysyłki pocztowej do instytucji państwowych takich jak Sejm, Senat (prezydia obu Izb i prezydia komisji), Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Premiera Rządu RP. Czytają nas ministrowie, sekretarze stanu, szefowie urzędów państwowych, prezesi agencji rządowych, wojewodowie i marszałkowie sejmików wojewódzkich, kierownictwa resortów gospodarek 28 krajów członkowskich UE, szefowie tamtejszych krajowych izb gospodarczych.

 

NASI ODBIORCY

Członkowie Komisji Europejskiej w Brukseli i Przedstawicielstwa UE w Warszawie, a także m.in.:

– 56 szefów regionalnych i lokalnych agencji rozwoju, szefów 84 izb gospodarczo-handlowych, sektora bankowego, wydziałów ekonomiczno-handlowych,

– 24 ambasad krajów członkowskich UE, gmin tworzących polskie euroregiony,

– 265 prezydentów i burmistrzów największych miast polskich,

– 950 wójtów największych gmin polskich,

– 300 szefów przedsiębiorstw z tzw. „500” „Polityki”,

– 600 szefów instytucji otoczenia biznesowego,

– 80 rektorów państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych.

 

Dołącz do nas!

Zaprezentuj się

na łamach Europrojektów!

 

Naszym celem jest propagowanie rozwiązań poprawiających poziom rozwoju cywilizacyjnego Polski, bo dzięki nim osiągnie ona rolę istotnego partnera w dialogu politycznym i gospodarczym państw członkowskich UE.

 

Dotychczas  na łamach „ER-P” zaprezentowało się już wiele instytucji, organów władzy samorządowej, organizacji pozarządowych, podmiotów i organizacji gospodarczych, finansowych, przedstawicieli środowisk akademickich i otoczenia biznesowego.

 

Zapraszamy do współpracy!

W bieżącym numerze:

Uskrzydlony powiat

 


Z Józefem Jodłowskim Starostą Rzeszowskim – rozmawia Jacek Broszkiewicz


Bez wątpienia największym kapitałem powiatu są ludzie, ich kreatywność i odwaga w podejmowaniu wyzwań o najwyższym ciężarze gatunkowym.

Jestemy do dyspozycji, zapraszamy!

 Park Naukowo – Technologiczny Rzeszów-Dworzysko to obecnie największy i najatrakcyjniejszy, kompleksowo uzbrojony teren inwestycyjny w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa, jak i całego Podkarpacia.

2017: Fala czy tsunami?

 

 

 

Lata 2015-2016 w unijnym życiu politycznym (ale i gospodarczym) to okres w poważnym stopniu zdominowany migracją setek tysięcy ludzi z ogarniętych działaniami wojennymi krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

Bliżej Skandynawii

 

 

 Mam przyjemność przedstawić Państwu projekt realizowany przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk.

Odpływ zaufania?

 

 

 

 

Czy można stwierdzić, że polska gospodarka powoli, ale konsekwentnie dojrzewa i stabilizuje się w ramach obecnego modelu? Czy obecny optymizm jest raczej złudny i sytuacja namawia raczej do większej pokory?

To nie jest Polska B…

 


Rozmowa z Dariuszem Bogdanem prezesem Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach


Chciałbym, aby Park był nie tylko kojarzony z rozbudowaną świetną infrastrukturą techniczną, ale również wykorzystał potencjał ludzi i firm, którzy są pracownikami lub firm, które swoje siedziby mają w Parku.

Fatamorgana?


Z Jackiem Wacławskim – Wójtem Gminy Stryszów – rozmawia Jacek Broszkiewicz


Minorowy nastrój, jaki towarzyszy nam od dziesięcioleci inwestycją wcale nie zniknął. Ustawa o dokończeniu budowy zbiornika Świnna Poręba z ubiegłego roku nie została zrealizowana zgodnie z zapisami zarówno w zakresie rzeczowym, jak i finansowym.

Wspieramy przedsiębiorczość
akademicką

 

 

Wzmacnianie międzynarodowej współpracy start-upów jest jednym z priorytetów Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w roku 2017.

Samorządy w obliczu
wyzwań XXI wieku

Blisko 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej będzie gośćmi III Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w końcu marca w Krakowie.

Metropolis adieu?

 

 Niefortunny pomysł na odgórne powiększenie Warszawy poprzez utworzenie Metropolitalnej Jednostki Samorządu Terytorialnego, co upodobniłoby by Warszawę do dużych światowych miast znowu wyciągnął na plan pierwszy temat metropolii. Prawie wszyscy mieszkańcy stolicy i otaczających ją 32 gmin protestują przeciwko projektowi PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Przełomowe zmiany?

 

 Optymizm co do kondycji gospodarki strefy euro zderza się z obawami natury politycznej.

Polskie piekarnie
to jest to!Polacy jedzą doskonałe pieczywo, chyba najlepsze w Europie. Taka jest dość powszechna opinia o „naszym codziennym” wśród Europejczyków, którzy coraz chętniej zaglądają do polskich sklepów w krajach Unii, gdzie kupują nasze wypieki przygotowywane według rodzimych oryginalnych receptur.

Polacy nie chcą
reklam w internecieNa całym świecie ponad 200 mln internautów blokuje reklamy w przeglądarkach. Pod tym względem polscy internauci przodują w międzynarodowych rankingach.

Pokochać śmieci jak…
w SkandynawiiJak powiedział Gunnar Haglund – radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce – „Żal śmieci wyrzucać, kryją morze energii wartej miliardy”.

Śląskie – kopalnia
firm rodzinnych

 

 

Województwo śląskie od listopada 2016r. może się poszczycić oddziałem największej i najstarszej organizacji reprezentującej firmy rodzinne w Polsce.

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

Więcej...

1

4

3

2

5

8

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

Brexit, Unia i Trump

 


Z prof. Jerzym Buzkiem rozmawia Krzysztof Kozik


Okazuje się, że fakty nie mają znaczenia, liczą się tylko emocje. Często nasza sytuacja materialna też nie ma znaczenia, znaczenie ma to jak ją oceniamy i na jakim tle. To jest ogromna przemiana.


Pożegnania 2017


Odszedł Zdzisław Olszewski (1935-2017)

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Zdzisława Olszewskiego, wieloletniego dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregionu Bałtyk w Elblągu, a zarazem zasłużonego współtwórcy międzynarodowej i transgranicznej współpracy euroregionalnej. Zdzisław Olszewski współpracował z redakcją naszego czasopisma praktycznie od początku jego istnienia. W Zmarłym straciliśmy nie tylko wspaniałego przyjaciela i współpracownika z pasją działającego na rzecz integracji europejskiej, ale także człowieka ciepłego, wrażliwego na codzienne ludzkie problemy, oddanego swej misji budowania mostów między narodami.

Zdzisław Olszewski był wybitnym Elblążaninem i Europejczykiem pełniącym przez wiele lat ważne stanowiska rządowe i samorządowe. Swoją mądrością, spokojem, umiejętnościami oraz ciężką pracą pięknie wpisał się w historię nie Stowarzyszenia i miasta Elbląg ale zwłaszcza Regionu dla dobra, którego działał nieprzerwanie od wielu lat.

Rodzinie i bliskim oraz współpracownikom v składamy najgłębsze wyrazy współczucia. Prosimy przyjąć od całego Zespołu naszej Redakcji wyrazy najszczerszego współczucia.

Jacek Broszkiewicz – redaktor naczelny

 

 

Zdzisław Czesław Olszewski syn Franciszka i Pauliny, ur. 5 stycznia 1935 r. w Starogardzie Gdańskim. Rodzice byli urzędnikami Banku Polskiego, do wybuchu wojny mieszkał kolejno w Starogardzie, Łodzi i w Płocku, a w czasie wojny w Warszawie i Krakowie. Ojciec zginął w Powstaniu Warszawskim. Po 1945 r. mieszkał w Płocku, gdzie w 1951 r. zdał egzamin maturalny. Studia wyższe rozpoczął w 1951r. na Uniwersytecie Poznańskim, na Wydziale Technologii Drewna (w trakcie trwania studiów wydział został w ramach reorganizacji przeniesiony do Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu). Studia ukończył w 1955 r. uzyskując dyplom inżyniera.

Od 15 marca 1955r. mieszkał i pracował nieprzerwanie w Elblągu. Do 30.04.1981 r. – w Zakładach im. Wielkiego Proletariatu od stanowiska inżyniera konstruktora poprzez nadzór bezpośrednio w produkcji, zaś od 1961 r. na stanowisku dyrektora technicznego, a potem od 1968 r. na stanowisku dyrektora naczelnego. W maju 1981r. z rekomendacji NSZZ Solidarność został powołany na stanowisko Wojewody Elbląskiego, z którego odwołano go w dniu 15 grudnia 1981r. w związku z wprowadzonym stanem wojennym.

Do końca 1985r. nie znajdował żadnej pracy, gdyż takiej odmawiano mu w Elblągu. W lutym 1986r. rozpoczął pracę w Elbląskim Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa współorganizując tę placówkę od podstaw. W grudniu 1989 r. z rekomendacji Komitetu Obywatelskiego i NSZZ Solidarność został ponownie desygnowany na stanowisko Wojewody Elbląskiego i 29 grudnia 1989 roku otrzymał nominację na to stanowisko. Na stanowisku Wojewody pracował do 31.08.1996 r., a od 1.09.1996 r. został powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu w Urzędzie Rady Ministrów ds. Współpracy Północno-wschodnich Województw RP z Obwodem Kaliningradzkim, Sankt Petersburgiem i Okręgiem Leningradzkim FR. W związku z reorganizacją Urzędu Rady Ministrów zlikwidowano to stanowisko i od 1 kwietnia 1997 roku pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu, a po reformie administracyjnej w Urzędzie Wojewódzkim Warmii i Mazur w Olsztynie na stanowisku Pełnomocnika Wojewody ds. Utworzenia Euroregionu. Euroregion został utworzony w dniu 22 lutego 1998 r. i Z.Olszewski był współorganizatorem tego przedsięwzięcia. 30 kwietnia 1999 r. przeszedł na emeryturę, lecz nadal pozostawał aktywny i od 1 maja 1999 r. do 31 marca 2015 r. pełnił funkcję Dyrektora Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Dzięki jego ogromnej pracy, zaangażowaniu idea współpracy transgranicznej zyskała bardzo konkretny wymiar organizacyjny. Zresztą współpraca międzynarodowa nigdy nie była Mu obca, gdyż jeszcze jako Wojewoda Elbląski „otwierał” granicę polsko-rosyjską z Obwodem Kaliningradzkim, budując wiele dobrych kontaktów, tworząc atmosferę zaufania między władzami regionu a instytucjami z regionów przygranicznych Polski; jako jeden z pierwszych w Polsce nawiązywał również kontakty i przyjaźnie z regionami Skandynawii.

Od września 1980 r. był członkiem NSZZ Solidarność oraz od 1992 r. Porozumienia Centrum, a po reorganizacji tej partii i po przekształceniu jej w Prawo i Sprawiedliwość był członkiem tej partii z okresami zawieszenia członkostwa w czasie pełnienia funkcji Wojewody Elbląskiego i Podsekretarza Stanu w URM. Wcześniej był szeregowym członkiem PZPR, nie pełnił żadnych partyjnych funkcji. Po raz pierwszy startował w wyborach do Sejmu RP w 1997 r. z listy AWS, zajmując trzecie miejsce na liście, a w 1998r. w wyborach samorządowych do Miasta Elbląga z listy AWS, gdzie zdobył największą ilość głosów i został wybrany do Rady Miasta. W kolejnych wyborach do Rady Miasta w wyniku wyborów przez cztery kolejne kadencje pełnił społecznie funkcję Radnego Miasta Elbląga (aż do 2017 r.)

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi; medalami resortowymi MON, MSW, MEN; Odznakami resortowymi, wojewódzkimi, miejskimi; stowarzyszeniowymi (w tym SITLIDu). Pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta A. Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Szczególnie cenił Złoty Medal, który nadał mm papież Jan Paweł II „Pro Ecclesia et Pontifice” (Bene Merenti).

Przez wiele lat działał aktywnie w sprawie rozwoju sportu w Zakładzie i w Elblągu, był wieloletnim wiceprezesem ZKS Olimpia Elbląg. Został nagrodzony przez kapitułę Sejmiku Samorządowego tytułem Człowieka Roku 1997 r. Województwa Elbląskiego a w roku 1994r. przyjęty do Klubu Dżentelmena działającego na terenie Gdańska z prawem do używania tego tytułu.

 Nasi Partnerzy |  STALE WSPÓŁPRACUJEMY


  LGBS Energia Sp. z o.o  
www.geit.pl

  Grupa Medialna 2000+  
globaleconomy.pl


Skontaktuj się z nami:

Napisz do nas:

Europrojekty.pl Sp. z o.o.

Al. Korfantego 32/44
40-004 Katowice

NIP: 634-281-53-00

+48 509 179 016

Adres:

E-mail:

Telefon:

Jeśli masz do nas jakieś pytania, chciałbyś podjąć  z nami współpracę lub dowiedzieć się więcej na temat naszego pisma, zapraszamy do kontaktu za pomocą poniższego formularza bądź redakcyjnego adresu
e-mail:

redakcja@europrojekty-pl.pl

redakcja@europrojekty-pl.pl

Copyright © 2014  |  Europrojekty-pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie artykułów z tej strony bez zgody redakcji lub autora zabronione  |  made by TATUTU

Wysyłanie...  |

Wystąpił błąd. Przepraszamy  |

Wiadomość wysłana  |